Pokračovanie článku: Invalidný dôchodok: Ako začať? Pripraviť si lekárske správy a podať žiadosť

Musí byť človek na dlhodobej péenke, aby mohol o invalidnú penziu požiadať?

Invalidita nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Občan je invalidný vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Zdravotný stav poistenca posudzuje na návrh ošetrujúceho lekára posudkový lekár Sociálnej poisťovne. Riadi sa pritom zákonom o sociálnom poistení, ktorý vo svojej prílohe podrobne stanovuje pre jednotlivé diagnózy percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Konanie o priznaní invalidného dôchodku sa začne na základe písomnej žiadosti občana, ktorý si v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu uplatní nárok na tento dôchodok (na odporúčanie ošetrujúceho lekára). Ak má občan z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti ešte nárok na dávku nemocenské alebo nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, je vhodné, aby o priznanie invalidného dôchodku požiadal až vtedy, keď je už známy deň zániku nároku na uvedené dávky. Bez určenia tohto dňa totiž nie je možné rozhodnúť o priznaní invalidného dôchodku. Poistenec okrem uvedenej medicínskej podmienky musí splniť aj podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

Priznávajú posudkoví lekári aj tzv. 100-percentnú invaliditu?

Áno. Platí zásada, že čím je závažnejšie zdravotné postihnutie z pohľadu funkčných dôsledkov na fyzické, duševné či zmyslové schopnosti, tým je vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Podľa toho je tvorená aj Príloha č. 4. Často ide o trvalé, nevyliečiteľné druhy zdravotného postihnutia s odkázanosťou poistenca na pomoc inej osoby. V Prílohe č. 4 sú štyri položky so 100-percentnou mierou poklesu schopnosti pracovať: Hlboká mentálna retardácia – diagnostikovaná, ak je IQ pod 20, Stavy po zlomeninách kostí lebky – stavy po mozgovolebečných poraneniach, Stavy po cievnych mozgových príhodách – ak bola dokázaná ťažká porucha osobnosti a ťažké postihnutie pohybových schopností a Kvadruplégia (ochrnutie všetkých štyroch končatín). Takéto stavy vylučujú akúkoľvek schopnosť vykonávať zmysluplnú činnosť, teda miera poklesu schopnosti pracovať je 100 %. Občania majú ťažké postihnutie duševných a pohybových schopností, ktoré absolútne vylučuje akúkoľvek racionálnu verbálnu a často aj nonverbálnu komunikáciu a plnohodnotný aktívny pohyb, nie sú schopní byť zodpovední za žiadne právne úkony, sú odkázaní na celodennú opateru inou osobou a stratili sebestačnosť pri základných životných úkonoch (umývanie, obliekanie, stravovanie, chôdza).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok