Penzijný systém v ľuďoch vyvoláva množstvo otázok - odpovedáme na 10 z nich

Vek odchodu do dôchodku, práca popri penzii či minimálny dôchodok, to sú najčastejšie témy, na ktoré sa ľudia pýtajú. Otázky však kladú, aj pokiaľ ide o prácu v zahraničí, zaujímajú sa o skutočnosť, ako dlho budú po žiadosti o penziu bez príjmu.

09.11.2020 06:00
seniori, penzisti, počítač, notebook, čítanie Foto:
Mnohí nemajú jasno ani v tom, o aké percento sa im zníži penzia, ak požiadajú o predčasný dôchodok.
debata

„Sociálna poisťovňa počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala 25 382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Podľa druhu penzie bolo najviac, takmer 40 percent, podaných žiadostí o starobný dôchodok (10 013),“ približuje Jana Hyžová z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Otázok je teda mnoho. Momentálne smerujú aj k tomu, ako o penziu žiadať v čase pandémie koronavírusu.

Všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne fungujú v oranžovom alebo v červenom režime Covid semafora. Znamená to, že osobný kontakt s verejnosťou je výrazne obmedzený a klientske centrá v pobočkách sú zatvorené. „Odporúčame, aby klienti využívali predovšetkým elektronický kontakt – zasielali elektronické formuláre najmä pri žiadostiach o ošetrovné, používali svoju e-schránku, prípadne kontaktovali pobočky e-mailom alebo telefonicky. V nevyhnutných prípadoch môžu využiť zaslanie poštou alebo vhodenie zásielky do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky,“ informovala Hyžová.

Ľudí zaujíma, ako dlho trvá priznávanie penzie, aké doklady si majú pripraviť, či si odchod do penzie vyžaduje prípravu, a ak áno, ako dlho by sa pred žiadosťou o penziu mal človek na odchod do dôchodku pripravovať. Otázky smerujú aj k práci v zahraničí, mnoho ľudí sa pýta, či žiadať o penziu na Slovensku alebo v krajine, v ktorej pracovali.

Pýtajú sa aj pracujúci penzisti, čo musia urobiť, aby sa im dôchodok za prácu popri jeho poberaní zvyšoval, ale aj na to, či sa im oplatí požiadať o penziu a popri jej poberaní ďalej pracovať, alebo o penziu nežiadať a pracovať ďalej popri jej poberaní. Podľa Sociálnej poisťovne je toto rozhodnutie len na budúcom penzistovi. Penzistov, ktorí chcú pracovať aj popri poberaní dôchodku zas zaujíma či a kedy musia, respektíve nemusia platiť odvody.

Mnohí nemajú jasno ani v tom, o aké percento sa im, v prípade, že požiadajú o predčasný dôchodok, zníži penzia. Predčasný dôchodok sa v porovnaní so starobným kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Otázky smerujú aj k budúcoročnej valorizácii dôchodkov, prechodu z invalidného na starobný dôchodok, ale aj k sumám minimálneho dôchodku a nároku na tento druh penzie.

Tu je prvých desať otázok a odpovede na ne:

1. Vyžaduje si odchod do dôchodku nejakú prípravu?

S prípravou na odchod do penzie je optimálne začať približne rok pred dovŕšením dôchodkového veku. Je vhodné vopred si iniciatívne skontrolovať, či máte v Sociálnej poisťovni evidované všetky obdobia dôchodkového poistenia získané počas produktívneho veku. Tieto údaje totiž majú vplyv na priznanie a určenie výšky budúceho dôchodku.

Na tento účel poslúžia Informácie o stave individuálneho účtu poistenca (do 31. 12. 2003) a Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca (od 1. 1. 2004), ktoré na vyžiadanie zašle Sociálna poisťovňa. Údaje, ktoré sa v týchto informáciách nenachádzajú, Sociálna poisťovňa neeviduje. Ak si chýbajúce doklady o obdobiach dôchodkového poistenia v predstihu doplníte, skrátite tým lehotu vybavenia vášho dôchodku.

