Starobný dôchodok sa vypláca vopred. Môžete ale zmeniť jeho výplatný termín, ak vám nevyhovuje daný deň v mesiaci?

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku.

04.04.2024 06:00
dôchodcovia, dôchodci, manželia, dôchodok, dane Foto:
Ilustračné foto.
debata

Starobný dôchodok sa vypláca vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch. Výplatný termín určí každej osobe, ktorej je priznaný dôchodok, Sociálna poisťovňa. Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa starobný dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Za istých podmienok možno starobný dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.

Starobný dôchodok sa môže poukazovať

Penzia môže chodiť na účet príjemcu dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Poberať ho možno v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí. Vyplácať sa môže na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu. Takisto môže byť vyplácaný dôchodok na účet osobitného príjemcu alebo zákonného zástupcu (môžu dôchodok poberať aj v hotovosti).

Penzie sa vyplácajú aj prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku, prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení, na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak príjemca dôchodku je členom rehole a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku. Dôchodok sa na účet rehole poukazuje na základe vyplneného tlačiva Žiadosť o poukazovanie dôchodku/dôchodkov na účet rehole v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na základe neformálnej žiadosti.

K žiadosti o poukazovanie dôchodku na účet rehole v banke musí byť priložený doklad (listinný dôkaz) preukazujúci, že účet patrí reholi. Takýmto dokladom môže byť potvrdenie banky alebo výňatok z výpisu účtu. Žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet rehole musí obsahovať: základné identifikačné údaje príjemcu dôchodku (rodné číslo, dátum narodenia, priezvisko, meno, titul, adresu bydliska, telefónne číslo a podpis), základné identifikačné údaje rehole (názov a adresa rehole) a číslo účtu rehole v tvare IBAN a názov banky.

Zmena výplaty

Poberateľ dôchodku môže Sociálnu poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty dôchodku, pričom výplatu žiadaným spôsobom je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. To znamená, že ak bola vaša žiadosť Sociálnej poisťovni doručená napríklad 5. apríla a výplatný termín vášho dôchodku je 20. deň v mesiaci, dôchodok budete mať vyplatený na nový účet najneskôr 20. júla daného roku.

Chcete si zmeniť bankový účet, na ktorý vám chodí dôchodok? Takúto zmenu môžete vykonať z akýchkoľvek dôvodov. Nezáleží na tom, či si zakladáte nový účet, alebo meníte banku, zmenu účtu vykonáte vždy prostredníctvom rovnakého formuláru, ktorý vám dá aj banka. Navštívte banku, v ktorej máte účet, na ktorý chcete mať poukazovaný svoj dôchodok. O poukazovanie dôchodku na účet v banke môžete požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou. Žiadosť musí obsahovať: vaše identifikačné údaje (rodné číslo, meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ), číslo účtu v tvare IBAN, dátum, váš úradne osvedčený podpis a hodnoverný doklad o tom, že ste majiteľom účtu, na ktorý žiadate dôchodok poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu alebo potvrdenie banky o tom, že ste majiteľom účtu. Formulár alebo žiadosť si dajte potvrdiť a a doručte doklady Sociálnej poisťovni.

Nikdy ale nerušte váš pôvodný bankový účet skôr, ako vám Sociálna poisťovňa oznámi, že váš dôchodok bude poukazovaný na nový účet. V opačnom prípade môže dôjsť k prerušeniu výplaty dôchodku. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #výplata dôchodku