Ako čo najlepšie zatepliť dom

Zateplenie domu môže priniesť výrazné finančné úspory a zlepšiť komfort bývania. Ale iba vtedy, ak sa urobí kvalitne. Hoci stavebný zákon aj ďalšie predpisy žiadajú, aby mal zhotoviteľ na zatepľovacie práce kvalifi káciu, kvalita neraz kríva a nedostatky sa naprávajú len ťažko. Zateplenie domu stojí priveľa peňazí na to, aby sme sa spoľahli na neodborné firmy.

01.08.2010 11:19
Zatepľovanie, stavba, reality, bývanie Foto:
Pri preberaní diela treba podrobne skontrolovať jeho kvalitu a požadované parametre, prípadné nezrovnalosti a chyby ihneď spísať.
debata

V prípade nespokojnosti s realizáciou zateplenia je na uplatnenie reklamácie zákonná lehota 18 mesiacov, ako pri iných stavebných prácach. Realizačná firma má reklamáciu vybaviť do 30 dní.

„Zateplenie domu, ktoré si objednáva kupujúci, sa riadi Občianskym zákonníkom. Ide vlastne o vyhotovenie veci na základe zmluvy o dielo, v tomto prípade ide o zhotovenie veci na zákazku,“ vysvetľuje Danuša Krkošová, hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie. Štátna kontrola má však len obmedzené možnosti riešiť situáciu a nie je oprávnená posudzovať kvalitu poskytnutej služby či rozhodovať o opodstatnenosti reklamácie. Obchodná inšpekcia môže skúmať iba to, či bola reklamácia riadne prijatá a riadne v predpísanej lehote vybavená a podobne. Ak sa realizačná firma a objednávateľ nevedia dohodnúť, ich spor môže rozhodnúť len súd.

O to dôležitejšie je vybrať si spoľahlivého dodávateľa. Zodpovedný výber firmy, na základe prieskumu trhu a referencií, je na prvom mieste. Druhým predpokladom spokojnosti je dobrá zmluva, obsahujúca čo najpodrobnejšie zadanie požiadaviek vrátane rozpisu cien na jednotlivé položky. „Ak nemožno určiť na začiatku prác konečnú cenu, je možné určiť ju aspoň odhadom. V každom prípade však platí, že cena môže byť navýšená oproti dohodnutej, bez súhlasu zákazníka, maximálne o 10 percent,“ radí Krkošová. Pri odovzdávaní a preberaní diela treba podrobne skontrolovať jeho kvalitu a požadované parametre, prípadné nezrovnalosti a chyby ihneď spísať.

Ak bola služba poskytnutá chybne a chyba je odstrániteľná, má spotrebiteľ právo na jej bezplatné odstránenie. Pri neodstrániteľných chybách, t. j. takých, ktoré bránia riadnemu užívaniu účelu služby, má spotrebiteľ právo na nové poskytnutie služby alebo zrušenie zmluvy a vrátanie peňazí. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ale predmet služby môže plniť svoj účel, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu.

Reklamovať treba ihneď a písomne

Nedostatky, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, treba reklamovať ihneď, a to písomne a preukázateľne. „Ak napriek všetkému firma ignoruje zákazníka a odmietne sa reklamáciou zaoberať, spotrebiteľ má právo zabezpečiť si potrebné opravné práce inou firmou a uplatniť si náhradu vzniknutých nákladov u pôvodného zhotoviteľa,“ informuje Krkošová. Najdôležitejšie je byť schopný všetko preukázať pre prípad súdneho sporu.

Oblasť záväzkových vzťahov medzi spotrebiteľom a zhotoviteľom zostáva najslabším článkom ochrany spotrebiteľa, upozorňuje hovorkyňa inšpekcie. SOI nemôže do samotného zmluvného vzťahu zasahovať ani ho žiadnym spôsobom revidovať. Toto obmedzenie vychádza zo súkromnoprávnej zásady zmluvnej slobody a jediným orgánom, ktorý má takúto kompetenciu, je súd.

Aké sú najčastejšie chyby pri zateplení

 • nedostatočná príprava
 • nekvalitná projektová dokumentácia
 • nekvalitná práca zhotoviteľa
 • kombinovanie rôznych typov materiálov
 • snaha o umelé zlacnenie
 • nedostatočná hrúbka
 • chýba nezávislý stavebný dozor
 • prácu nerobia certifikovaní odborníci

Ako postupovať pri zateplení domu

1. Vlastníci domu prijmú rozhodnutie

Vlastníci bytov na schôdzi rozhodnú nadpolovičnou väčšinou (ak je potrebný úver, tak dvojtretinovou väčšinou) o rozsahu, o spôsobe financovania, o termíne zateplenia domu.

Spoločenstvo vlastníkov alebo správcovská organizácia predložia z kompletnej projektovej (a realizačnej) dokumentácie vyčíslenie rozpočtových nákladov, tiež celkové úspory v spotrebe tepla na vykurovanie, informáciu o stave financií vo fonde oprav a údržby a návrh financovania celého rozsahu zatepľovania, treba prizvať ďalších odborníkov s vysvetlením ich postupov (projektanta, zástupcu banky, výrobcu ETICS, prípadne zhotoviteľov).

2. Objednajú si projektovú dokumentáciu

Projektová dokumentácia rieši zateplenie s vyčíslením úspor tepla na vykurovanie a s predpokladaným celkovými rozpočtovými nákladmi. Projekt by mal byť na celé riešenie obnovy budovy aj s vybavením stavebného povolenia. Tak sa zabezpečí technicky správna nadväznosť krokov a pritom bude dokumentácia lacnejšia.

Údaje o potrebe tepla a dosiahnutia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť poskytne projektová dokumentácia spracovaná podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov predkladaná k stavebnému povoleniu.

Ku kolaudácii stavby sa musí predložiť energetický certifi kát, ktorý je preukazom energetickej kvality nehnuteľnosti oproti projektovému riešeniu.

3. Vlastníci vyberú zhotoviteľa stavby

Zhotoviteľ sa musí preukázať licenciou od Technického a skúšobného ústavu stavebného a je, samozrejme, možné vyzvať aj piatich zhotoviteľov, aby predložili svoje ponuky. Vlastníci si môžu vyžiadať aj referenčnú dokumentáciu, ktorá umožní posúdiť kvalitu prác aj podľa doterajších realizácii. Stavebné povolenie sa vydáva na základe projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu a cenová ponuka zhotoviteľa je pre vlastníka a jeho zástupcu (správcu) možnosťou zníženia nákladov na celý projekt.

4. Uzavrú zmluvu o diele

Dôležité je, aby sa do zmluvy dostali všetky ponúkané kritériá z výberového konania a záruka. Pre realizáciu diela platí, že príprava mimo staveniska by mala byť taká kvalitná, aby samotná realizácia trvala čo možno najkratšie.

5. Určia technický stavebný dozor

Dozor má byť odborne spôsobilý vykonávať túto činnosť a nezávislý od realizátora prác.

Zodpovedá za dodržiavanie projektu a postupu prác v súlade s technologickým predpisom, odsúhlasuje rozsah prác pre fakturáciu a kontroluje kvalitu vykonávaných prác. Mal by mať skúsenosti z dozoru podobných stavieb a byť plne oboznámený s projektom. Dôležité je, aby technický dozor vykonával jeden človek a nie skupina ľudí, ktorá si myslí, že tomu rozumie. Stavebný dozor je potrebný, pretože sa nedá predpokladať, že spoločenstvo alebo správca majú odborníka na kontrolu kvality jednotlivých postupov zhotovených zatepľovacích prác. Zoznam má Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ale dozor môže robiť aj skúsený projektant.

6. Zariadia preberanie prác

Treba odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zadefinovať ho, ako aj určiť komunikačné trasy pohybu pracovníkov zhotoviteľa. Potrebné je zdokumentovanie východiskového stavu a požiadať o záber verejného priestranstva.

7. Zavedú stavebný denník

Vedenie stavebného denníka vyplýva zo zákona a záznamy doň vykonáva poverený zástupca zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), štatutárny zástupca objednávateľa a stavebný dozor. V stavebnom denníku sa odsúhlasujú prevzatia jednotlivých záberov a prác, ktoré v budúcnosti budú nedostupné alebo zakryté ďalšou vrstvou.

8. Uhrádzajú faktúry

Platiť treba len za vykonané a odovzdané práce.

Zádržná suma sa uhrádza až po odstránení všetkých nedorobkov a nedostatkov. 9. Preberú dielo

Dielo sa odovzdáva protokolárne so všetkými certifikátmi a uvedenou zárukou.

Podľa čoho vyberať

Referencie minimálne za posledné tri roky z podobných stavieb

 • Odporúčame osobne si overiť kvalitu prác skončených a rozpracovaných zákaziek (papier často znesie veľa).
 • Tak si aspoň preveríte, čo vás čaká, na čo sa máte pripraviť. Firma, ktorá zateplila pár rodinných domov, nemusí zvládnuť panelák. Partia fasádnikov, ktorá odišla od renovovanej firmy, určite neurobí rovnako kvalitnú prácu, ako keď bola jej súčasťou.

Cena – je veľmi dôležitá, ale nemala by byť rozhodujúca

 • Firma si do nej premieta náklady na materiál, prácu, réžiu a, samozrejme, primeraný zisk. Mali by ste trvať na tom, že jednotkové ceny počas výstavby sú nemenné. Väčšinou si firmy pri získavaní zákazky so svojím dodávateľom materiálu dohodnú pevné ceny na celú zákazku. Platí zásada: pevné jednotkové ceny a rozsah prác je kedykoľvek kontrolovateľný.

Platobné podmienky a finančná stabilita

 • Platí zásada: žiadna záloha a platby len za riadne vykonané a vzájomne odsúhlasené práce. Zámienka, že záloha slúži na nákup materiálu, je neopodstatnená, lebo serióznym firmám dáva dodávateľ materiál na faktúru a často s požadovanou splatnosťou. Uhradená záloha môže spôsobiť, že sa stanete rukojemníkom dodávateľa, ktorý si z vašich peňazí lieči staré rany a stráca motiváciu pracovať. Skôr začne uprednostňovať zákazky, kde môže získať ďalšiu zálohu.
 • Sú prípady, keď firma zobrala zálohu a stavbu nedokončila.

Licencia a osvedčenie Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS) na zatepľovací systém

 • Licenciu vydáva TSÚS ako nezávislá právnická osoba, ktorá osvedčuje, že firma má predpoklady vykonávať zatepľovanie fasád.

Technické a personálne zázemie

 • Kvalitná robota sa dá urobiť len s kvalitnými pracovníkmi, ktorým sa chce a vedia robiť, sú zaškolení a kvalifi kovaní a pracujú s kvalitným náradím. Firmy, ktoré sa profesionálne zaoberajú zatepľovaním, majú zväčša vlastné náradie a tiež montážne lávky, ktoré sú efektívne pri zatepľovaní panelových domov (od 4 podlaží vyššie). Takisto je dôležité presvedčiť sa o personálnom zázemí, či firma má vôbec odborných pracovníkov na realizáciu zákazky. Často si najíma na trhu voľných pracovníkov na predmetnú zákazku.
 • Optimálne je, ak má firma dlhodobo stabilizovaných odborne školených pracovníkov. Opak môže priniesť na stavbe vážne problémy najmä s kvalitou.

Lehota výstavby a komplexnosť dodávky

 • Obnova bytového domu znamená dočasné obmedzenie pre obyvateľov domu, preto by mala byť čo najkratšia. Práce súvisiace so zateplením by mal takisto zabezpečovať dodávateľ (klampiarske práce, úprava bleskozvodu, sanácia balkónov a lodžií a pod) tak, aby sa záruka vzťahovala na jedného dodávateľa.
 • Naše odporučenie: Ak váhate pri výbere medzi dvoma, resp. viacerými firmami, pozrite sa aj priamo do firmy, aby ste vedeli, akí sú tam ľudia, s akým náradím a montážnymi prostriedkami pracujú.

ZDROJ: IZOLA KOŠICE

Ako štát podporuje zateplenie domov

Úver na obnovu bytovej budovy

 • Komu je určený: pre fyzické osoby (na rodinné domy) + právnické osoby (na bytové domy)
 • Lehota splatnosti úveru: max. 20 rokov
 • Výška úveru: 80 % obstarávacej ceny a maximálne 420 €/1 m2 podlahovej plochy
 • Úroková miera: 1,0 %, platná počas celej doby splatnosti úveru Dĺžka času uskutočnenia stavby: 24 mesiacov
 • Aktuálne možnosti: prostriedky sú v súčasnosti vyčerpané

Úver na zateplenie bytovej budovy (Vládny program zatepľovania)

 • Komu je určený: pre fyzické a právnické osoby Výška úveru: do 100 % oprávnených nákladov stavby (max. 50 €/m2 zateplenej plochy pri rodinnom dome, max. 80 €/m2 zateplenej plochy pri bytovom dome)
 • Výška úroku: 0 % – bezúročný Lehota splatnosti: max. 15 rokov
 • Dĺžka času uskutočnenia stavby: 24 mesiacov
 • Aktuálne možnosti: na tento rok neboli v rozpočte fondu vyčlenené prostriedky

ZDROJ: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

debata chyba
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy