Aké zmeny platia od júla v dôchodkoch? Ktorí penzisti dostanú opäť viac peňazí? Čo sa počíta po novom?

Od 1. júla vstúpili do platnosti viaceré zmeny v oblasti dôchodkov a sociálneho poistenia. Zmeny vyplývajú z noviel zákona o sociálnom poistení. Týkajú sa mimoriadnej valorizácie dôchodkov, „rozmrazenia“ a zvyšovania minimálnych dôchodkov, exekučných zrážok z dôchodkových dávok, ale aj ďalších zmien v sociálnom poistení.

14.07.2023 06:00
dôchodcovia, manželia, dôchodky Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Najdôležitejšou novinkou je mimoriadna valorizácia dôchodkov vo výške 10,6 percenta. Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýšila od júla 2023 všetky dôchodkové dávky, poberatelia ich dostanú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Okrem toho sa zmeny dotknú aj oblasti exekučných zrážok, pri ktorých sa bude brať do úvahy nové životné minimum a valorizácia dôchodkov. Ďalej sa týkajú aj predčasného starobného dôchodku a jeho vplyvu na životné minimum a valorizáciu dôchodkov. O zvýšenie žiadať netreba, Sociálna poisťovňa ich zvýši automaticky.

Okrem toho sa od tohto mesiaca „rozmrazujú“ a postupne zvyšujú minimálne dôchodky. Sumy minimálneho dôchodku sa nemenili od roku 2020. Vzhľadom na sociálno-ekonomické zmeny, najmä nárast inflácie, napokon došlo po zmene zákona k ich „rozmrazeniu“. Zároveň sa sumy minimálneho dôchodku opätovne nadviazali na sumu životného minima. Po novom je tak suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia určená ako 136 % sumy životného minima 365,70 eura mesačne.

dôchodca, senior Čítajte viac Od októbra stúpnu niektorým dôchodcom penzie. Prečo len niekomu a o koľko?

Ďalšou zmenou je rozšírenie poberateľov rodičovského dôchodku o osoby, ktoré majú nárok na invalidný výsluhový dôchodok po dosiahnutí dôchodkového veku a ktoré majú dieťa. Tento rozsah sa bude týkať aj situácie, keď poberateľovi invalidného výsluhového dôchodku nie je priznaný rodičovský dôchodok. Okrem toho rodičovské dôchodky za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení, ktoré platia poistné na výsluhové zabezpečenie, nevypláca Sociálna poisťovňa, ale príslušné „silové“ rezorty Od 1. júla 2023 sa tiež zohľadní pri materskom dávke aj neukončené nemocenské poistenie matiek.

Úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa výnimočne zvyšujú o 10,1 percenta a zvýšia sa aj maximálne sumy ďalších úrazových dávok. Novinkou je aj zavedenie nového zoznamu dlžníkov, ktorý bude obsahovať informácie o zamestnávateľoch. Tieto zmeny prinášajú nové výzvy a príležitosti pre občanov Slovenska a je dôležité mať informácie o ich dôsledkoch. Pozrite si s nami podrobný prehľad zmien v júli 2023.

Ďalšie zmeny v sociálnom poistení, ktoré sú platné od 1. júla tohto roka, sú nové maximálne sumy dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia. K tomu Sociálna poisťovňa oznámi všetkým živnostníkom a ostaným SZČO do 21. júla 2023 ich odvodové povinnosti, nové poistné je potrebné uhradiť do 8. augusta 2023.

Prilepšia si aj matky

Od 1. júla 2023 sa bude matkám započítavať pri materskom aj neukončené nemocenské poistenie. Čo znamená, že novela zákona o sociálnom poistení umožní matkám od 1. júla 2023 započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia pri dávke materské aj neukončenú dobu nemocenského poistenia.

Teda okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa bude posudzovať nárok na materské, Sociálna poisťovňa započíta do potrebnej doby poistenia (najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom) všetky ukončené a aj aktuálne doby iného nemocenského poistenia (povinného poistenia aj dobrovoľného poistenia). Bude sa to vzťahovať na prípady, keď nárok na materské vznikne, teda najskôr odo dňa účinnosti novely 1. júla 2023, nie spätne. Do nároku na materské sa teda naďalej bude započítavať aj obdobie dobrovoľného poistenia. Iné podmienky nároku na dávku materské ani postupy pre jej uplatňovanie sa nemenia.

Zvyšujú sa úrazové renty

Poisťovňa mimoriadne zvyšuje od júla 2023 úrazové dávky, čiže úrazové renty, pozostalostné úrazové renty, jednorazové odškodnenie, náhradu nákladov spojených s liečením a náhradu nákladov spojených s pohrebom. A to v prípade ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, úrazové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Úrazové renty, pozostalostné úrazové renty a maximálne sumy úrazových dávok sa zvyšujú o 10,1 %. Prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v júli tohto roka. Sociálna poisťovňa sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, to znamená, že poberatelia týchto dávok nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom júla.

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky od 1. júla 2023 bude 72 835,40 eura a rovnako maximálna výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa od 1. júla 2023 zvyšuje na 72 835,40 eura.

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením od 1. júla 2023 bude predstavovať 36 418,30 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom od 1. júla 2023 bude vo výške 3 643,00 eura. Na hodnotu 3 643,00 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Nový zoznam dlžníkov – zamestnávateľov

S účinnosťou od 1. júla 2023 začala Sociálna poisťovňa zverejňovať v zozname dlžníkov okrem fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky, aj zamestnávateľov a zahraničné SZČO, ktoré si nesplnili svoje vykazovacie a oznamovacie povinnosti. Novým údajom v zozname dlžníkov bude aj obdobie, za ktoré si zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nesplnili uvedenú povinnosť.

Sociálna poisťovňa bude zverejňovať zamestnávateľov, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť predložiť príslušný mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ako aj obdobie, za ktoré táto povinnosť nebola splnená. Podrobné informácie pre zamestnávateľov o tom, ako je potrebné správne a včas zasielať všetky doklady, sú dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Zasielanie výkazov a dokladov.

Zamestnávateľom, ktorí budú zverejnení v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti, pribudne od 1. júla 2023 aj nová povinnosť – a to povinnosť oznámiť svojmu zamestnancovi, že bol zverejnený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne. Oznámenie musí zamestnávateľ urobiť písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty, prípadne formou SMS, do 14 dní od zverejnenia v zozname dlžníkov. {* koniec-sablona *}

Nové maximálne sumy dávky v nezamestnanosti

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2023 zvýši o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, stúpne o 279 eur.

Maximálna dávka v nezamestnanosti

Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura (v súčasnosti je 1 234,30 eura) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eura (v súčasnosti 1 194,50 eura).

Maximálna výška dávky garančného poistenia

Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) bola jej maximálna výška 3 633 eur.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #valorizácia #penzie #zmeny v penziách