Vdovský dôchodok sa nepriznáva doživotne. Kedy vám zoberú túto penziu a čo nesmiete urobiť, ak ju chcete poberať?

Prečo niekto pozostalostnú penziu dostáva len dva roky a iným ju úrady nezoberú do konca života?

26.02.2024 06:00
vdova, smutná, smútok, strata Foto:
Ilustračné foto.
debata (13)

Táto penzia predstavuje dávku, ktorá má vdove alebo vdovcovi zabezpečiť príjem v prípade úmrtia manžela/ky. Za vdovu alebo vdovca po zomretom sa považuje osoba, ktorá bola so zomretou osobou zosobášená. Nárok si teda môžete uplatniť len v prípade, že ste s partnerom mali uzavreté manželstvo.

Nárok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo nie.

Nárok na takýto dôchodok vám vzniká, ak zomretý ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok, ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Dva roky

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca súčasnosti štandardne dva roky od smrti manžela/manželky. Po uplynutí dvoch rokov trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú zo stanovených podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Žena, ktorá ovdovela, nepoberá žiaden dôchodok. Jej zosnulý manžel tiež nepoberal žiaden dôchodok, nedosiahol totiž ešte dôchodkový vek. Manželke bol priznaný vdovský dôchodok, keďže jej zosnulý manžel získal potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 350,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalá manželka dostávať vdovský dôchodok dva roky.

Kedy vám ho vezmú skôr

Chcete uzatvoriť nové manželstvo a od smrti manželka neprešli dva roky? Nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi vám zanikne. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Obnovenie výplaty

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynú dva roky a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví.

O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná.

K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok. Januárová zmena v zákone zavádza novinku. Ovdovená žena alebo muž, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, nemusia na opätovné vyplácanie pozostalostnej dávky čakať až do penzie, dostanú ju už po dovŕšení 57. roku veku.

13 debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #pozostalostná penzia #pozostalostné dôchodky #nárok na vdovský dôchodok