Ako požiadať o invalidný dôchodok či jeho zvýšenie v čase korony

V čase koronakrízy nie je možné osobne spisovať žiadosť o dôchodok. Čo teda spraviť, aby vám bol vyplatený?

02.03.2021 06:00
posunková reč, nepočujúci, okej, radosť, muž Foto:
Invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa zvýšiť len na základe zhoršenia zdravotného stavu.
debata

Žiadateľ o dôchodok by si mal preveriť aktuálny režim fungovania miestne príslušnej pobočky cez Covid semafor, na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prípadne kontaktovať priamo pobočku telefonicky alebo e-mailom a dohodnúť si ďalší postup.

 • V „oranžových“ a „červených“ pobočkách (podľa aktuálnej situácie aj v ďalších určených) si poistenec dohodne termín (deň, hodinu), kedy príde osobne do pobočky podpísať vyplnenú žiadosť o dôchodok. Tú pripraví zamestnanec pobočky po vzájomnej telefonickej komunikácii a na základe žiadosti o spísanie žiadosti o dôchodok, ktorú poistenec zaslal.

O spísanie žiadosti o dôchodok preto treba požiadať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • elektronicky cez webovú stránku SP v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok; alebo
 • vyplnením tlačiva na webovej stránke SP tu: Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ zašle cez e-schránku, e-mailom alebo poštou na adresu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (podľa svojho trvalého pobytu): Kontakty – pobočky; alebo
 • vyplnením tlačiva Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok, ktoré žiadateľ vhodí do schránky v priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v jej obmedzených úradných hodinách.

Postup pobočky:

 • Zamestnanec pobočky žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok alebo rezerváciu zaeviduje a žiadateľa o dôchodok individuálne kontaktuje za účelom prípravy žiadosti o dôchodok.
 • Po kompletnej príprave žiadosti o dôchodok zamestnanec pobočky žiadateľa o dôchodok opätovne kontaktuje a oznámi mu, že mu zasiela do e-schránky alebo e-mailom alebo poštou tlačivo „Odsúhlasenie údajov“.
 • V nasledujúci pracovný deň zamestnanec pobočky žiadateľa opätovne kontaktuje, aby získal jeho vyjadrenie k správnosti údajov v žiadosti, resp. skonzultoval s ním prípadné otázky a dohodol s ním ďalší postup pre skompletizovanie žiadosti.
 • Ak žiadateľ o dôchodok nemá zriadenú e-schránku, zamestnanec pobočky s ním dohodne aj dátum a presný čas, kedy si príde do pobočky osobne podpísať žiadosť o dôchodok.
 • V určený deň žiadateľ o dôchodok podpíše v pobočke svoju žiadosť. Musí sa pritom preukázať občianskym preukazom, resp. pasom. Žiadateľ dostane žiadosť v obálke, ktorú vlastnoručne podpíše, vloží späť do obálky a zalepenú ju vhodí do určenej schránky v priestoroch pobočky.
 • Následne pobočka žiadosť zaeviduje a zašle do ústredia Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie o priznaní dôchodku.
 • Po posúdení všetkých podmienok na priznanie dávky vydá Sociálna poisťovňa * ústredie, rozhodnutie o dôchodku, ktoré do e-schránky alebo poštou doručí žiadateľovi.

Aké doklady sú potrebné na vybavenie invalidného dôchodku?

Žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Je vhodné, aby ste sa poradili so svojím ošetrujúcim lekárom, ktorý vám po konzultácii s posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne na základe zdravotného stavu pacienta poradí, či mu môže byť uznaná invalidita.

Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti. Na spísanie žiadosti o dôchodok sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenská knižka, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien) a ďalšie doklady. Nepredloženie všetkých potrebných dokladov môže mať za následok predĺženie konania.

Čo je invalidita a kto ju posudzuje?

Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Zdravotný stav žiadateľa posudzuje po spísaní žiadosti posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne za osobnej účasti poistenca.

Po dohode s pobočkou sa spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom uskutoční spravidla v ten istý deň. V niektorých vážnych prípadoch posúdi zdravotný stav posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov. Posudzovanie zdravotného stavu je individuálne, miera poklesu schopnosti pracovať sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

Miera poklesu schopnosti pracovať podľa jednotlivých zdravotných postihnutí je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Ak má žiadateľ viacero zdravotných postihnutí (diagnóz), pri stanovení miery poklesu schopnosti pracovať sa do úvahy berie len rozhodujúce zdravotné postihnutie. Za ostatné možno mieru poklesu zvýšiť najviac o 10 %. To znamená, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti pracovať sa nesčítavajú.

Ako žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Poberatelia invalidného dôchodku si často nevedia rady, ako majú postupovať, keď chcú požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku. V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má málo peňazí.

Výška invalidného dôchodku sa okrem iného odvíja od zdravotného stavu a posúdenia miery invalidity.
Takže platí: ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Ako postupovať:
Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku sa nepodáva samostatne, zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe zhoršenia zdravotného stavu. Pri zhoršení zdravotného stavu invalidný dôchodca nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho ani nemusí mať určený). Môže aj z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku.

Ako na to:

 • V závislosti od diagnózy absolvovať vyšetrenia u príslušných špecialistov (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).
 • Napísať neformálnu (vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára) písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu a ošetrujúcim lekárom vyplnené tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná.
 • Treba počkať na výzvu zo Sociálnej poisťovne a v určenom čase sa dostaviť na posúdenie zdravotného stavu.
 • Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku.
 • Poberateľ invalidného dôchodku dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

Výška dôchodku a percento invalidity:

 • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 % vrátane, nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku.
 • Ak je miera poklesu schopnosti pracovať v rozpätí od 41 % do 70 %, dostáva určené percento z vypočítaného invalidného dôchodku. V prípade žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa mu percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zvýšiť. Následne sa mu zvýši aj invalidný dôchodok.
 • Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 %, čiže mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená.

Ide napríklad o prípad, keď poberateľovi invalidného dôchodku bola pôvodne určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 % a po novom posúdení zhoršeného zdravotného stavu je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 %. Percento miery poklesu sa zvýšilo, avšak suma dôchodku zostáva nezmenená, pretože invalidný dôchodok sa mu už vypláca v plnej sume.

Mali by ste vedieť…

 • Posudzovanie zdravotného stavu sa vykonáva za osobnej účasti žiadateľa a je vždy individuálne.
 • Výnimočne (s prihliadnutím na charakter ochorenia) môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdiť zdravotný stav žiadateľa aj bez jeho prítomnosti. Urobí tak len na základe predložených odborných lekárskych nálezov o diagnostike, vývoji a liečbe jeho ochorení. Táto možnosť prichádza do úvahy, ak je žiadateľ hospitalizovaný alebo je v takom zdravotnom stave, ktorý mu znemožňuje pohyb. Takýto závažný stav by však mal písomne potvrdiť ošetrujúci lekár a žiadateľ by mal toto potvrdenie priložiť k žiadosti. V prípade hospitalizácie môže potvrdenie dodatočne doložiť aj príbuzný žiadateľa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok