Ste invalid, máte rovnaké ochorenie ako známy a máte nižší invalidný dôchodok ako on? Prečo sú rozdiely v penziách v stovkách eur? + Príklady

Výška invalidného dôchodku závisí od dĺžky získaného dôchodkového poistenia a od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ako sa vypláca?

24.07.2023 06:00
peniaze, peňaženka, hotovosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Suma invalidného dôchodku závisí od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia. K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu). Taktiež sa započítava aj výška vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.

Ide o peniaze: Zmeny v II. pilieri
Video
Veľký presun peňazí v II. pilieri má priniesť vyššie dôchodky. O koľko dostanete viac? Odpovedá Maroš Ovčarik z Partners Investments. Premiéra 21. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Ako sa vypláca?

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa. Dôchodková dávka je vyplácaná na účet, ktorý si žiadateľ vyplní pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

Pozor na to, že dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet napríklad vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Dôchodok je možné poberať aj v hotovosti, musíte však o to vopred požiadať.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadeniach sociálnych služieb?

Ak je poberateľ invalidného dôchodku umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok mu bude poukazovaný, ak nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidné dôchodky od augusta stúpnu aj o stovky eur, viac ľudí dostane plnú invalidnú penziu

Príklad č.1:

Pánovi Jánovi sa stala dopravná nehoda, posudkový lekár ho od 4. januára 2023 uznal za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Ku dňu vzniku invalidity Ján získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,40 eura mesačne na 306,20 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,50 eura mesačne na 338,70 eura mesačne.

Príklad č.2

Martina bola tiež od 4. januára 2023 uznaná za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.

Ku dňu vzniku invalidity získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 16,4764 × 50 % = 327,40 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor). Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,70 eura mesačne na 366,10 eura mesačne.

Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne (podľa § 82 a § 293fzc zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,90 eura mesačne na 405,00 eur mesačne.

(Sociálna poisťovňa)

áte dlhodobé zdravotné problémy a uvažujete nad invalidným dôchodkom? Aké podmienky musíte spĺňať? Splniť musíte dve hlavné podmienky. Prvá je, že schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe (túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ). A druhá, že musíte mať odpracovaný určitý počet rokov.

Ak teda nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný ani predčasný dôchodok. Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok – takzvaný invalidný dôchodok z mladosti – aj takej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok však vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

Aj osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, má nárok na invalidný dôchodok.

muž, invalid, invalidný vozík, rúra Čítajte viac Invalidné dôchodky od augusta stúpnu aj o stovky eur, viac ľudí dostane plnú invalidnú penziu

Dokonca nárok vzniká aj takému poistencovi, ktorý sa stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ale aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Koľko rokov musí platiť poistenec dôchodkové poistenie, aby mu vznikol nárok na invalidný dôchodok?

Ak je vo veku:

  • do 20 rokov – menej ako jeden rok,
  • nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

(slov-lex)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalid #invalidita