Poisťovne radia: Ako si vybrať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Pred čím vás chráni poistenie nehnuteľnosti a pred čím poistenie domácnosti? Čo ak bývate v rizikovej oblasti? Na tieto aj iné otázky odpovedajú poisťovne.

11.02.2020 08:00
dom, dáždnik, auto, poistenie, ochrana Foto:
Skúsenosti zo živelných udalostí, ako sú záplavy či požiare, ukazujú, že je veľmi dôležité, aby bol domov poistený komplexne, teda mal poistnú nehnuteľnosť aj domácnosť.
debata

1. Aké poistenie nehnuteľnosti a domácnosti ponúkate? Aké kritériá treba zvážiť pri výbere poistenia?

2. Ako sa rieši poistenie pre klientov, ktorí sú z rôznych dôvodov rizikoví – oblasť so záplavami a podobne? Musia platiť vyššie poistky?

Allianz-Slovenská poisťovňa

1. Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je dôležitý výber rizík, ktoré chce mať majiteľ poistením kryté, a výška poistnej sumy, do akej mu bude vzniknutá škoda krytá. Klienti Allianz-SP majú na výber z troch balíkov poistenia nehnuteľnosti: Comfort – kryje škody po prírodných živloch ako povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, ťarcha snehu, krupobitie či zosuv pôdy, ďalej požiar, explózia, pád lietadla a iné. Poistenie zahŕňa aj zodpovednosť za spôsobenú škodu a asistenčné služby. Extra – kryje navyše vodovodné škody a škody na sklách (okná, dvere, sklenené časti nábytku). Max – kryje navyše krádež, vandalizmus, elektrických skrat a prepätie.

Výška poistnej sumy musí zohľadňovať hodnotu majetku v aktuálnych cenách tak, aby si pri vzniku poistnej udalosti mohol jej majiteľ obnoviť svoju nehnuteľnosť v pôvodnej hodnote.

Poistenie nehnuteľnosti kryje všetky pevne zabudované časti nehnuteľnosti, ako sú obvodové múry, podlahy, okná, stropy, dlažby, sanita, ale aj zabudovaná kuchynská linka či vstavané skrine. Poistenie domácnosti, naopak, chráni všetky hnuteľné veci v domácnosti, teda všetko to, čo by vypadlo, keby sme dom/byt otočili naruby. Medzi zariadenie domácnosti teda patria nábytky, sedačky, skrine, šatstvo, elektronika, cennosti. Aj pri poistení domácnosti je preto potrebné správne stanoviť poistnú sumu, aby zahŕňala hodnotu všetkých vecí, ktoré máme v dome či byte.

2. Allianz-SP pri poistení majetku už niekoľko rokov nezohľadňuje povodňové mapy, to znamená, že poistí nehnuteľnosť aj v záplavových oblastiach. Navyše riziko povodne a záplavy je už súčasťou základného balíka poistenia nehnuteľnosti, preto obe spomínané nehnuteľnosti môžu využiť štandardný produkt poistenia nehnuteľnosti Môj domov.

Video
Všetko o poistení domu a bytu s Vladimírom Cvikom (Netfinacie.sk)

ČSOB Poisťovňa

1. Klienti by si určite nemali zamieňať poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. Napríklad poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na vybavení domova, ako je napríklad nábytok či domáce spotrebiče. Ideálne je skombinovať ho aj s poistením nehnuteľnosti, ktoré sa vzťahuje na samotnú budovu – teda napríklad steny, podlahy, parkety, strechu, okná či dvere. Rovnako by si mali klienti priebežne preverovať, či súčasné zariadenie domácnosti a stav nehnuteľnosti zodpovedajú údajom uvedeným v zmluve. To platí napríklad v prípade, ak klient v priebehu rokov zvýšil hodnotu vybavenia domácnosti alebo nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti chráni budovu v prípade: živelných udalostí (požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, prepätie, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy), odcudzenia veci (krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím), úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia veci (vandalizmus), škody na skle, škody na elektromotoroch spôsobené skratom alebo prepätím, škody na vonkajšej fasáde/izolácii budovy spôsobené hmyzom, hlodavcami, vtákmi a lesnou zverou, škody spôsobenej stavebnou činnosťou cudzej osoby.

