Príspevky na kompenzáciu: Je ich viac ako desiatka

Na aké príspevky máte s ťažkým zdravotným postihnutím nárok a aké sú po novom ich sumy?

, 21.10.2020 08:00
žena, dôchodkyňa, invalidný vozík, ZŤP, čítanie Foto:
Ak rastie životné minimum, rastú aj opakované príspevky na kompenzáciu.
debata (1)

Ak má dôchodca aj funkčnú poruchu a je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby, môže štát požiadať o príspevok na kompenzáciu. Príspevkov je viac ako desiatka, každý má iný účel a iné podmienky. Niektoré majú pevne stanovenú sumu, iné sa odvíjajú od súm životného minima. Ak rastie životné minimum, rastú aj opakované príspevky na kompenzáciu.

Od 1. júla nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sa zvýšila na 214,83 eura mesačne. V tejto nadväznosti sa zvýšili aj sumy viacerých peňažných príspevkov:

 • príspevok na prepravu – 109,61 eura,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, I. skupina – 39,88, II. skupina – 19,94 a III. skupina – 11,97 eura,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, obuvi a bytového zariadenia – 19,94 eura,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta – 35,88 a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 47,85 eura.

Pri poskytovaní peňažných príspevkov sa zohľadňuje príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (vychádzajúc z príjmu spoločne posudzovaných osôb) a pri jednotlivých príspevkoch sú ustanovené hranice ochrany príjmu vo forme násobkov sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Peňažný príspevok na opatrovanie

Pre poberateľov v produktívnom veku je tzv. základná výška peňažného príspevku na opatrovanie:

 • 476,74 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 • 634,06 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už nebude poskytovať príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Pre poberateľov, ktorí poberajú dôchodok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), je výška peňažného príspevku na opatrovanie:

 • 238,37 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 317, 03 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP
 • 209,77 eura mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
 • 294,84 eura mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne
 • 307,52 eura mesačne pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku, ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Tento peňažný príspevok je možné poskytovať aj tým osobám s ŤZP, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Podmienkou je, že osoba s ŤZP má chronický stav, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility alebo používa technicky náročnú pomôcku spôsobujúcu uvedené opotrebovanie. Zoznam chronických stavov a technicky náročných pomôcok je ustanovený v prílohe č. 7 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Peňažný príspevok na prepravu

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 sa od 1. júla poskytuje peňažný príspevok na prepravu opäť výlučne za podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. To znamená, že príspevok už nie je možné poskytovať v paušálnej výške bez predkladania dokladov.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #ŤZP #ZŤP #príspevky na kompenzáciu
Flowers