Požiadali ste o dôchodok? Lekári vás môžu odmietnuť vyšetriť a môžu chcieť peniaze. Majú na to právo?

S predčasnými penziami sa minulý rok roztrhlo sito. Bolo podaných 47-tisíc žiadostí. Z toho ku koncu januára bolo priznaných takmer 23-tisíc. Poisťovňa má 60 dní na pridelenie dôchodku. Z dôvodov, ktoré jasne definuje zákon, je možné toto obdobie predĺžiť o ďalších 60 dní.

17.03.2024 06:00
Lekár a seniori Foto:
Ilustračné foto
debata

V roku 2023 sa dôchodky valorizovali dvakrát. Prvýkrát o 11,8 % druhýkrát o 10,6 %. Aj z toho dôvodu sa mnoho ľudí, ktorí spĺňali podmienky a mohli požiadať o predčasný dôchodok, rozhodlo tak urobiť. Dvojnásobná valorizácia im zabezpečila vyšší dôchodok aj popri krátení penzie z dôvodu skoršieho odchodu do dôchodku, čiže ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.

Problém však nastáva v diere, v ktorej sa ocitajú práve tí, ktorí čakajú na vybavenie žiadosti. Podmienkou totiž je, že žiadateľ o predčasný dôchodok nesmie pracovať. V tomto momente nemá kto za neho platiť odvody a teda sa môže stať aj situácia, že ho jednoducho nevyšetria u lekára.

Predčasný dôchodok: Komu sa oplatí okamžite a kedy radšej počkať? Čo je výhodnejšie?
Video
Zdroj: TV Pravda

„Sociálna poisťovňa rozhodovala v zákonom stanovených lehotách – a to napriek nadmernej záťaži,“ hovorí Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne. Poisťovňa len informuje zdravotnú poisťovňu o priznaní predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní. Tak nám to prikazuje zákon.

Vie však občanom pre potreby zdravotnej poisťovne vystaviť potvrdenie o podaní žiadosti o dôchodok. „V každom prípade chceme proaktívne posilniť informovanosť žiadateľov o dôchodok tak, aby sme spoločne dokázali takýmto nepríjemným situáciám predchádzať,“ doplnil Kontúr.

„Situácia žiadateľov o dôchodok je nám známa. Prišlo k nej pri väčšom množstve žiadostí o predčasný dôchodok. Hoci rozumieme, že nejde o neplatičov zdravotných odvodov, musíme povedať, postup zdravotných poisťovní je úplne legitímny a správny v zmysle zákona o zdravotnom poistení,“ hovorí Matej Štepiansky, PR špecialista Dôvera.

Pre lepšie pochopenie Štepiansky uviedol pár bodov:

  • žiadatelia o dôchodok nie sú poistencami štátu (t. z. ešte nie sú dôchodcami);
  • žiadateľov o dôchodok zdravotným poisťovniam Sociálna poisťovňa ani neoznamuje (na rozdiel od poberateľov starobných dôchodkov), čiže nevedia o tom, že požiadali o predčasný dôchodok;
  • žiadatelia o dôchodok ani nemajú povinnosť oznamovať zdravotnej poisťovni, že sú žiadateľmi o dôchodok (a ani nie je pre nich osobitný kód kategórie);
  • podstatné je tiež to, že žiadateľ o dôchodok nie je oslobodený od platenia poistného;
  • podľa zákona za každého jedného poistenca a za každý jeden deň musí byť známy platiteľ poistného;

Vyššie uvedené znamená, že ak za žiadateľa o dôchodok nik neplatí poistné (napr. zamestnávateľ), spadá do množiny poistencov, ktorí si musia platiť preddavky na poistné sami. Ak si ich neplatia, stávajú sa z nich dlžníci s obmedzeným nárokom na úhradu zdravotnej starostlivosti.

„Dôležité však je, že po priznaní starobného dôchodku, nám Sociálna poisťovňa oznámi dátum odkedy sa poistenec stal dôchodcom. Zaplatené preddavky potom poistencovi vrátime, takže o žiadne peniaze nepríde,“ vysvetlil Štepiansky.

Aké sú možnosti?

