Pokračovanie článku: Čo trápi súčasných aj budúcich penzistov. Napríklad ako sa vypočíta výška penzie

6. Chcela by som sa opýtať na nárok na vdovský/vdovecký dôchodok. Existujú nejaké obmedzenia – nejaká lehota na jeho priznanie od uzavretia sobáša v prípade úmrtia manžela alebo manželky? Žijeme spolu ako druh a družka 10 rokov. Sme dôchodcovia. Plánujeme uzavrieť manželstvo. Musí byť pri nároku na vdovský/vdovecký dôchodok manželstvo uzavreté nejaký čas?
Nárok na vdovský dôchodok má vdova po manželovi, ktorý ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok; ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Nárok na vdovský dôchodok nemôže vzniknúť rozvedenej žene. Neskúma sa žitie, ani dĺžka žitia manželov v spoločnej domácnosti, ani skutočnosť, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie. Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, ktorým je deň úmrtia uvedený v úmrtnom liste alebo ktorým je deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. Vdova po manželovi, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, má trvalý nárok na výplatu vdovského dôchodku. Nárok na vdovský dôchodok zaniká dňom uzatvorenia nového manželstva. Ak poberateľke starobného dôchodku vznikne nárok na vdovský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili. Uvedené platí rovnako pre vdovecký dôchodok po manželke.

7. Počíta sa do odpracovaných rokov na účely dôchodku obdobie poberania opatrovateľského príspevku za opatrovanie rodiča, keď je jeho poberateľ súčasne uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce?
Osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu (dôchodkové poistenie za ňu platí štát) za predpokladu, že nie je povinne dôchodkovo poistená (napr. ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek. Podľa súčasne platných právnych predpisov osoba, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky, je v Sociálnej poisťovni evidovaná ako poistenec štátu automatiky, na základe údajov, ktoré jej poskytne Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Skutočnosť, či je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, nemá na uvedené vplyv.

8. Ako sa vypočíta výška mojej penzie? Dá sa uviesť konkrétny príklad človeka, ktorý skončil strednú školu s maturitou, od svojich 18 rokov pracoval a jeho mzda kopírovala priemernú mzdu v hospodárstve?
Dôchodky sa počítajú individuálne a hodnotí sa každý jeden deň poistenia a vymeriavacie základy spravidla od roku 1984. Uvedený príklad preto nemožno zovšeobecniť. Žiaden človek nedosahuje priemernú mzdu počas celého aktívneho pracovného života. Môže mať aj obdobia starostlivosti o dieťa, obdobia nezamestnanosti, obdobia zamestnania v zahraničí a pod. Dôchodok sa počíta tak, že sa obdobie dôchodkového poistenia vynásobí priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Ak by sme to aspoň orientačne premietli na príklad: priemerný osobný mzdový bod pri priemernej mzde je 1,0012; obdobie dôchodkového poistenia je u spomínaného poistenca 43 rokov a aktuálna dôchodková hodnota na tento rok je 15,1300 eura. Keď to vynásobíme, dostaneme sumu starobného dôchodku 651,40 eura a ešte k tomu patrí valorizácia na tento rok, čiže suma dôchodku je 661,80 eura.

9. Narodil som sa 12. januára 1956. Už som mohol byť na penzii, ale dovŕšením dôchodkového veku, som o starobný dôchodok nepožiadal. Ak požiadam o starobný dôchodok v tomto roku, bude sa môj dôchodkový vek predlžovať alebo sa mi dôchodok vyplatí aj spätne za roky, keď som oň nepožiadal?
Dôchodkový vek sa vám predlžovať nebude. O starobný dôchodok môžete v tomto roku požiadať aj spätne od dovŕšenia dôchodkového veku alebo od ktoréhokoľvek dátumu po dovŕšení dôchodkového veku. O dôchodok je totiž možné požiadať aj spätne, najviac však tri roky spätne. Ak požiadate o starobný dôchodok k neskoršiemu dátumu, ako bolo dovŕšenie vášho dôchodkového veku, pozitívne sa vám to odrazí aj vo výške dôchodku – Sociálna poisťovňa vám pri výpočte zhodnotí aj to obdobie, ktoré ste odpracovali po dovŕšení dôchodkového veku.

10. Môj starobný dôchodok je vyšší ako 334,30 eura. Mám nárok na minimálny dôchodok?
Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov kvalifikovaného obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #minimálny dôchodok
Flowers