Ako požiadať o príspevok na zateplenie

Poskytovanie príspevku na zateplenie rodinných domov spravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predkladať žiadosti je možné od 17. júna 2019 do 30. septembra 2019 alebo do naplnenia limitu 500 žiadostí.

, 26.06.2019 06:00
zateplenie Foto:
Ilustračné foto.
1

Kto môže požiadať o príspevok

Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytuje v oblasti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov

 • príspevok na zateplenie staršieho rodinného domu
 • príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie.

Žiadateľom o tieto príspevky môže byť fyzická osoba:

 • ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
 • je občanom Európskej únie.

Ak je rodinný dom v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku.

Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom splnomocnení musia byť úradne overené.

Zateplenie starších rodinných domov

Účel príspevku na zateplenie rodinného domu

Na čo sa poskytuje príspevok:

Príspevok na zateplenie rodinných domov je poskytovaný na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov, ktoré boli dané do užívania (skolaudované) aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia a uskutočňujú sa v nich stavebné úpravy, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy

1. Zateplením obvodového plášťa:

Zateplenie obvodových stien rodinného domu formou prevetrávanej fasády alebo kontaktným zatepľovacím systémom tzv. ETICS, pri ktorom je pre získanie kvality garantovanej výrobcom potrebné postupovať v súlade s vyhlásením o parametroch aplikovaného tepelnoizolačného systému…

2. Zateplením strešného plášťa:

Dodatočné zateplenie šikmín v šikmej streche, zateplenie šikmých a vodorovných častí pri hambálku, zateplenie plochej strechy, zateplenie stropu nevyužívanej povaly, zateplenie terasy a lodžie, ktoré tvoria strop vykurovaných miestností…

3. Zateplením vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom

Zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom, zateplenie steny oddeľujúcej vykurovaný priestor od nevykurovaného, napríklad pri nevykurovanej garáži…

4. Výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu

Výmena otvorových konštrukcií, ktoré tvoria teplovýmenný obal rodinného domu podľa projektového energetického hodnotenia: výmena existujúcich okien, strešných okien, vchodových dverí, garážovej brány, presklené časti zasklených stien…

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu

Príspevok na zateplenie rodinného domu žiadateľovi uhradí časť oprávnených nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu.

Oprávnenými nákladmi sú náklady za materiál a práce na zateplení rodinného domu vrátane DPH začaté po 31. decembri 2014.

Do oprávnených nákladov možno započítať aj

 • náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému
 • náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón a prekrytie vstupu
 • náklady na výmenu zdroja tepla
 • náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu a novozhotovovaných otvorových konštrukcií.

Príspevok na zateplenie rodinného domu môže byť poskytnutý do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, ale najviac v sume

 • 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom
 • 1 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu

Výška príspevku pri obnovených alebo vymenených stavebných konštrukciách je limitovaná na 1 m2 teplovýmennej plochy (uvedenej v energetickom certifikáte) tak­to:

Obvodový plášť 30 eur/m2 20 eur/m2

Strešný plášť 33 eur/m2 25 eur/m2

Otvorová konštrukcia 55 eur/m2 39 eur/m2

Vnútorná deliaca konštrukcia medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom 11 eur/m2 9 eur/m2

Výška príspevku podľa dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu po zateplení je odstupňovaná takto: Výška príspevku podľa dosiahnutej potreby tepla na vykurovanie rodinného domu v závislosti od faktora tvaru rodinného domu spĺňajúcej požiadavku pre energetickú úroveň výstavby:

 • ultranízoener­getickej budovy – 1 000 eur
 • nízkoenergetickej budovy – 500 eur

Príspevok na zateplenie rodinného domu možno zvýšiť najviac o sumu 800 eur o náklady

 • za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu
 • za vypracovanie žiadosti o príspevok na zateplenie
 • za vypracovanie energetického certifikátu

Celková výška príspevku tak môže dosiahnuť až 8 800 eur.

Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu

Pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov musí rodinný dom spĺňať základné podmienky:

 • bol daný do užívania (skolaudovaný) aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia
 • má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome – overuje sa z energetického certifikátu, resp. z projektového energetického hodnotenia (celková podlahová plocha budovy sa zistí z vonkajších rozmerov budovy bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií podľa technickej normy STN EN ISO 13790/NA. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/ne­vykurovaných priestorov v stavbe a pod.)
 • nachádza sa na území Slovenskej republiky
 • je výlučne využívaný na bývanie (zatepľovaný objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom a na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby, resp. miesto podnikania fyzickej osoby)
 • na jeho zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na zateplenie rodinného domu na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach.

Pri uskutočnení zateplenia rodinného domu musia byť dodržané tieto technické podmienky:

 • zatepľované alebo vymieňané stavebné konštrukcie musia vyhovovať podmienkam kladeným na novú výstavbu v čase vypracovania projektu
 • stavebné konštrukcie, ktoré nie sú predmetom výmeny alebo zateplenia, musia vyhovovať minimálnym požiadavkám zabezpečujúcim hygienu a ochranu zdravia
 • v prípade, ak sa navrhuje zateplenie obvodových stien rodinného domu kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS), môže byť použitý iba v takej skladbe, na ktorú vydal výrobca doklad preukazujúci jej vlastnosti – vyhlásenie o parametroch systému

Ako podať žiadosť

 1. Pripravte si potrebné prílohy k žiadosti. Zoznam príloh potrebných k žiadosti je dostupný na stránke zatepluj.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.
 2. Po spustení výzvy č. Z5/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré je 17. júna 2019 o 8.00 hod. vyplniť elektronický formulár žiadosti. Elektronický formulár žiadosti bude dostupný na tejto stránke v období od 17. júna 2019 do 30. septembra 2019 alebo do vyplnenia a odoslania 500 žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu.
 3. Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní. Adresa ministerstva:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni: Pondelok – piatok: 8.hod – 15.30 hod.

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu

Požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie

A: Preukázanie zákonných podmienok

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti obnovovaných/vy­mieňaných/novoz­hotovovaných stavebných konštrukcií (§ 9e ods. 1 písm. a) zákona č. 555/2005 Z. z.):

 • súčiniteľ prechodu tepla obnovovaných/vy­mieňaných/novoz­hotovovaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (tretí stĺpec UN alebo štvrtý stĺpec Ur1 tabuľky č. 1 alebo č. 2 v STN 73 0540–2) platná v čase vypracovania projektovej dokumentácie, resp. v čase podania žiadosti o stavebné povolenie (podľa rozsahu stavebných úprav – pozri stavebný zákon)
 • predchádzajúca podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak pri týchto stavebných konštrukciách nie je z funkčných alebo technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (tretí stĺpec UN alebo štvrtý stĺpec Ur1 tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540–2), ale je splnená aspoň maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540–2) a súčasne sú tieto dôvody uvedené v projektovej dokumentácii (§ 9e ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z.)

Požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti neobnovených/ne­vymieňaných stavebných konštrukcií (§ 9e ods. 1 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z.):

 • súčiniteľ prechodu tepla neobnovovaných/ne­vymieňaných stavebných konštrukcií musí byť menší alebo rovný ako maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540–2).

Požiadavka na celkovú podlahovú plochu rodinného domu (§ 9e ods. 1 písm. e) zákona č. 555/2005 Z. z.):

 • celková podlahová plocha rodinného domu sa zistí z vonkajších rozmerov budovy podľa slovenskej technickej normy (STN EN ISO 13790/NA Energetická hospodárnosť budov, Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie, Národná príloha) bez zohľadnenia miestnych vystupujúcich konštrukcií. Určuje sa pomocou teplovýmenného obalu vymedzujúceho priestory s upravovanými vnútornými podmienkami a priestory s neupravovanými podmienkami (exteriér, nevykurované miestnosti a podlažia…). Požiadavka je splnená, ak je celková podlahová plocha jednopodlažného rodinného domu najviac 150 m2 a viacpodlažného rodinného domu najviac 300 m2.

B: Rozsah projektovej dokumentácie

V prípade významnej obnovy rodinného domu (§ 2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.) by projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu predkladaná ako súčasť žiadosti mala obsahovať najmä:

 • technickú správu
 • výkresovú časť (pôdorysy všetkých podlaží, rez objektom, pohľady, situáciu) s vyznačeným návrhom technického riešenia a projektové energetické hodnotenie (§ 4a ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z.).

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu musí obsahovať návrh technického riešenia zateplenia rodinného domu (medzi zateplenie patrí napr. zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy, zateplenie vnútorných deliacich konštrukcií, výmena okien a dverí) a musí z nej byť možné overiť splnenie všetkých zákonných podmienok pre poskytnutie príspevku, ako aj veľkosť teplovýmenných plôch jednotlivých stavebných konštrukcií, ktoré môžu byť určujúce pri výpočte výšky príspevku.

Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu pri realizácii iba niektorých opatrení (napr. zateplenie len obvodových stien alebo zateplenie len strešného plášťa alebo výmena len okien,…) musí byť v takom rozsahu, aby z nej bolo možné overiť všetky podmienky na poskytnutie príspevku (uvedené v časti 1), ako aj informácie potrebné na určenie jeho výšky. Nemusí však byť v rovnakej podrobnosti, napr. ak je opatrením na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu iba výmena okien, tak výkresová časť projektovej dokumentácie zateplenia môže byť použitá z projektovej dokumentácie vypracovanej k výstavbe rodinného domu (ale iba v prípade, ak súhlasí so súčasným stavom a ostatné konštrukcie vyhovujú požiadavkám na neobnovené/ne­vymieňané stavebné konštrukcie – časť 1).

Minimálny rozsah prác pri zateplení rodinného domu

Príspevok je možné poskytnúť aj v prípade, ak sa nerealizuje obnova/výmena všetkých obalových konštrukcií rodinného domu. Aj v tomto prípade je však potrebné splniť všetky zákonné podmienky (časť 1, časť 2), t. j. aj všetky neobnovované/ne­vymieňané stavebné konštrukcie musia mať súčiniteľ prechodu tepla nižší alebo rovný, ako je maximálna hodnota súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy (druhý stĺpec Umax tabuľky č. 1 a č. 2 v STN 73 0540–2).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #zateplenie #príspevok na zateplenie