2. Aké základné podmienky na priznanie starobného dôchodku musím splniť?

V prvom rade musíte dovŕšiť dôchodkový vek. Od roku 2020 je dôchodkový vek určený podľa tabuľky, ktorá je prílohou zákona o sociálnom poistení. Platí ústavný strop 64 rokov, pričom ten sa môže u žien znížiť o pol roka za každé vychované dieťa (najviac o 18 mesiacov za tri deti a viac). Možno ho znížiť aj mužovi, ak sa výchova dieťaťa nezohľadnila matke.

Dôchodkový vek si možno vypočítať pomocou kalkulačky na výpočet dôchodkového veku, ktorú nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať aj tí, ktorí pracovali v tzv. zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa im nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Druhou podmienkou je potreba mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia. Aj tu platí jedna výnimka – poistencovi, ktorý nezískal na Slovensku aspoň 15 rokov poistenia, ale pracoval aj v krajinách EÚ alebo tzv. zmluvných krajinách, sa pre nárok na dôchodok (nie pre výpočet dôchodku) započíta aj obdobie poistenia v zahraničí.

3. Čo predchádza vyplateniu prvého starobného dôchodku?

Výplate prvého starobného dôchodku predchádza podanie žiadosti o dôchodok. Poistenec v dôchodkovom veku sa najskôr objedná v pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho trvalého pobytu na spísanie žiadosti (ak zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže žiadosť spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu).

V štandardných podmienkach si termín spísania žiadosti možno objednať tromi spôsobmi – elektronicky cez rezervačný systém, telefonicky alebo osobne priamo v pobočke, resp. telefonicky cez Informačno-poradenské centrum na bezplatnej linke 0800 123 123. Nas­leduje posúdenie žiadosti – či poistenec vôbec spĺňa zákonné podmienky na priznanie dôchodku, či má dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia (aspoň 15 rokov pri starobnom dôchodku) a z akých vymeriavacích základov odvádzal poistné.

4. Môžem sa na spísanie žiadosti o dôchodok objednať aj elektronicky?

Áno, poistenci Sociálnej poisťovne môžu využiť aj tento jednoduchý, bezplatný a pohodlný spôsob, ako si objednať termín a vybaviť svoje záležitosti bez čakania. Rezervačný systém možno využiť cez webovú stránku Sociálnej poisťovne kliknutím na linku Objednajte si termín návštevy v pobočke.

Obsluha je jednoduchá: najprv si vyberiete agendu (Žiadosť o starobný dôchodok), následne zadáte názov obce (trvalé bydlisko) a dozviete sa najbližšie pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Následne si určíte dátum a presný čas a systém vám e-mailom potvrdí termín návštevy pobočky. Tento potvrdzujúci e-mail obsahuje aj meno konkrétneho zamestnanca a jeho e-mailový a telefonický kontakt spolu s informáciou o tom, aké doklady si máte priniesť.

5. Môže ma pri spisovaní žiadosti o dôchodok zastúpiť iná osoba?

Áno, ale iba vo výnimočnom prípade. Za osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dôchodok, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

6. Aké doklady budem potrebovať, aby som mohol dostať dôchodok?

Dôležité je vedieť, že pri podaní žiadosti je potrebné predkladať len doklady, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni. Nie všetci poistenci musia predkladať všetko – je to individuálne podľa konkrétnej životnej situácie. Zvyčajne má väčšina poistencov svoje obdobia poistenia počas aktívneho života v poriadku a pri odchode do dôchodku pri spisovaní žiadosti o dôchodok nemajú nijaké problémy so zháňaním dokladov.

Sociálna poisťovňa spravidla neeviduje obdobie štúdia poistencov. Tieto údaje stačí doložiť výučným listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy dokedy štúdium trvalo až pri spísaní žiadosti o dôchodok. Rovnako Sociálna poisťovňa neeviduje evidenciu na úrade práce, starostlivosť o dieťa a vojenskú základnú službu, čo tiež stačí dokladovať až pri spísaní žiadosti o dôchodok.

7. Ako mám požiadať o dôchodok, keď som pracoval aj v zahraničí?

Ak ste získali obdobia poistenia na Slovensku a aj v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia EÚ, alebo v tzv. zmluvnej cudzine (štát, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu), stačí, ak podáte iba jednu žiadosť. Táto sa v zásade považuje aj za žiadosť o dôchodok z dôchodkového poistenia druhého štátu.

Sociálna poisťovňa zašle žiadosť o dôchodok na príslušnom tlačive do tohto druhého štátu. V záujme rýchleho vybavenia žiadosti pri spisovaní žiadosti o dôchodok predložte všetky potrebné doklady o obdobiach poistenia na Slovensku aj v zahraničí. Dôležité je najmä potvrdenie o čísle poistenia pridelenom v príslušnom štáte.

8. Aká je priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku?

Ku koncu septembra vypláca Sociálna poisťovňa starobné dôchodky v priemernej výške 486,67 eura.

9. Aké doklady si počas pracovného života treba odkladať, ak chcem minimalizovať prípadné komplikácie pri odchode do dôchodku?

Odporúča sa odkladať si pracovné zmluvy (aj z brigád, teda aj z práce na všetky formy dohôd, pretože tieto – na rozdiel od minulosti do roku 2012, už tiež zakladajú prinajmenšom povinné dôchodkové poistenie) a aj výplatné pásky, ktoré môžu poslúžiť ako dôkaz, ak sa zistí, že zamestnávateľ platil poistné z nižšieho vymeriavacieho základu, než aký deklaroval ako hrubý príjem v pracovnej zmluve a aký bol uvedený na výplatnej páske alebo ak zamestnávateľ zamestnanca do Sociálnej poisťovne vôbec nezaregistroval alebo archív dokladov zničila živelná pohroma.

Ak prihlásenie do poistenia a vymeriavacie základy sú v poriadku, za toto obdobie už nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebné mať odložené výplatné pásky a pracovnú zmluvu. Odkladať si treba aj obdobné doklady zo zahraničia a najmä potvrdenie o čísle poistenia v zahraničí. Určite je potrebné odložiť si rodné listy detí.

Ďalej je potrebné mať zdokladované každé obdobie štúdia, čiže obdobie učňovskej školy – výučným listom, obdobie stredoškolského štúdia – maturitným vysvedčením, obdobie vysokoškolského štúdia – diplomom. Môžu byť tiež potvrdenia škôl odkedy dokedy štúdium trvalo.

Poistenec, ktorý po skončení stredoškolského štúdia nastúpil na vysokoškolské štúdium, musí predložiť obidva doklady, pretože každé obdobie poistenia musí byť podložené hodnoverným dokladom.

10. Ak som pracoval len ako zamestnanec, nemá všetky údaje o mne Sociálna poisťovňa v databáze? Ako si to môžem overiť?

Či ide o zamestnanca, alebo živnostníka, pre všetkých platia rovnaké pravidlá. Údaje si možno overiť cez individuálny účet poistenca, tam sú všetky informácie a obdobia, ktoré o poistencoch vedie Sociálna poisťovňa. O výpis z účtu môžete požiadať aj počas pracovného života osobne, písomne listom alebo e-mailom – alebo aj telefonicky na bezplatnom čísle 0800 123 123 a dostanete ho na vašu poštovú adresu.

Alebo máte možnosť zriadiť si k nemu v pobočke bezplatne na počkanie elektronický on-line prístup cez tzv. GRID kartu. A potom si môžete každý rok údaje o vašich zamestnaniach a vymeriavacích základoch kontrolovať aj sám, pohodlne z domu. Údaje sa aktualizujú raz ročne po 30. apríli. V tejto databáze sa nachádzajú informácie od roku 2004. Informácie do roku 2003 si treba vyžiadať a Sociálna poisťovňa ich poistencovi zašle v papierovej forme.

Odpovede vypracoval: odbor komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový systém