Máte rovnaké ochorenie ako známy a on má vyšší invalidný dôchodok o stovky eur? Ako ho Sociálna poisťovňa priznáva a počíta + príklady výpočtov

Prečo sú rozdiely v invalidných penziách v desiatkách až v stovkách eur?

12.02.2024 06:00
dôchodca, invalid, vozík Foto:
Ilustračné foto.
debata

Výška invalidného dôchodku závisí od dĺžky získaného dôchodkového poistenia a od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Suma invalidného dôchodku závisí od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia. K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu). Taktiež sa započítava aj výška vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.Preto sa môžu výška penzie pri dvoch rovnakých diagnózach líšiť až o stovky eur.

Invalidná penzia má zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10 %.

Nárok na invalidný dôchodok máte ak: vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe a máte odpracovaný dostatočný počet rokov. Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

  • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Nárok máte aj ak: nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok, ste fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území SR a nárok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku, ste fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území SR trvalý pobyt.

Suma dôchodku + príklady výpočtu

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred vznikom invalidity, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklad č. 1: Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 17,7688 = 295,30 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 42,90 eura mesačne na 338,20 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 17,7688 × 50 % = 353,10 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 51,20 eura mesačne na 404,30 eura mesačne.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #invalidná penzia