Ako sa počíta invalidný dôchodok? Kedy vám žiadosť zamietnu? +príklady prepočtov

Invalidná penzia má zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

08.03.2024 06:00
vozík, vozíčkarka, invalid, invalidka, invalidita Foto:
Ilustračné foto
debata

Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10 %.

Nárok na invalidný dôchodok máte ak: vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 % oproti zdravej osobe a máte odpracovaný dostatočný počet rokov. Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

  • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Nárok máte aj ak: nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok, ste fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území SR a nárok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku, ste fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území SR trvalý pobyt.

Príprava na dôchodok
Video
Zdroj: TV Pravda

Suma dôchodku +príklady výpočtu

Na určenie sumy invalidného dôchodku sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred vznikom invalidity, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Príklad č. 1: Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

uzi Čítajte viac Dôchodcovia musia túto povinnosť splniť do konca marca, Sociálna poisťovňa radí nečakať. Inak môžu prísť o peniaze

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 17,7688 = 295,30 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 42,90 eura mesačne na 338,20 eura mesačne.

Príklad č. 2: Poistenec bol od 4. januára 2024 uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2024 je 17,7688 eura.

Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2024 sa určí nasledovne: 0,9616 × 41,3­261 × 17,7688 × 50 % = 353,10 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).

Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2024 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2023, teda o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 51,20 eura mesačne na 404,30 eura mesačne.

Ako poisťovňa prehodnocuje percentá invalidity

Sociálna poisťovňa prehodnocuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Lekári do konca roka 2023 mali prehodnotiť 25% prípadov invalidity, ktorých sa novela týka a ďalšie prípady počas nasledujúcich dvoch rokov. Samotný proces prehodnocovania percenta invalidity je podľa novely rozplánovaný až do 31. júla 2025.

Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky. Percento invalidity Sociálna poisťovňa preskúma zo zákona. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4. Príloha mení, respektíve dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

Percento invalidity pri niektorých diagnózach narastie

Dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia, informovala Sociálna poisťovňa.

Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale aj vytvorená nová Kapitola XVI – Zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory a Kapitola XVII – Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe, ako sú napríklad zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné.

Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, resp. uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.

Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky, nie všetky; podávať žiadosť netreba

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí. Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu.

Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa zmena Prílohy č. 4 týka, a to zo zákona (EX OFFO), t. j. z vlastného podnetu. Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá zo svojho informačného systému.

Invalidný dôchodok sa znižovať nebude

Sociálna poisťovňa prehodnocuje percento invalidity najskôr pri zdravotných stavov trvalých, ktoré si vyhľadá v informačnom systéme. Z týchto prípadov budú prioritne posudzované tie prípady, u ktorých bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na „hraničných“ 70 %.

V týchto prípadoch teda pôjde o ťažké stavy. Súčasne bude prehodnocovať poberateľov invalidného dôchodku v rámci nariadených kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu a opäť prioritne ťažšie zdravotné postihnutia, kde je predpoklad zvýšenia sumy invalidného dôchodku.

Po prehodnotení percenta invalidity Sociálna poisťovňa vydá v lehote 90 dní rozhodnutie. Právna úprava garantuje, že ak v dôsledku zmeny Prílohy č. 4 dôjde k zníženiu percenta invalidity, bude sa vyplácať naďalej invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom 2023.

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca #invalidná penzia