Valorizácia 2021: O akú sumu vám vzrastie dôchodok?

Starobné penzie porastú minimálne o deväť eur a štyridsať centov. V prípade, že nie sú krátené z dôvodu súbehu. Väčšine penzistov sa ale budú dôchodky valorizovať o percentá.

03.08.2020 06:00
manželia, seniori, dôchodcovia, OK Foto:
Ilustračné foto.
debata (186)

Dôchodky sa od januára 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020. Pre takmer 87 percent penzistov bude výhodnejšia percentuálna valorizácia.

„V januári 2021 bude opätovne pre drvivú väčšinu dôchodcov výhodnejšia percentuálna valorizácia dôchodku. Nakoľko penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, z ktorých jeden môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou,“ vysvetlila Daniela Rodinová z tlačového oddelenia rezortu práce.

Podľa rezortu práce v roku 2021 bude až 87 % dôchodkových dávok, teda asi 1,51 milióna dôchodkov z viac ako 1,74 milióna vyplácaných penzií valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu.

Ak teda penzista poberá starobný dôchodok v nižšej sume ako 361 eur, dostane garantovanú sumu zvýšenia 9,40 eura. Ak ale dôchodca dostáva penziu napríklad v sume 380 eur, jeho penzia sa bude valorizovať o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia. Suma jeho penzie sa totiž zvýši nie o deväť štyridsať, ale o 9,90 eura.

„Ak je dôchodok vyplácaný v súbehu, zvýšenie každého vyplácaného dôchodku sa posudzuje samostatne. Pevná suma zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice nezodpovedá polovici pevnej sumy zvýšenia dôchodku vyplácaného v plnej sume, ale dôchodok sa zvýši o stanovenú garantovanú pevnú sumu zvýšenia dôchodku vyplácaného v sume jednej polovice,“ vysvetlila Rodinová.

O zvýšenie dôchodku nebudú musieť penzisti žiadať, Sociálna poisťovňa ho zvýši z vlastnej iniciatívy. O zvýšení dôchodku dostanú penzisti písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2021. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoj dôchodok napríklad 20. deň v mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 20. januárom 2021.

Od roku 2018 sa dôchodky na Slovensku zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu alebo o pevnú sumu z daného druhu dôchodku. Tento model sa pri valorizácii uplatní ešte v roku 2021. Od roku 2022 sa tento mechanizmus, ak sa nezmení zákon, založený na garancii minimálnej sumy zvyšovania dôchodkov zruší a nahradí ho zvyšovanie všetkých dôchodkov výlučne percentuálne, podľa výšky dôchodcovskej inflácie.

Minimálne valorizačné pevné sumy dôchodkov pre rok 2021 a hraničné sumy dôchodkov daného druhu medzi percentuálnou valorizáciou a valorizáciou pevnou sumou
Druh dôchodku Minimálna pevná suma zvýšenia (v eurách) Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené dôchodky  
starobný dôchodok 9,40 361,60
predčasný starobný dôchodok 9,10 350,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 4,40 169,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 7,80 300,10
vdovský a vdovecký dôchodok 6,00 230,80
sirotský dôchodok 2,80 107,70
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu  
starobný dôchodok 2,90 111,60
predčasný starobný dôchodok 3,30 127,00
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 1,90 73,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 3,00 115,40
vdovský a vdovecký dôchodok 2,60 100,10
sirotský dôchodok 1,40 53,90
Zdroj: MPSVR SR – na základe údajov Sociálnej poisťovne
Poznámka: Nekrátený dôchodok je dôchodok, ktorý sa vypláca v plnej výške v prípade, že sa vypláca v súbehu s iným dôchodkom. Ak sa totiž dôchodcovi vypláca napríklad súčasne starobný a vdovský dôchodok – v plnej sume sa mu vypláca vyšší z dôchodkov (tzv. nekrátený) a v sume jednej polovice sa vypláca nižší z dôchodkov (tzv. krátený).

V tabuľke uvádzame aj hraničné sumy, t. j. sumy, kedy sa stáva percentuálna valorizácia dôchodku pre dôchodcov výhodnejšia. Napríklad v prípade nekráteného starobného dôchodku je to suma 361,60 eura, teda pre poberateľa nekráteného starobného dôchodku, ktorého suma dôchodku je 361,60 eura alebo vyššia bude výhodnejšie percentuálne zvýšenie dôchodku v porovnaní so zvýšením o pevnú sumu 9,40 eura.

Podľa čoho sa zvyšujú dôchodky

Čo je dôchodcovská inflácia?

Takzvaná dôchodcovská inflácia znamená percento medziročného rastu cien za domácnosti dôchodcov podľa ich nákupného správania. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za obdobie prvého polroka daného kalendárneho roka. Následne sa penzia zvýši o dané percento z celkovej výšky dôchodku. Tento rok bola inflácia za domácnosti dôchodcov v prvom polroku na úrovni 2,6 %, čo znamená, že penzia sa zvýši o čiastku predstavujúcu 2,6 % z úplnej sumy dôchodku.

Čo znamená zvýšenie penzie o pevnú sumu?

Pokiaľ ide o zvýšenie sumy dôchodku pevnou sumou, znamená to 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodkov, ktorú určuje Sociálna poisťovňa. Tento spôsob sa uplatňuje v prípade, že navýšenie dôchodku podľa dôchodcovskej inflácie je nižšie ako na základe pevnej sumy. V tomto prípade je penzia navýšená práve o pevnú sumu. Pevná suma vypočítaná pre rok 2021 je pre nekrátené starobné dôchodky 9,40 eura. Pri krátených dôchodkoch z dôvodu poberania viacerých penzií je suma pre starobný dôchodok 2,90 eura.

Príklad: Starobný dôchodok penzistu je 496,50 eura

Dôchodcovská inflácia – 2,6 % – zvýšenie o 496,50 + 12,90 (2,6 %) = 509,40 eura

Pevná valorizačná suma – 9,40 eura – zvýšenie dôchodku 496,50 + 9,40 = 505,90 eura

Penzia tohto dôchodcu bude zvýšená o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia.

Priemerné mesačné výšky dôchodkov k 30. 6. 2020
Druh dôchodku Priemerná mesačná výška k 30.6.2020 (v eurách)
Nekrátené dôchodky  
starobný dôchodok 468,1733788
predčasný starobný dôchodok 451,6934628
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 218,2134293
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovť nad 70 % 389,6146926
vdovský a vdovecký dôchodok 297,3193921
sirotský dôchodok 139,2372326
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu  
starobný dôchodok 140,2259160
predčasný starobný dôchodok 162,4654930
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 90,4123081
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 145,8690968
vdovský a vdovecký dôchodok 129,3681168
sirotský dôchodok 67,2510204
Zdroj: Sociálna poisťovňa  
186 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #dôchodky #valorizácia #penzie