Príklady: Aká bude suma vášho invalidného dôchodku

Ukážeme vám, čo vplýva na výšku invalidného dôchodku a podľa akých vzorcov sa vypočíta.

, 03.03.2021 10:00
euro, bankovky, mince, peniaze Foto:
Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať do 40 %, žiadosť o invalidný dôchodok vám bude zamietnutá.
Príklad: Poistencovi bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 35 percent. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, keďže jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 35 %, a teda nie je vyššia ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať nad 40 %, invalidný dôchodok vám bude priznaný v prípade, že súčasne splníte aj podmienku potrebného počtu odpracovaných rokov. V takom prípade Sociálna poisťovňa najskôr vypočíta výšku invalidného dôchodku poistenca.

Ak má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 40 % (čiže najmenej 41 %) a zároveň do 70 %, bude poistenec dostávať toto určené percento z jeho vypočítaného invalidného dôchodku. Ak má poistenec priznanú invaliditu nad 70 %, potom mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok bez ohľadu na to, o koľko percent prevyšuje jeho invalidita hranicu 70 %.

Pri priznávaní invalidného dôchodku sa prihliada aj na počet odpracovaných rokov.
Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom bol poistenec uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných. Zákon to stanovuje takto:
ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov,
nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Príklad: Poistencovi, ktorý má 46 rokov, bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať 75 percent, invalidita mu vznikla od 10. januára 2021. Má však odpracovaných len 13 rokov. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Počet odpracovaných rokov potrebných na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pretože pán Karol do dňa vzniku invalidity nezískal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (získal 13 rokov) nemá nárok na invalidný dôchodok.

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, teda obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku

Ak ide o človeka, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Ak schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

Ak invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(POMB x ODP x ADH) / 2

alebo (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

  • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
  • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
  • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

Ak ide o poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

0,67 x ODP x ADH

Ak schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

(0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec bol od 4. januára 2021 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku 0,7874 × 21,1­042 × 14,2107 = 236,20 eura mesačne.
Táto suma bude následne zvýšená o valorizáciu, teda o 7,80 eura mesačne na 244,00 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec bol od 4. januára 2021 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 14,2107 × 50 % = 282,40 eura mesačne.
Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 7,40 eura mesačne na 289,80 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Kontrolné prehliadky sú povinné

Zvýšenie alebo zníženie percentuálnej miery invalidity závisí od zmeny zdravotného stavu, ktorý sa vyvíja v čase. Sociálna poisťovňa tých poberateľov invalidného dôchodku, kde je predpoklad vývoja diagnózy, predvoláva na kontrolné lekárske prehliadky. Stupeň invalidity sa v dôsledku zmeny zdravotného stavu môže zvýšiť, znížiť alebo aj zaniknúť.

Na kontrolnej prehliadke je rozhodujúce preukázať zhoršenie zdravotného stavu doložením odborných lekárskych nálezov, prípadne lekárskych správ z ústavnej zdravotnej starostlivosti k novému posúdeniu zdravotného stavu (najviac 3 mesiace staré).

Invalidný dôchodca je na kontrolnú prehliadku predvolaný písomne a je povinný na ňu prísť. Ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly.

Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Zmena percenta invalidity musí byť riadne odôvodnená zlepšením alebo zhoršením zdravotného stavu, výraznou stabilizáciou zdravotného stavu a vždy podložená aktuálnymi odbornými lekárskymi nálezmi zhodnotenými v celkovom posudku posudkového lekára.

Kontrolná lekárska prehliadka nie je potrebná pri stavoch, ktoré nie sú ovplyvniteľné ďalšou liečbou ani rehabilitáciou z hľadiska zmeny schopnosti pracovať (napr. strata oboch dolných končatín v predkolení, infaustné onkologické ochorenia, ťažké duševné zaostalosti).

Trvanie invalidity sa nepreskúmava, ak posudkový lekár pri kontrolnej lekárskej prehliadke neurčil lehotu jej ďalšieho uskutočnenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #príklad #invalidný dôchodok