Poistenie domácnosti chráni domácnosť v prípade: živelných udalostí (požiar, výbuch, priamy a nepriamy úder blesku, prepätie, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy), odcudzenia veci (krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím), úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia veci (vandalizmus), škody na skle, škody na elektromotoroch spôsobené skratom alebo prepätím.

Kým si klient uzatvorí poistenie, mal by zástupcu poisťovne informovať o svojej predstave a o požiadavkách, ktoré by malo poistenie spĺňať. V ponuke sú viaceré rozsahy krytia, z ktorých si klient môže vybrať v závislosti od toho, ktoré riziká si chce poistiť a do akých poistných limitov. Klienti si môžu vybrať z variantov poistenia Klasik, Štandard alebo Extra s rôznym poistným krytím a poistenie uzatvoriť veľmi jednoducho aj on-line.

2. Pri uzatváraní každého typu poistenia je potrebné vopred sa oboznámiť s poistnými podmienkami a dodržať povinnosti, ktoré poisťovňa poistenému stanovuje. Takisto je potrebné vopred sa oboznámiť s výlukami z poistenia. Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klient je povinný túto skutočnosť pri dojednávaní poistenia oznámiť. Pre poisťovňu to znamená zvýšené riziko vzniku poistnej udalosti, a s tým, pochopiteľne, môže súvisieť vyššia sadzba poistného, prípadne až výluka z poistenia.

Poisťovňa Generali

1. V rámci poistenia nehnuteľnosti klientovi vieme poistiť rodinný dom, byt a rekreačnú budovu, samozrejme, vrátane technického, energetického a technologického vybavenia nehnuteľnosti. Spolu s budovou má klient automaticky poistené aj vedľajšie stavby, ktoré sa na pozemku nachádzajú, ako je garáž, letná kuchyňa, altánok, oplotenie, bazén a podobne. V rámci poistenia bytu má klient automaticky poistený aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu. Klient si má možnosť v rámci poistenia nehnuteľnosti vybrať z dvoch možností – balíčkového poistenia DOMino Trio a modulárneho produktu DOMino Extra. Balíčkové poistenie DOMino Trio poskytuje už v základnom balíku komplexné krytie poistenia nehnuteľnosti. Klient sa už iba rozhodne, akú výšku poistného plnenia si zvolí.

Na rozdiel od poistenia DOMino Extra, kde má klient predvolené najčastejšie sa vyskytujúce riziká, pri modulárnom produkte DOMino Extra si klient vyberá poistné riziká podľa vlastného uváženia a šité je presne na mieru klienta. K základnému rozsahu si môže klient pripoistiť až 18 ďalších rizík. Napríklad pripoistenie Živel Plus hradí zamrznutú vodu v meračoch určených na meranie prietoku vody, Elektro Nehnuteľnosť hradí skrat na elektromotoroch slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti. Pripoistenie Povodeň a záplava na 100 % klientovi zabezpečí, ak má vplyvom rizikovej zóny znížený limit, zaplatenie celej sumy nehnuteľnosti v prípade poistnej udalosti spôsobenej povodňou alebo záplavou. Stanovenie výšky poistnej sumy je vždy individuálne a závisí od hodnoty stavby. Poistné plnenie sa vždy vypláca do výšky poistnej sumy určenej v poistnej zmluve.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie bytu, rodinného domu, alebo rekreačnej budovy, slúžia na prevádzku domácnosti, alebo uspokojovanie potrieb ľudí, ktorí v danej domácnosti žijú. Za hnuteľné veci považujeme nábytok, koberce, textil, obuv, elektrospotrebiče, audiovizuálnu techniku, náradie, starožitnosti, umelecké diela, a teda všetko to, čo by z nehnuteľnosti vypadlo, keby sme ju otočili „hore nohami“. Aj v rámci poistenia domácnosti má klient na výber z balíčkového poistenia DOMino Trio alebo DOMino Extra. Balíčkové poistenie DOMino Trio poskytuje už v základnom balíku komplexné krytie poistenia domácnosti. Domácnosť je krytá pre prípad najrozšírenejších poistných nebezpečenstiev. V rámci modulárneho produktu DOMino Extra si klient k základnému rozsahu (kryje napríklad požiar, výbuch, povodeň, záplavu, úder blesku, prepätie, víchricu, krupobitie, vodu unikajúcu z vodovodných zariadení atď.) môže pripoistiť až 18 ďalších rizík (napríklad skrat motora v elektrospotre­bičoch, škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky, vniknutie atmosférických zrážok do poistenej domácnosti, mechanické poškodenie mobilu atď.).

Nastavenie výšky poistnej sumy je vždy individuálne vzhľadom na hodnotu vybavenia domácnosti. Domácnosť by mala byť poistená tak, aby bola v prípade poistnej udalosti vyplatená suma, ktorú by klient potreboval vynaložiť na obstaranie všetkých hnuteľných vecí toho istého druhu, rozsahu a kvality, ako boli pôvodné veci. Je teda potrebné dávať si pozor na takzvané podpoistenie.

Klientom vždy odporúčame aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobia svojím konaním, prípadne škodu, ktorú spôsobí ich nehnuteľnosť. Takéto poistenie za klientov zaplatí škody, ak napríklad vytopia susedov, ich pes pohryzie návštevu či ich dieťa oškrie susedovo auto. Poistenie zodpovednosti za škodu dostávajú pritom klienti k poisteniu majetku za výhodných podmienok. Napríklad ak platia za poistenie nehnuteľnosti či domácnosti ročne 100 eur, dopoistiť si poistenie zodpovednosti za škodu na 15-tisíc eur ich stojí na rok len zhruba štyri eurá.

2. Pred vstupom do poistenia sa klientov pýtame, či bolo za posledných 10 rokov miesto poistenia postihnuté povodňou a záplavou štyri- a viackrát. Ak áno, riziko povodeň, záplava je z poistenia vylúčené. Po zadaní presného adresného bodu systém vyhodnotí, do akej rizikovej zóny spadá daná adresa. V prípade, ak ide o zónu so zvýšeným rizikom povodne a záplavy, je určený limit poistného plnenia pre poistné riziko povodeň a záplava, pričom tento limit je nižší ako poistná suma (toto platí pri modulárnom produkte DOMino Extra). Ak je to zóna s minimálnym rizikom povodne a záplavy, tak poisťujeme na plnú poistnú sumu poistenej nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

V prípade, ak sa nehnuteľnosť nenachádza v záplavovej zóne, môže sa klient rozhodnúť pre jeden z dvoch ponúkaných produktov, a to DOMino Extra alebo DOMino Trio. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klient si môže zvoliť poistné krytie formou balíčkového produktu Domino Trio, v ktorom bude mať poistenie nehnuteľnosti, ako aj poistenie domácnosti kryté na plnú poistnú sumu, a to bez ohľadu na to, či sa nehnuteľnosť vzhľadom na povodeň a záplavu nachádza v rizikovejšej oblasti.

Pri výbere vhodného poistenia treba veľmi dobre... Foto: SHUTTERSTOCK
manželia, dohoda, podpis, pochybnosti Pri výbere vhodného poistenia treba veľmi dobre zvážiť výšku poistnej sumy - či už nehnuteľnosti, alebo domácnosti.

Komunálna poisťovňa

Poistenie majetku ProDomo pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré nehnuteľnosti alebo domácnosti hrozia. Poistenie nehnuteľnosti (rodinné domy a byty, domy vo výstavbe, rekreačné chaty, garáže, ploty, bazény či stavebný materiál) chráni pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (ako je požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami. ProDomo poskytuje tiež poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z jej vlastníctva. Klienti majú na výber z troch balíkov poistenia nehnuteľnosti, pričom každý jeden si môžu individuálne upraviť podľa vlastných požiadaviek.

V rámci poistenia domácnosti sú poistené veci, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou a slúžia k prirodzenej potrebe príslušníkov domácnosti. Môžu sa nachádzať priamo v domácnosti alebo vo vnútorných uzamykateľných priestoroch patriacich k bytu na uvedenej adrese (napríklad pivnica, povala), vo vnútorných priestoroch vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na adrese poistenej domácnosti či v spoločných uzamykateľných priestoroch bytového domu (napríklad kočikáreň). Pripoistením je možné si zabezpečiť úhradu škôd vzniknutých na adrese prechodného bydliska (napríklad internát, ubytovňa, podnájom). Klienti si môžu vybrať z dvoch balíkov poistenia domácnosti, pričom každý jeden si môžu individuálne upraviť podľa vlastných požiadaviek.

Klienti môžu využiť aj asistenčné služby, vďaka ktorým im poisťovňa pomôže pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.

