Ženy majú až o 20 percent nižšie dôchodky ako muži. Prečo je to tak? A ako si môžu penzie zvýšiť?

Nižšie dôchodky však znamenajú vyššie riziko chudoby v starobe najmä pre ženy, ktoré žijú samy.

08.03.2024 12:00
žena, dôchodkyňa, seniorka, vdova, zmluvy Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Ženy majú na Slovensku zhruba o pätinu nižšie dôchodky ako muži. Súvisí to s tým, že počas života zarábajú menej ako muži. Nižšie dôchodky však znamenajú vyššie riziko chudoby v starobe najmä pre ženy, ktoré žijú samy. Podľa najnovších údajov Štatistického úradu SR je v súčasnosti na Slovensku postihnutých príjmovou chudobou 13,9 % žien, jednočlenná domácnosť žien má mieru rizika chudoby na úrovni 26,3 %. „Napriek tomu, že emancipácia žien pokročila a ženy už nemusia bojovať o svoje volebné právo, vo verejnom živote, v práci a zárobkoch, a následne aj v priznaných dôchodkoch, sú ženy stále v nevýhodnejšej pozícii ako muži. KOZ SR pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pripomína, že neexistuje priestor na takéto prejavy a prehlbovanie rozdielností. Vyzývame na prelomenie bariér, spochybnenie stereotypov, na spravodlivé zaobchádzanie a vytvorenie prostredia, kde sú všetky ženy cenené a rešpektované,“ vyzdvihuje Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ).

Koľko zarábajú muži

Muži zarábajú o 10,2 % viac, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Naopak, ženy majú mzdy o 10,5 % nižšie, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Výrazný rozdiel je aj pri porovnaní mzdy muža a ženy. Ženy dosahujú len 81,2 % mzdy mužov, rodový mzdový rozdiel je teda na úrovni 18,8 % v neprospech žien. „Medzi najčastejšie bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú, patrí okrem už spomínaného nízkeho mzdového ohodnotenia, aj nemožnosť kariérneho rastu, vysoká nezamestnanosť, zložitý návrat na trh práce po materskej dovolenke, nedostupnosť predškolskej výchovy, ale aj vysoká nezamestnanosť, či obťažovanie na pracovisku,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Platovú nerovnosť v odmeňovaní mužov a žien živia predsudky a stereotypné vnímanie pozície ženy – matky a opatrovateľky, zo strany spoločnosti. Takzvané opatrovateľské činnosti, t. j. starostlivosť o deti, rodinných príslušníkov a domáce práce, sú vo veľkej miere v rukách žien. „V kontexte starnúcej populácie, nedostatočne pripravenej infraštruktúry, nedostatočného množstva profesionálnych kapacít pre opatrovanie nesebestačných seniorov, chýbajúcich kapacít jaslí a škôlok, bude význam žien takzvanej sendvičovej generácie narastať,“ dopĺňa Uhlerová. Ako ďalej pokračuje, na Slovensku je až 68 % domáckej práce vykonávanej ženami. Žena tak v priemere venuje tejto neplatenej domáckej práci 38 hodín týždenne.

Skrátená práca

Zamestnávatelia nemajú podľa KOZ veľký záujem vychádzať ženám v ústrety prostredníctvom skrátenej práce, najmä z dôvodov daňovo-odvodového zaťaženia a celkových nákladov na zvýšený počet zamestnancov z dôvodu skrátenia ich práce. „Rovnakou prekážkou na väčšie zapojenie žien na trhu práce je problematika tzv. dlhých pracovných hodín mužov, ktoré de facto bránia mužom dostatočne sa podieľať na domácich prácach a starostlivosti o deti. Možné riešenie vidíme napríklad aj v skracovaní pracovného času,“ uviedla prezidentka KOZ. Nástroje na elimináciu rodových mzdových rozdielov už sčasti nájdeme aj v existujúcich legislatívnych opatreniach, napríklad zákaz diskriminácie je zakotvený v Ústave SR, v Zákonníku práce, či v tzv. antidiskriminačnom zákone. Viac priaznivých opatrení však prináša transpozícia európskych smerníc.

Ženy potrebujú investovať. Často ich však brzdia rodové rozdiely či predsudky

Postavenie žien vo svete investovania sa pomaly, ale isto mení, čo súvisí aj s narastajúcou finančnou nezávislosťou žien, ich zvyšujúcou sa uvedomelosťou potreby zhodnocovania úspor, a to nielen bežným sporením, ale najmä investovaním. „Trh investoriek vo svete rastie výrazne rýchlejšie než u mužov,“ informuje Monika Hamed z investičnej skupiny Proxenta. *Podľa globálnych odhadov narástol medzi rokmi 2016 – 2019 majetok žien o 6,1 %, kým mužov o 4,1 %. Medzi rokmi 2019 – 2023 sa hovorí o predpoklade zrýchlenia tempa rastu majetku žien na 7,2 %. Na Slovensku sa počet žien, ktoré investujú, postupne zvyšuje. No stále ide o pomerne nízke percento. Z celkového počtu investorov tvoria ženy len necelých 30 %.

