Vlastníci bytov musia zmluvu o spoločenstve dostať do ruky

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Práva a povinnosti spoločenstvu, ale aj vlastníkom presne vymedzuje bytový zákon.

17.03.2019 06:00
ľudia, spoločenstvo, skupina, porada Foto:
V prípade ak je v bytovom dome zriadené spoločenstvo vlastníkov, zmluva o spoločenstve je platná pre každého vlastníka bytu aj nebytového priestoru v dome.
debata (1)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Ak sa vlastníci bytov rozhodnú, že sa o svoj dom budú starať sami, musia podľa zákona založiť spoločenstvo vlastníkov. Práva a povinnosti podliehajú zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý zaviedol možnosť vytvoriť v dome spoločenstvo vlastníkov.

Novela bytového zákona priniesla od novembra minulého roka viaceré zmeny aj v oblasti správy bytového domu. Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu. Schváliť ju musia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a podpísať osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. „Predseda spoločenstva je povinný schválenú zmluvu o spoločenstve a pri jej zmene úplné znenie zmluvy o spoločenstve doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do tridsať dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome,“ upozorňuje právnička Lucia Pechová. Zmluvu o spoločenstve nemôže vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome vypovedať.

V prípade ak je v bytovom dome zriadené spoločenstvo vlastníkov, zmluva o spoločenstve je platná pre každého vlastníka bytu aj nebytového priestoru v dome. „S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome prechádzajú na nového vlastníka práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve. Ak vlastník nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, pristupuje k zmluve o spoločenstve. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome od zmluvy o spoločenstve,“ upozorňuje právnička. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome zaväzujú aj právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku robené pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Takisto platí, že v menších bytových domoch (do osem bytov a nebytových priestorov) spoločenstvo nemusí zriadiť rada ako orgán spoločenstva. Právomoc rady vykonáva v takomto prípade zhromaždenie, prislúcha im aj právo zvolávať zhromaždenie.

Spoločenstvám pribudla aj povinnosť evidovať, uchovávať a aktualizovať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu. Zároveň je spoločenstvo povinné umožniť vlastníkovi na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy a kópie.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #byty #spoločenstvo vlastníkov #vlastníci bytov