Pri poistení nehnuteľnosti či domácnosti je dôležité správne stanoviť poistnú sumu, na ktorú bude majetok poistený. Ak je nízka, hrozí v prípade škodovej udalosti riziko nedostatočného poistného plnenia. K podpoisteniu nemusí dôjsť len pri uzatváraní zmluvy kvôli ušetreniu peňazí na poistnom, ale aj v prípade, že sa v poistnej zmluve nedohodne indexácia poistnej sumy (t. j. poistná suma nie je navyšovaná o inflačný index, a preto po čase nezodpovedá novej cene, za akú sa dá poistená budova znovu postaviť). V takom prípade síce bola poistná zmluva uzavretá na správnu poistnú sumu, ale napríklad po rozsiahlejšej rekonštrukcii nebola výška poistnej sumy aktualizovaná.

Pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti je rovnako dôležité pozrieť si riziká, proti ktorým bude majetok chránený v prípade vzniku škody. Poistka by mala garantovať vyplatenie odškodného za udalosti spôsobené požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, povodňou, dažďom alebo záplavou, víchricou alebo krupobitím, zrútením skál alebo zemín, ťarchou snehu či námrazy, kvapalinou unikajúcou z vodovodných či hasiacich zariadení, nárazom dopravného prostriedku, vandalizmom, krádežou, lúpežou a tiež by mala obsahovať zodpovednosť za škodu.

Union poisťovňa

1. Union poisťovňa ponúka možnosť poistiť si rodinný dom alebo byt (aj rekreačne obývaný), domácnosť, garáž, ostatné stavby (napríklad hospodárske budovy, altánok), pomníky, ploty, chodníky, studňu a podobne. Na vyber sú tri balíky rizík. Klienti dostávajú asistenčné služby zadarmo, takže v prípade zabuchnutia dverí či havárie na vodovodnom potrubí, kúrení, plyne, elektrickom vedení je o nich postarané.

Pri výbere vhodného poistenia treba určite veľmi dobre zvážiť výšku poistnej sumy – či už nehnuteľnosti, alebo domácnosti, na ktorú netreba zabúdať, lebo požiarom, vodou, krádežou môže vzniknúť škoda aj na hnuteľných veciach v domácnosti. Do úvahy pripadá aj poistenie domácnosti z vlastníctva nehnuteľnosti alebo z bežnej činnosti v občianskom živote. Odporúčame klientom, aby si dopredu premysleli, akých škôd sa obávajú, podľa toho si vedia vybrať najvhodnejší balík rizík z troch ponúkaných.

2. Škoda spôsobená záplavou alebo pôvodnou pri menšom ako 10-ročnom prietoku vodného roku podľa nameraných údajov SHMÚ (tzv. 10-ročná voda) nebude z poistenia hradená. Už pri dojednávaní poistenia od klienta zisťujeme, koľkokrát za posledných 10 rokov bol jeho dom (byt, domácnosť) zaplavený a od počtu škôd závisí, či jeho poistné bude v štandardnej výške, alebo s prirážkou.

UNIQA poisťovňa

1. V poistení nehnuteľnosti je možné poistiť si rodinné domy, byty, chaty, ako aj vedľajšie stavby k rodinným domom a chatám, ktoré sa nachádzajú na rovnakom pozemku. Poistiť si môžete aj garáže na inom mieste poistenia, ako sa nachádza dom, byt či chata. Už základné poistenie ponúka krytie, ktoré zahŕňa poistenie komplexných živelných rizík, krádež, lúpež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, lom skla. Balík pripoistení kryje napr. jednoduchú krádež (bez nutnosti prekonania zmluvného zabezpečenia) a vonkajší vandalizmus, skrat elektromotorov, prepätie vzniknuté z akejkoľvek príčiny, atmosférické zrážky, spodnú vodu, škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi a iné. Samostatným pripoistením je možné dohodnúť rozšírenie krytie pre bazény a oporné múry (povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, búrlivý vietor).

