Kto je zodpovedný za prevádzku výťahu

Pri výťahoch v prevádzke nainštalovaných v bytových domoch v spoluvlastníctve sú spoluvlastníci zároveň prevádzkovateľmi výťahu.

22.01.2012 14:10
Výťah Foto:
Ilustračné foto
debata

1. Zodpovedné osoby

sú podľa zákona fyzické a právnické osoby, ktoré výťah prevádzkujú.

Za prevádzkovateľa sa považuje ten, kto má právnu a faktickú možnosť disponovať výťahom a väčšinou je to vlastník výťahu.

Pri výťahoch v prevádzke nainštalovaných v bytových domoch v spoluvlastníctve sú spoluvlastníci zároveň prevádzkovateľmi výťahu.

2. Podmienky zodpovednosti za škodu

Jednou z podmienok zodpovednosti za škodu je, že škodu vyvolala zvláštna povaha prevádzky. Ňou sa prejavujú typické vlastnosti prevádzky, ktoré však môžu spôsobiť škodu. V prípade výťahu napríklad nastupovanie do kabíny výťahu a vystupovanie z nej.

Tejto objektívnej zodpovednosti sa prevádzkovateľ môže zbaviť, pokiaľ je škoda spôsobená okolnosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke a pokiaľ prevádzkovateľ preukáže, že škode nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, aby sa škode zabránilo.

Ak je však pri prevádzkovaní škoda spôsobená okolnosťou, ktorá má pôvod v prevádzke výťahu, zodpovedá prevádzkovateľ výťahu za túto škodu vždy, bez možnosti sa tejto zodpovednosti zbaviť.

Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov výťah nainštalovaný a prevádzkovaný v bytovom dome tvorí spoločné zariadenie domu, je určený na spoločné užívanie a slúži výlučne tomuto domu. Správu domu môže vykonávať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (právnická osoba) alebo správca (fyzická alebo právnická osoba).

Bytový zákon od 1. 7. 2006 správcovi domu ukladá základné povinnosti počas prevádzkovania výťahu.

Je potrebné, aby si aj správca uvedomil svoju zodpovednosť za škodu v prípadoch škodovej udalosti súvisiacej s prevádzkou a servisom výťahu. Jednou z povinností správcu je vymenovať pre každý výťah a každú elektrickú inštaláciu osobu, ktorá je zodpovedná za ich prevádzku.

Servisnej firme treba odporučiť, aby správcu a majiteľa výťahu o potenciálnych bezpečnostných rizikách a úrovni bezpečnosti ich zariadenia informovala, a to nielen formou protokolov z vykonaných prehliadok a skúšok výťahu, ale aj vypracovaním analýzy výťahu, ktorej výsledkom by bolo zistenie nebezpečenstiev a nebezpečných situácií a stanovenie nápravných opatrení. Týmto informovaním by servisná firma splnila aj svoju povinnosť predchádzať škodám.

ZDROJ: ZÁKON Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKON Č. 367/2004 Z. Z.

debata chyba