Kto môže dostávať invalidný dôchodok

Aké podmienky treba splniť? A kedy môže poistenec zaplatiť odvody dodatočne?

17.08.2020 08:00
kríže, bolesť, muž, invalid Foto:
Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.
debata (6)

Invalidný dôchodok môže dostávať poistenec, ktorý je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov, ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok môže nárok naň vzniknúť aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom (tzv. invalidný dôchodok z mladosti). Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia veku 18 rokov. Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt.

Aké doklady sú potrebné na vybavenie invalidného dôchodku?

Žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Je vhodné, aby ste sa poradili so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vám po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu pacienta poradí, či mu môže byť uznaná invalidita. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien) a ďalšie doklady. Nepredloženie všetkých potrebných dokladov môže mať za následok predĺženie konania.

Čo je invalidita a kto ju posudzuje?

Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Zdravotný stav žiadateľa posudzuje po spísaní žiadosti posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca.

Po dohode s pobočkou sa spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom uskutoční spravidla v ten istý deň. V niektorých vážnych prípadoch posúdi zdravotný stav posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov. Posudzovanie zdravotného stavu je individuálne, miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Miera poklesu schopnosti pracovať podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.

Ak má žiadateľ viacero zdravotných postihnutí (diagnóz), pri stanovení miery poklesu schopnosti pracovať sa do úvahy berie len rozhodujúce zdravotné postihnutie. Za ostatné možno mieru poklesu zvýšiť najviac o 10 %. To znamená, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti pracovať sa nesčítavajú.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Podáva ho ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne. Ak žiadateľ len nerozumie rozhodnutiu o invalidnom dôchodku a nie je mu jasné, na základe čoho Sociálna poisťovňa rozhodla, môže ústredie požiadať o vysvetlenie. Je dobré urobiť tak ešte pred uplynutím 30-dňovej lehoty na podanie odvolania. Po doručení žiadosti o vysvetlenie plynie totiž nová lehota na podanie odvolania.

Kedy sa prehodnocuje zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku?

Trvanie invalidity na účely posúdenia trvania nároku na invalidný dôchodok sa preskúmava pri kontrolných lekárskych prehliadkach: v lehote určenej pri predchádzajúcom posudzovaní, alebo aj skôr, ak posudkový lekár zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Na prvú kontrolu je poberateľ invalidného dôchodku pozvaný spravidla do troch rokov trvania invalidity, pričom sa overuje správnosť prognostického hodnotenia posudkového lekára, realizácia odporúčaných rehabilitačných, liečebných, diagnostických postupov, vývoj a ďalšia prognóza. Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak pri kontrolnej lekárskej prehliadke nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia. Ak poberateľ invalidného dôchodku nereaguje ani na opakované výzvy a nepríde na kontrolnú lekársku prehliadku, Sociálna poisťovňa mu výplatu dôchodku zastaví.

Vypláca sa invalidný dôchodok aj po dovŕšení dôchodkového veku?

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže požiadať o starobný dôchodok. Ústredie Sociálnej poisťovne vypočíta sumu starobného a porovná ju so sumou invalidného dôchodku. Vyplácať sa bude dôchodok, ktorého suma je vyššia. Nárok na nižší z dôchodkov zanikne.

Príklad výpočtu

Pán Karol bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 13,6361 = 226,60 eura mesačne

K tejto sume ešte treba pripočítať valorizáciu o 7,60 eura mesačne na 234,20 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca