Ako získať dotácie na bývanie od štátu či bánk

Už niekoľko rokov môžu spoločenstvá vlastníkov bytov využívať štátne dotácie na opravu systémových porúch bytového domu od Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky (MDV SR) a úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

, 15.03.2021 10:00
ruky, peniaze, euro, bankovky, oblek, počítanie Foto:
Zdroje z programu SlovSEFF III, ktoré ponúkajú k bankovému nenávratný grant vo výške 10 - 15 %, poskytuje tento rok už iba VÚB.
debata

Môžu pokryť až 100 percent obstarávacích nákladov a pri viacerých kombináciách, teda pri komplexnej obnove budovy, môže žiadateľ docieliť 0-percentný úrok. Ak ho chcete skombinovať s dotáciou na systémové poruchy, rátajte s tým, že dotáciu je nutné skombinovať s vlastnými finančnými prostriedkami – 30 – 50 %.

Novinkami z MDV SR sú v tomto roku predĺženie dátumu predkladania žiadostí do 31. 5. 2021 a právoplatné kolaudačné rozhodnutie pre bytový dom vydané pred 1. januárom 1994.

ŠFRB poskytuje každoročne najvýhodnejšie štátne úvery až do 100 % obstarávacích nákladov stavby, s úrokom 0 % – 2 %, v závislosti od kombinácie a počtu účelov. V minulom roku vyhovel 477 žiadostiam v objeme 135,3 mil. eur na obnovu bytových domov, čo je oproti roku 2019 pokles len o 11 %. Tieto žiadosti boli pripravované ešte pred pandémiou, v tomto roku očakávajú väčší pokles žiadostí. „Napriek zložitej situácii prešiel ŠFRB veľkou novelou legislatívy. Priniesla čiastočné zjednodušenie podávania žiadostí a zvýšenie parametrov pre priznanie podpory. Zmena zároveň umožňuje lepšie komunikovať so žiadateľom a v čase posúdenia žiadosti dodatočne riešiť nedostatky v jednotlivých dokladoch v predloženej žiadosti,“ vysvetľuje hovorca ŠFRB Rastislav Lackovič.

Stavebné sporenie je stále obľúbené

Úver zo stavebnej sporiteľne je možné získať aj bez predchádzajúceho sporenia, avšak len stavebnému sporiteľovi. Takže pri poskytovaní úveru bytovému domu, ktorý ešte predtým nebol stavebným sporiteľom, tento v zastúpení správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov uzatvára aj zmluvu o stavebnom sporení.

„Z hľadiska dlhodobých plánov opráv a údržby bytových domov odporúčame vlastníkom každého bytového domu zaujímať sa o stavebné sporenie a vďaka včas uzatvorenej zmluve o stavebnom sporení získať výhodné úročenie vkladov,“ vysvetľuje Jozef Plško, vedúci komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Ako ďalej dodáva, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú nárok aj na štátnu prémiu, v pomere 1 štátna prémia na každé 4 byty. Vďaka výhodným podmienkam a dobrému servisu PSS aj napriek problémom s pandémiou klesol v 2020 počet úverov pre bytové domy iba o necelých 6 %.

Banky a európske zdroje

Zdroje z programu SlovSEFF III, ktoré ponúkajú k bankovému nenávratný grant vo výške 10 – 15 %, poskytuje tento rok už iba VÚB. „V roku 2021 sa platnosť linky SLOVSEFF III. končí. Banka má k dispozícii už len veľmi obmedzený objem zdrojov, ktoré klientom ponúkne za predpokladu, že svoj projekt stihnú zrealizovať pred koncom kalendárneho roka,“ vysvetľuje hovorca VÚB Dominik Miša.

Slovenská sporiteľňa poskytuje aj v roku 2021 úvery z úverovej linky Rozvojovej banky Rady Európy (CEB – Council of Europe Development Bank), so zníženou úrokovou sadzbou o 0,20 % ročne. „Úvery poskytované z CEB sú určené na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore, teda na investície smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov, akými sú napríklad zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia efektívnejších vykurovacích systémov, meracích zariadení a podobne,“ hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Okrem toho poskytujú úvery na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytových domov so zvýhodnenou úrokovou sadzbou s podporou National Development Fund II. (NDF II.) Slovenská sporiteľňa a OTP banka. Všetky komerčné banky poskytujú špeciálne úvery pre bytové domy aj mimo európskych fondov.

Možnosti financovania pre bytové domy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 • Zmena oproti 2020: termín podávania žiadosti do 31. 5. 2021
 • Dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov
 • Termín podávania žiadostí: Žiadosť sa podáva prostredníctvom okresnému úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby v termíne od 15. januára do 31. mája príslušného roka

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:

 • a) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu,
 • b) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu,
 • c) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu,
 • d) balkónov a lodžií bytového domu,
 • e) atiky bytového domu,
 • f) predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
 • Výška dotácie: 22 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov pre systémové poruchy a) až e).
 • V prípade podľa f) možno poskytnúť dotáciu vo výške 15 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.
Informácie: www.mindop.sk

Štátny fond rozvoja bývania

 • Termín podávania žiadostí: od 15. januára 2021 do 30. septembra 2021
 • Minimálna úspora potreby tepla na vykurovanie: 35 %
 • Úroková sadzba: 0 % – 2 % v závislosti od kombinácie a počtu účelov
 • Splatnosť úveru: maximálne 20 rokov

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie:

 • zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540–2:Z1 + Z2:2019 a STN 73 0540–3:2012
 • splnenie kritéria min. tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
 • stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom
 • zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom
 • súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov)
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že systémová porucha bola ku dňu podania žiadosti odstránená alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • budova bola daná do užívania min. 10 rokov pred podaním žiadosti

Výška úveru: do 100 % z obstarávacích nákladov stavby

 • ŠFRB poskytuje úver až do 100 % obstarávacích nákladov stavby pri nasledovných typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade, ak budova dosiahne hornú hranicu ultranízkoener­getickej trie­dy
 • Výška úrokovej sadzby 0,5 % pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena výťahu, modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky (rozšírené financovanie spoločných rozvodov o vzduchotechniku) a tepla, vrátane obnoviteľných zdrojov energií
 • 0 %-ný úrok – pri kombinácií viacerých účelov (komplexná obnova)
 • úver na zateplenie je možné poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu
Informácie: www.sfrb.sk

Prvá stavebná sporiteľňa

 • Termín podávania žiadostí: počas roka 2021
 • Úroková sadzba: štandardná 1,25 % s fixáciou na 1 rok
  • individuálna od 0,5 % s fixáciou na 1 rok pri účele použitia refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS
  • individuálna od 0,8 % s fixáciou na 1 rok pre ostatné účely okrem refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS
 • Splatnosti jednotlivých úverov: od 10 do 30 rokov

Podmienky poskytnutia:

 • bytový dom s minimálne 4 bytovými jednotkami
 • Výška úveru: individuálna bez obmedzenia, podľa potrieb investície na obnovu bytového domu a výšky mesačných platieb vlastníkov bytov do fondu opráv a údržby bytového domu, z ktorého sa spláca úver.
 • Možnosť bezplatného energetického posúdenia bytového domu s výpočtom nákladov na obnovu a návratnosti tejto investície.
Informácie: www.pss.sk

Slovenská sporiteľňa

Úverová linka od Rozvojovej banky Rady Európy CEB:

 • je určená na podporu projektov energetickej efektívnosti v bytovom sektore, teda na investície smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti bytových domov, akými sú napríklad zateplenie budovy, výmena okien, inštalácia efektívnejších vykurovacích systémov, meracích zariadení a podobne
 • Z úverovej linky CEB poskytujú úvery aktuálne so zníženou úrokovou sadzbu o 0,20 % ročne.
 • Zvýhodnená úroková sadzba sa vzťahuje na polovicu finančných prostriedkov plánovanej investície, ktorá zabezpečí úsporu energie minimálne vo výške 15 % po jej realizácii. Čerpanie úveru je účelovo viazané.
 • Vyššie uvedené zvýhodnenie je garantované pre zmluvy podpísané do 15. 3. 2021.
 • Podmienkou financovania z úverovej linky CEB je podiel kofinancovania inými zdrojmi na úrovni minimálne 50 % celkových projektových nákladov. Úver z úverovej linky CEB nesmie presiahnuť 50 % celkových projektových nákladov, to znamená, že zvyšok je nutné prefinancovať buď vlastnými zdrojmi klienta, alebo iným úverom.

Úver z úverovej linky CEB je možné kombinovať s týmito úvermi:

 • úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov zo zdrojov banky
 • úver z programov ŠFRB
 • dotácia na odstránenie systémových porúch bytového domu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Z úveru sa môže financovať:

 • izolačné práce: tepelná izolácia obvodových stien, strechy, stropov v suteréne, vnútorných zvislých ochladzovacích stien, výmena schodiskových okien, presklených stien, výmena okien a balkónových dverí
 • rekonštrukcia vykurovania a inštalácia zariadení, využitie obnoviteľných zdrojov: inštalácia kotlov, rekonštrukcia kotolne, zámena paliva, výmena bojlerov a chladiacich zariadení, inštalácia meracích a regulačných prístrojov, inštalácia nových radiátorov, inštalácia solárnych panelov, resp. iné využitie obnoviteľných zdrojov a
 • opatrenia smerujúce k celkovej obnove bytového domu, pričom nie bezprostredne súvisiace so znížením spotreby energie (napríklad sanácia balkónov a lodžií, výmena výťahov, ostatné práce – maľovanie, rekonštrukcia schodiska, oprava osvetlenia a pod.), avšak len za predpokladu splnenia podmienky požadovanej minimálnej dosiahnutej úrovne energetických úspor a
 • ďalšie opatrenia – sanácia balkónov a lodžií, výmena výťahov, prieskum, štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie, technická supervízia, energetická certifikácia (nesmie presiahnuť 5 % celkových oprávnených nákladov projektu).

Začiatkom februára 2021 spustila SLSP nový program – Úver na zlepšenie energetickej hospodárnosti bytových domov s podporou NDF II.

Úvery na obnovu a rekonštrukciu bytových domov:

 • v správe správcov (v správe stavebných bytových družstiev, správcovských spoločností, FO podnikateľov – na základe zmluvy o výkone správy)
 • v správe Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (na základe zmluvy o spoločenstve). Dlžníkom zo zmluvy o úvere sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu.

Čo sa môžete z úveru financovať?

 • odstránenie statických aj systémových porúch bytového domu,
 • zateplenie a opravu fasády aj strechy domu,
 • modernizáciu vykurovania,
 • nové okná, vstupné dvere, výťahy, balkóny a lodžie,
 • projektovú dokumentáciu a iné.

Akceptujú faktúry vrátane DPH aj zálohové faktúry, ak k nim existuje kúpna zmluva, zmluva o dielo, resp. zmluva o dodávke a pod.

Úver je dostupný s týmito podmienkami:

 • rozhodnutie o úvere už do 3 pracovných dní od podania žiadosti,
 • bez analýzy hospodárenia správcu, čo výrazne urýchľuje proces schválenia úveru,
 • pri úverovej žiadosti banka neposudzuje samostatne jednotlivých vlastníkov bytov a tí nemusia predkladať banke žiadne doklady ani zabezpečovať úver bytmi. Hodnotí sa len platobná disciplína vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri platení do fondu prevádzky, údržby a opráv, hospodárenie bytového domu s prostriedkami fondov a ich dostatočná tvorba.
 • až do 100 % investičných nákladov, najviac 11 000 eur na byt,
 • splatnosť až do 25 rokov,
 • jednoduché zabezpečenie – nevyžaduje sa zabezpečenie bytmi, založenie pohľadávok, ani vinkulácia vlastných peňažných prostriedkov, potrebná je len vinkulácia poistného plnenia z poistenia bytového domu,
 • možnosť čerpania posledných 10 % úveru bez dokladovania účelu, napríklad na financovanie „nepredvídateľných nákladov“,
 • poskytnutie vinkulovaného kontokorentného úveru bez poplatkov, ktorý pomôže riešiť prechodný nedostatok prostriedkov vo fonde určenom na splácanie investičného úveru (napríklad z dôvodu oneskoreného poukazovanie platieb od vlastníkov) po schválení bankou,
 • transparentnosť podmienok úveru – s poskytnutím úveru je spojený len spracovateľský poplatok počítaný z výšky úveru,
 • možnosť výberu úrokovej sadzby – široká škála premenných úrokových sadzieb naviazaných na 1/3/6/12-mesačný EURIBOR alebo fixných sadzieb na 3/5/10 rokov
 • možnosť zníženia úrokovej sadzby o ďalších 0,15 % ročne pri výške úveru od 150 000 eur,
 • možnosť nastavenia splatnosti a mesačných splátok úveru podľa požiadaviek a potrieb bytového domu. Banka zohľadňuje aktuálnu tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO) a predpokladanú úsporu po zrealizovaní investície a nastavením nerovnomerných splátok hľadá možnosti, ako sa vyhnúť navyšovaniu príspevkov do fondu.

VÚB

 • poskytuje Investičný úver pre Bytové domy s dobou splatnosti až 25 rokov do výšky 100 % realizovanej investície
 • úverom je tiež možné refinancovať úver na obnovu bytového domu poskytnutý v inej banke. Umožňuje refundovať náklady, ktoré nie sú vynaložené dávnejšie ako 6 mesiacov pred dňom uzavretia zmluvy o termínovanom ú­vere.
 • klientom s týmto úverom je zároveň bezplatne vedený Účet prostriedkov fondu opráv.

Úrokovú sadzbu ponúka vždy individuálne s ohľadom na situáciu konkrétneho klienta. Klient má možnosť výberu variabilnej sadzby naviazanej na 3/6/12M EURIBOR + marža banky, alebo fixovanej sadzby na 5 alebo 10 rokov. Pre tieto úvery je zároveň zvýhodnená odplata za uzavretie úverovej zmluvy, neuplatňujeme poplatok za nedočerpanie prostriedkov (záväzková provízia) a predčasne splatiť úver alebo jeho časť je možné rovnako bez poplatku. Klient si môže zvoliť štandardné lineárne alebo anuitné splácanie.

Výhodou úveru je tiež jednoduché zabezpečenie bez nákladov na zápis do Notárskeho centrálneho registra záložných práv.

Aktuálne je možné získať taktiež nenávratný grant vo výške 10–15 % z objemu úveru poskytnutého v programe SLOVSEFF III.

OTP

Úver na obnovu bytového domu s podporou NDF II.

V súčasnosti OTP Banka ponúka úvery na obnovu bytových domov z úverových zdrojov podporených z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kombináciou finančných prostriedkov fondu NDF II. a OTP Banky, je možné poskytnúť na obnovu bytových domov úvery až vo výške 56 mil. eur.

Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ ponúka:

 • finančné prostriedky vo výške max. 1 mil. eur na financovanie projektu zvýšenia energetickej hospodárnosti bytového domu na území Slovenskej republiky, so splatnosťou od 1 do 20 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným úverom na obnovu bytového domu s možnosťou výberu optimálneho úročenia s fixáciou aj na 3, 5, 7 alebo 10 rokov
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených dokumentov, potvrdzujúcich účel projektu a financovania
 • anuitné alebo lineárne splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov
 • jednoduché zabezpečenie formou vinkulácie prostriedkov účtu fondu prevádzky, údržby a opráv

Vlastníci bytov môžu čerpať v OTP Banke úver na financovanie nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu aj mimo programu podporovaného EÚ. Banka úver poskytne max. do výšky 100 % investičných nákladov, na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na 3 až 10 rokov a navyše je týmto úverom možné refundovať už vynaložené oprávnené náklady na obnovu bytového domu realizované v priebehu posledných 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver alebo prefinancovať úver v inej banke.

ČSOB

Renovo úver:

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor
 • úverový limit od 8 300 eur
 • splatnosť do 25 rokov
 • zabezpečenie do 10 000 eur na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty
 • čerpanie jednorazové alebo postupné – bez nutnosti predkladať znalecký posudok

Obnova úver:

 • financovanie údržby bytového domu, spoločných častí a zariadení, priľahlých pozemkov, bez zabezpečenia do výšky 10 000 eur na jednu bytovú jednotku
 • rovnaká výška splátky počas celej doby trvania úverového vzťahu
 • štátna prémia pre Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB) na každé 4 byty
 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu
 • 3-ročná alebo 5-ročná fixácia úrokovej sadzby

Uni Credit

Každý úver je špecifický a každá žiadosť posudzovaná individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii daného klienta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ŠFRB #dobré bývanie #dotácie bývania
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy