Čo vás čaká pri vybavovaní dôchodku. Bez akých dokladov sa nezaobídete?

Nárok na starobný dôchodok má človek, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a súčasne dovŕšil dôchodkový vek.

07.08.2020 08:00
senior, dôchodok, odchod do dôchodku, starosti,... Foto:
Ak sa nepodarí preukázať splnenie podmienok nároku na priznanie dôchodku (odpracovaných aspoň 15 rokov), Sociálna poisťovňa konanie o priznaní dôchodku preruší, kým sa tieto skutočnosti preukážu.
debata

Ako sa pripraviť na odchod do dôchodku?

Každý poistenec by sa počas produktívneho veku mal zaujímať o svoje dôchodkové poistenie a priebežne ho kontrolovať. Urobiť tak možno viacerými spôsobmi: osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, telefonicky alebo e-mailom. Každý poistenec si tiež môže v pobočke bezplatne a na počkanie vybaviť tzv. Grid kartu. Prostredníctvom nej môže na webovej stránke Sociálnej poisťovne pohodlne sledovať svoje obdobia dôchodkového poistenia po roku 2003.

Kedy začať s prípravami?

Približne rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Len takto bude mať poistenec dostatočný časový priestor na prípadné doplnenie chýbajúcich dokladov o obdobiach dôchodkového poistenia, ktoré neeviduje Sociálna poisťovňa.

Kde sa podáva žiadosť o dôchodok?

O spísanie žiadosti o dôchodok treba požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu. Na spísanie žiadosti o dôchodok sa objednajte. Spísanie žiadosti o dôchodok si vyžaduje asistenciu zamestnanca Sociálnej poisťovne a trvá najmenej pol hodiny. Preto je lepšie objednať sa prostredníctvom rezervačného systému. Poistenec si vďaka on-line formuláru dohodne návštevu pobočky v presne stanovenom termíne. Formulár možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne po kliknutí na odkaz Objednajte si termín návštevy pobočky na úvodnej stránke. Poistenec si po prihlásení vyberie typ dôchodku, o ktorý chce požiadať, zadá svoje mesto alebo obec. Systém vygeneruje najbližšiu pobočku a poistenec si vyberie presný termín, ktorý mu vyhovuje. Po potvrdení tohto termínu Sociálna poisťovňa žiadateľovi zašle meno pracovníka, ktorý bude jeho žiadosť vybavovať, a zoznam dokladov, ktoré je potrebné na stretnutie priniesť.

Ako dlho trvá rozhodovanie o dôchodku?

Na rozhodnutie o výške dôchodku má Sociálna poisťovňa podľa zákona 60 dní od podania žiadosti. Ak žiadateľ nemá zdokladované všetky obdobia dôchodkového poistenia (zamestnanie, štúdium, evidencia na úrade práce a pod.) a treba doklady doplniť, môže sa konanie o priznaní penzie predĺžiť o ďalších najviac 60 dní. O predĺžení konania musí Sociálna poisťovňa poistenca písomne informovať. Rozhodovanie tak môže trvať až 120 dní, čo je maximálny čas. Ak v tomto období nerozhodne o dôchodku, musí konanie prerušiť. Ak je konanie prerušené, toto obdobie sa nezapočítava do lehôt na vybavenie žiadosti o dôchodok.

Kedy sa konanie o dôchodku preruší, ako dlho trvá a čo sa vtedy deje?

Ak sa nepodarí preukázať splnenie podmienok nároku na priznanie dôchodku (odpracovaných aspoň 15 rokov), Sociálna poisťovňa konanie o priznaní dôchodku preruší, kým sa tieto skutočnosti preukážu. V tomto období Sociálna poisťovňa naďalej zisťuje rozhodujúce skutočnosti a zároveň je na žiadateľovi o dôchodok, aby vo vlastnom záujme predložil potrebné doklady, ktoré ho oprávňujú na poberanie dôchodku. Bez nich nie je možné o žiadosti o dôchodok rozhodnúť a žiadateľ nebude dostávať dôchodkovú dávku, lebo na ňu nespĺňa podmienky.

Možno žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že berie žiadosť späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

Možno o dôchodok požiadať spätne?

Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, ale len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad ak dôchodkový vek dovŕšil v roku 2010 a o dôchodok požiada v roku 2020 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2017 (čiže najviac tri roky spätne).

Ako možno z invalidného prejsť na starobný dôchodok?

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže (ale nemusí) požiadať o starobný dôchodok. K žiadosti o starobný dôchodok prikladá už len doklady, ktoré neboli v minulosti priložené k žiadosti o invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mu v zákonnej lehote 60 dní od podania žiadosti vypočíta výšku starobného dôchodku, porovná ju s vyplácaným invalidným dôchodkom a bude mu vyplácať ten, ktorý je vyšší.

Doklady, bez ktorých sa nezaobídete…

Na spísanie žiadosti o dôchodok potrebujete:

  • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a pod.) alebo potvrdenie školy odkedy dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
  • vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
  • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku je potrebný aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
  • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých občan bol evidovaný v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy dokedy trvalo zamestnanie,
  • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Na posúdenie nároku na minimálny dôchodok okrem uvedených dokladov je potrebné aj:

  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o sume dôchodku vyplácaného z cudziny, a to k dátumu, od ktorého žiadateľ žiada priznať starobný dôchodok, ak sa žiadateľovi vypláca dôchodok z cudziny,
  • potvrdenie príslušnej inštitúcie (príslušných inštitúcií) o obdobiach poistenia získaných v cudzine, ak ich žiadateľ získal.

Evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebný v prípade, že žiadateľ bude naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiada starobný dôchodok.

Žiadosť, ktorá nie je doložená potrebnými dokladmi, si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo spravidla predĺži čas vybavovania dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #doklady #odchod do dôchodku #žiadosť o dôchodok #minimálny dôchodok