Máte nízky invalidný dôchodok? Na toto všetko máte k nemu od štátu nárok +tabuľka s presnými sumami príspevkov

Invalidní občania sa tento dočkali zmien. Niektoré invalidné dôchodky sa zvýšili, rovnako aj nárok na dôchodok spĺňa väčšia skupina osôb. Invalidné dôchodky sú ale nízke, takéto dávky môžete získať, ak splníte podmienky.

29.10.2023 06:00
dôchodkyňa, vozíčkarka, invalidita, invalid,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

K 30. júnu 2023 poberalo invalidný dôchodok s invaliditou do 70 % 142 278 ľudí v priemernej výške 260,72 eura. Invalidný dôchodok s invaliditou nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa 80 061 poberateľom v priemernej výške 472,86 eura.

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, ak si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov. Zákonnými nárokmi rozumieme najmä výživné, dávku v nezamestnanosti, dôchodkové dávky, opakované štátne sociálne dávky a iné podľa životnej situácie občana. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Ak je žiadateľom o pomoc v hmotnej núdzi občan poberajúci invalidný dôchodok, sumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky je závislá od spoločne posudzovaných osôb), príspevok na zdravotnú starostlivosť (výška závisí od počtu spolu posudzovaných osôb), aktivačný príspevok (v prípade ak občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva) a ochranný príspevok (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, osobne sa stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocializačnom programe, alebo má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní).

Ako sa určí výška dávky a príspevku

Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevkov ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom. Za príjem sa v tomto prípade považuje 75 % z invalidného dôchodku. Posudzujú sa príjmové, majetkové a rodinné pomery a na ich základe sa určí na aké príspevky má invalidný dôchodca nárok a rozhodne o výške dávky a príspevkov.

Ak chcete o takéto peniaze požiadať, musíte si podať písomnú žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a dať ju na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť, a vyplácajú sa mesačne pozadu.

Zdroj: upsvar
---------------
Koľko môžete od štátu dostať
---------------    
Životné minimum stav do 30.9.2023 od 1.10.2023 zvýšenie
Pomoc v hmotnej núdzi  
Dávka v hmotnej núdzi – § 10 ods. 2  
jednotlivec bez detí 74,00 € 84,90 € 10,90 €
jednotlivec s dieťaťom 1 až 4 140,70 € 161,40 € 20,70 €
jednotlivec s dieťaťom 5 a viac 205,50 € 235,70 € 30,20 €
dvojica bez detí 128,60 € 147,50 € 18,90 €
dvojica s dieťaťom 1 až 4 192,40 € 220,70 € 28,30 €
dvojica s dieťaťom 5 a viac 259,40 € 297,50 € 38,10 €
Ochranný príspevok § 11 ods. 2 75,70 € 86,80 € 11,10 €
Aktivačný príspevok § 12 75,70 € 86,80 € 11,10 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13 20,70 € 23,70 € 3,00 €
Príspevok na bývanie – § 14 ods. 2  
jedna osoba 83,00 € 95,20 € 12,20 €
dve osoby 140,90 € 161,60 € 20,70 €
tri osoby 178,80 € 205,10 € 26,30 €
štyri osoby 216,70 € 248,60 € 31,90 €
päť a viac osôb 254,50 € 291,90 € 37,40 €
       

Zdroj: MPSVaR SR

4 debata chyba
Viac na túto tému: #hmotná núdza #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca