Kto môže visieť na tabuli hanby v bytovom dome?

Spôsob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome sa zmenil. Výška nedoplatku už nemusí dosiahnuť sumu 500 eur.

15.03.2020 11:00
tabuľa, oznamy, čítanie, žena Foto:
V minulosti na takzvanej tabuli hanby viseli neplatiči s výškou nedoplatku najmenej 500 eur, suma sa zmenila.
debata

Najnovšia novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí od februára a do praxe zaviedla viacero zmien. Nová právna úprava má prispieť k zjednodušeniu a sprehľadneniu spôsobu zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome. V minulosti na takzvanej tabuli hanby viseli neplatiči s výškou nedoplatku najmenej 500 eur, suma sa zmenila.

„Správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia,“ uvádza zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pod výškou trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia sa rozumie, že ide o trojnásobok výšky mesačného zálohového predpisu vlastníka platného v momente zverejňovania mena neplatiča. V zozname sa podľa zákona uvedie meno a priezvisko vlastníka a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome.

Novela zároveň definuje na rozdiel od predošlých právnych úprav aj obsah domového poriadku. Ten po novom môže upravovať pravidlá dodržiavania nočného pokoja, zásady chovania domácich zvierat v bytoch a nebytových priestoroch. Podmienkou platnosti domového poriadku je jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca má zároveň povinnosť zverejniť jeho znenie na obvyklom mieste, kde sa zverejňujú oznamy v dome.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi. Nielen samotný domový poriadok, ale aj jeho zmena a zrušenie sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.

Novela zákona myslela aj na obavy vlastníkov zo zneužívania osobných údajov. Platí že, správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.

Od februára sa súhlas vlastníkov nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu. Zjednodušila sa teda situácia pre hendikepovaných obyvateľov, ktorí často bojovali s ostanými vlastníkmi a len ťažko získavali súhlas na potrebné úpravy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hanba #bytový dom #nedoplatok