Okrem nehnuteľnosti je možné v jednej poistnej zmluve dohodnúť aj poistené krytie zariadenia domácnosti, v rámci ktorého sú už v základnom komplexnom krytí poistené všetky živelné riziká, voda z vodovodných zariadení, krádež, lúpež, vandalizmus, lom (poškodenie, zničenie) skla, tovar v chladiacich zariadeniach, škody spôsobené vodou z akvária, ale aj zodpovednosť príslušníkov domácnosti (s územnou platnosťou Európa), zodpovednosť nájomcu a zodpovednosť z držby psa. Poistením sú zároveň kryté aj hnuteľné veci nachádzajúce sa v pivniciach patriacich k bytu, spoločných priestoroch, resp. vo vedľajších stavbách patriacich k domu. Krytie si klient môže rozšíriť balíkom pripoistení, ktorý obsahuje napr. vonkajší vandalizmus, skrat elektromotorov, prepätie vzniknuté z akejkoľvek príčiny, atmosférické zrážky, spodnú vodu, hnuteľné veci nachádzajúce sa na terase a pozemku a iné, ale je možné aj zvýšiť si poistnú sumu zodpovednosti príslušníkov domácnosti až o 800 000 EUR.

V produkte nie je limitované krytie škôd na audiovizuálnej a výpočtovej technike a vysoké limity sú aj pri krytí vecí v priestoroch patriacich k poistenej domácnosti (30 % z PS za zariadenie domácnosti) bez limitovania jednotlivých predmetov poistenia (napr. nie sú limity na bicykle ) a tiež pri umeleckých a historických predmetoch (20 % z PS za zariadenie domácnosti).

Poisťovňa tiež ponúka možnosť pripoistiť si kybernetické riziká v najširšom rozsahu na trhu. Ide o ochranu pred nástrahami internetu v prípadoch útoku v rámci elektronických platieb, ohrozenia virtuálnej identity, poškodenia dobrého mena alebo sporu s e-shopom.

Výhodami produktu je určite stanovenie poistnej sumy na základe podlahovej plochy bytu či domu a jeho pravidelná indexácia, nehnuteľnosť je tak chránená pred podpoistením. Ako jediná poisťovňa na trhu UNIQA nemá pri škodách spôsobených zemetrasením stanovený stupeň medzinárodnej seizmickej stupnice, kryje teda škody spôsobené akýmkoľvek zemetrasením. Ako bonus poskytuje asistenčné služby, ktoré klienti môžu využiť pri havarijných stavoch, oprave elektrospotrebičov, môžu tiež využiť právnu asistenciu. Jednoduché škody do určitého limitu likviduje poisťovňa expresne do 24 hodín bez nutnosti obhliadky.

Skúsenosti zo živelných udalostí, ako sú záplavy či požiare, ukazujú, že je veľmi dôležité, aby bol domov poistený komplexne, teda mal poistnú nehnuteľnosť aj domácnosť. Z praxe vieme povedať, že prioritne si ľudia poisťujú nehnuteľnosť a na poistenie domácnosti zabúdajú (vnútorné zariadenie domu a bytu), čo je chyba, lebo v takom prípade nemajú majetok poistený komplexne. Často sa stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to pri hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. V prípade napr. škody spôsobenej záplavou či požiarom potom poisťovňa uhradí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče.

Pri likvidácii škodových udalostí sa však ešte stále stretávame s problémom starých poistiek, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje výdavky na obnovu bývania. Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistka im už garantuje, že ak uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti, nedôjde k podpoisteniu. Poistná suma nehnuteľnosti je stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy. Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, pretože hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

2. UNIQA poisťovňa však pri poistení nehnuteľností (domy, chaty, vedľajšie stavby, byty) nevyžaduje, aby sa dojednávateľ poistenia orientoval podľa povodňových máp, čo znamená, že poisťuje aj v povodňových oblastiach. Ak však poisťovňa má informácie, že nehnuteľnosť už bola v minulosti postihnutá povodňou alebo záplavou, podmienkou poistenia je obhliadka miesta poistenia. Ak z nej vyplynie, že poškodené časti nehnuteľnosti už boli opravené, resp. nehrozí poškodenie ako následok prechádzajúcej škody, nie je problém takúto nehnuteľnosť poistiť. Podobne postupuje UNIQA poisťovňa aj pri škodách spôsobenými inými nebezpečenstvami, ako je napr. požiar, víchrica, ťarcha snehu a námrazy. Nakoľko podmienkou UNIQA poisťovne je, že nehnuteľnosť musí byť po škodovej udalosti opravená a v dobrom technickom stave, neuplatňuje prirážku k poistným sadzbám/poistnému.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #poistenie nehnuteľnosti #dobré bývanie #poistenie domácnosti