Dôchodcovia môžu získať k penzii skoro 90 eur navyše. Ktorí penzisti ich dostanú a kde treba o ne požiadať?

Príspevok predstavuje sumu 86,60 eura mesačne a treba splniť určité podmienky.

27.02.2024 06:00
Dôchodci Foto: ,
Ilustračná foto.
debata (1)

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov osoby, ktorá nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou.

Ochranný príspevok je príspevok, ktorý je možné poskytovať v rámci pomoci v hmotnej núdzi. Výška pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na pomoc a príjmom všetkých členov domácnosti. Za príjem sa na účely pomoci v hmotnej núdzi považuje okrem iného aj dôchodok.

Zákon hovorí, že hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem vlastnou prácou, výkonom vlastníckych práv alebo uplatnením nárokov.

Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to ešte, že má automaticky nárok na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima.

Tento nárok si občan uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi a osobitný príspevok sa podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu občana.

Na výzvu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny občan doplní ďalšie údaje o svojej osobe alebo o členoch domácnosti.

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu pobytu členov domácnosti, adresu na doručovanie písomností a adresu alebo číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky na poukazovanie pomoci v hmotnej núdzi a údaje o príjme, bytových pomeroch, nárokoch a údaje o majetku členov domácnosti.

V prípade poberateľov dôchodkových dávok je príspevok za každého člena domácnosti je 86,80 eura mesačne, ak ide o člena domácnosti, ktorý dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, poberateľom predčasného starobného dôchodku alebo je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberá invalidný dôchodok.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #príspevok #príspevok k penzii