Započítava sa do penzie, ak niekto poberá opatrovateľský príspevok? Prepočítava sa invalidná penzia na starobnú?

Mnoho poberateľov invalidných dôchodkov popri poberaní tejto dávky aj pracuje. Ako to ovplyvní výšku starobného dôchodku? Prepočíta sa invalidná penzia na starobnú? A akú úlohu zohrá, ak osoba poberajúca čiastočný invalidný dôchodok opatruje ťažko zdravotne postihnutá osobu? Počíta sa príspevok do penzie?

10.01.2024 06:00
dôchodci, právnik, invalidita, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy starobného dôchodku sa vypočíta nasledovne: spočítajú sa osobné mzdové body dosiahnuté v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a tento súčet sa vydelí obdobím dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období. Osobný mzdový bod za obdobie poberania invalidného dôchodku je v hodnote 0,3.

Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Ak bol niekto popri poberaní invalidného dôchodku poistený aj z dôvodu zárobkovej činnosti, osobný mzdový bod tvorí súčet osobných mzdových bodov za obdobie poberania invalidného dôchodku a osobných mzdových bodov zo zárobkovej činnosti. Ak takejto oosbe vznikne nárok na starobný dôchodok, tak suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Obdobie dôchodkového poistenia je celé obdobie, počas ktorého bolo prispievané do systému dôchodkového poistenia.

Od 1. januára 2004 je obdobím dôchodkového poistenia aj doba poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku. Aktuálna dôchodková hodnota je určená zákonom a platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky. Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku aj na výplatu starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dávok sa vypláca dávka, ktorú si občan zvolil. Na dávku, ktorá sa nevypláca, nárok zaniká.

Obdobie poskytovania peňažného príspevku za opatrovanie sa do obdobia dôchodkového poistenia započítava najskôr od 1.8.2006, ak fyzická osoba mala poskytovaný peňažný príspevok za opatrovanie z úradu práce a mala počas poskytovania peňažného príspevku trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, ako osoba starajúca sa o dieťa, ako fyzická osoba vykonávajúca asistenciu a nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek. Obdobie poberania invalidného dôchodku od 1.1.2004 je obdobím dôchodkového poistenia. Za poistencov štátu platí štát poistné na dôchodkové poistenie len raz. Ak vám vznikne nárok na starobný dôchodok, suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Suma starobného dôchodku sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku. Vyplácať sa bude ten dôchodok, ktorého suma je vyššia.

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidná penzia