Rozdiel v investovaní reflektuje rozdiel v platoch

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami na Slovensku sa v období pandémie opäť začali prehlbovať. Kým v roku 2021 zarábali ženy v porovnaní s mužmi o 17,9 % menej, o rok neskôr to bolo už 19 %. Analytici odhadujú, že tento trend pokračoval aj v minulom roku. „Platové rozdiely korešpondujú aj s objemom celkovej investície medzi mužmi a ženami. Podľa našich interných dát je to približne 25 %,“ hovorí Monika Hamed z Proxenty. „Avšak vo veku do 35 rokov je rozdiel v sume, ktorú investujú mladí, práve v prospech žien a to vo výške 17 %. S pribúdajúcim vekom sa však tento pomer mení a kým vo veku od 35 do 45 rokov muži a ženy investujú takmer identicky, po 45-ke sa tento rozdiel výrazne zväčšuje a muži majú zainvestované omnoho väčšie objemy financií,“ dodáva Monika Hamed.

Vyšší vek vs. nižší dôchodok

„Investovanie ešte ani dnes nie je medzi ženami bežnou praxou. A pritom je to jeden z efektívnych spôsobov, ako si zabezpečiť dôstojný dôchodok,“ upozorňuje Monika Hamed. A sú to práve ženy, kto má v priemere o 20 % nižšiu penziu ako muži, pričom žijú približne o 7 rokov dlhšie. Táto téma je o to pálčivejšia, že ženy sú vystavené riziku chudoby o 20 % viac ako muži a ohrozené sú práve staršie ženy. Priemerný dôchodok za minulý rok bol pritom len necelých 580 eur. „Je preto nevyhnutné, aby sa ženy v rámci investovania viac vzdelávali a získavali potrebné zručnosti, aj sebavedomie. V Proxente sa týmto témam intenzívne venujeme a snažíme sa aktívne motivovať ženy všetkých vekových kategórií,“ dodáva Hamed.

Strereotypy a realita

„Ženy na Slovensku, okrem finančných dôvodov, neraz odrádzajú aj rôzne stereotypy, ktoré však neplatia,“ upozorňuje Monika Hamed z Proxenty a dodáva: „Stále pretrvávajú mylné predstavy, že ženy sú zlé investorky, nerozumejú peniazom a sú príliš opatrné na to, aby mohli správne investovať.“ Ako príklad môže poslúžiť štúdia, ktorú publikovala Ekonomická univerzita vo Warwicku. Tá skúmala vzorku až 2 800 investorov. Po troch rokoch zistili, že návratnosť investícií bola u žien takmer o dve percentá vyššia ako u mužov. Ženy boli v skúmanom trojročnom období viac trpezlivé a akcie držali dlhšie, čo najvýraznejšie ovplyvnilo ich výsledky. Muži, naopak, viac a častejšie obchodovali a investovali rizikovejšie, čo im krátkodobo prinieslo viac, ale z dlhodobého hľadiska ich to stálo väčšie straty. „Ženy investorky sú v prístupe k investovaniu disciplinované, viac analyzujú a nechajú si poradiť od odborníkov, čo im pomáha dosiahnuť lepšie výnosy upravené o riziko. Sú opatrné a to im pomáha rizikovosť investície správnejšie vyhodnocovať,“ vysvetľuje Monika Hamed. Potvrdzuje to aj štúdia spoločnosti Wells Fargo, ktorá v roku 2021 poukázala na to, že ženy dosahujú podobné výnosy ako muži, pričom podstupujú výrazne menšie investičné riziko.

Vyváženosť stratégie znižuje riziká

Vhodnou cestou pre ženy investorky je stratégia založená na kombinácii rôznych aktív, spojenie sa so spoľahlivým finančným partnerom a skorý štart investovania, čím si zaistia rozloženie a aktívne znižovanie investičného rizika. „Práve pre ženy je veľmi dôležité začať s aktívnym zhodnocovaním svojich financií čo najskôr. Aj s prihliadnutím na možnosť, že dnešná generácia mladých ľudí nebude podporená na dôchodku príspevkami zo štátu. Budovanie úspor je tak výhradne v ich rukách a štandardné bankové produkty na to už nestačia,“ upozorňuje Monika Hamed. Nezáleží na tom, či ide o ženy alebo mužov. S výberom vhodného riešenia pomôžu investorom odborníci na financie a investovanie, a to s prihliadnutím na schopnosť znášať riziko, znalosti, skúsenosti aj finančné možnosti klienta. Zvyšok je najmä o zotrvaní.

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #platy #chudoba