V prípade, ak občan ktorý žiada o predčasný dôchodok, a ten mu ešte nebol priznaný, môže požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Evidencia na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny je možnosťou, nie je povinnosťou. Ak takýto občan o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie požiada, má rovnaké práva, ale aj povinnosti, ako ktorýkoľvek iný evidovaný uchádzač o zamestnanie (vek uchádzača o zamestnanie, ani podanie žiadosti o predčasný starobný dôchodok na plnenie povinnosti vplyv nemá), vysvetľuje Ústredie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan musí preukázať štandardne splnenie §6 zákona o službách zamestnanosti, teda že ide o občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať, zamestnanie si hľadá, že nie je zamestnancom, nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť, nevykonáva zárobkovú činnosť v EÚ, v cudzine, že nie je v pracovno-právnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo hlavný pracovný pomer. Teda preukázať skončenie zamestnania, a mal by deklarovať záujem o sprostredkovanie zamestnania, čo deklaruje vyplnením, podpísaním a podaním, žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

ÚPSVR SR vysvetľuje, dokedy môže občan byť na úrade práce registrovaný: Každý občan môže byť v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny pokiaľ s úradom práce spolupracuje, plní si voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny všetky povinnosti, spĺňa podmienky, že je uchádzač o zamestnanie. Priznanie predčasného starobného dôchodku nie je samo o sebe dôvodom na vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Priznanie predčasného starobného dôchodku však má vo vzťahu k možnosti pracovať určité obmedzenia. V tejto veci je potrebné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu.

V prípade žiadateľa o starobný dôchodok, takýto občan je z evidencie uchádzačov o zamestnanie vyradený dňom priznania starobného dôchodku. To môže byť urobené aj spätne, a to dňom priznania starobného dôchodku alebo aj vtedy, ak má priznaný invalidný dôchodok a dosiahol vek potrebný na priznanie starobného dôchodku.

Možete byť samoplatcom

Alebo. V prípade žiadateľov o predčasný starobný dôchodok sa štát stáva platiteľom poistného od dátumu priznania dôchodku. V prípade, že v období od podania žiadosti až do dátumu priznania dôchodku nie je takýto žiadateľ zamestnancom, SZČO ani za neho poistné z iného dôvodu nehradí štát (napríklad situácia, keď je poistenec evidovaný na úrade práce), mal by sa takýto poistenec prihlásiť ako samoplatiteľ – tzn. osoba, ktorá si poistné na verejné zdravotné poistenie hradí sama, radí Ivana Linetová, z oddelenia komunikácie Všeobecná zdravotná poisťovňa.

Pre rok 2024 je stanovená minimálna výška mesačného preddavku samoplatiteľa:

  • 97,80 eur pre osoby bez zdravotného postihnutia,
  • 48,90 eur pre osoby so zdravotným postihnutím.

    Vypláca sa dôchodok spätne?

Sociálna poisťovňa priznáva dávku ku dňu podania žiadosti – v tomto prípade – o predčasný starobný dôchodok. Teda napríklad, ak poistenec požiadal o predčasný starobný dôchodok 28. decembra 2023 a Sociálna poisťovňa mu ho priznala v týchto dňoch (koncom februára 2024), doplatí mu dôchodok spätne od 28. decembra 2023 vrátane oboch valorizácií roka 2023.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktuálne rokuje a pripravuje riešenia všetkých troch dôchodkových pilierov. Situáciu ohľadom predčasného dôchodku sledujeme a analyzujeme jej možné výkyvy v budúcnosti,“ vyjadril sa k situácií rezort práce.

V januári 2024 síce podľa ich slov zaznamenali výrazný pokles žiadostí o predčasné dôchodky oproti koncu minulého roka. Takže nateraz sa im venovať nebudú. Očakávajú však, že podobná vlna ako koncom roka 2023, ešte príde. Vychádzajú zo skúseností, že ľudia žiadajú o predčasné dôchodky čo najbližšie k dosiahnutiu dôchodkového veku, aby sa im predčasný dôchodok krátil čo najmenej.

Keďže tento rok sa novoprizanané dôchodky valorizujú o 14,5%, tak sa naozaj môže počítať s veľkým náporom žiadosti o predčasné dôchodky.

V rámci vládnej koalície sa touto problematikou bude ministerstvo práce ešte detailne zaoberať. „Nájdeme také riešenie, ktoré bude vyhovujúce aj pre sociálnych partnerov,“ dodal rezort práce.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #dôchodky #valorizácia