Aké údaje treba vyplniť do žiadosti o poskytnutie mladomanželskej pôžičky

O mladomanželskú pôžičku môžu požiadať manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti. Aké údaje treba vyplniť a aké prílohy treba priložiť k žiadosti?

, 13.07.2019 06:00
pôžička, pár, radosť, mladomanželská pôžička Foto:
Ilustračné foto.
debata

Fyzická osoba mladomanželia musia vyplniť nasledujúce údaje:

Identifikačné údaje žiadateľa:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu (musí byť na území SR): mesto, obec, ulica, popisné číslo, PSČ
 • rodinný stav, štátna príslušnosť (musí byť občan EÚ)
 • adresa doručenia
 • kontaktné údaje: mobil, e-mail, telefón, fax

Identifikačné údaje manžela(ky):

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo
 • adresa trvalého pobytu (musí byť na území SR): mesto, obec, ulica, popisné číslo, PSČ
 • rodinný stav, štátna príslušnosť (nemusí byť občan EÚ)
 • dátum uzatvorenia manželstva
 • identifikačné údaje overené podľa občianskeho/po­bytového preukazu

Podpora – účel a návrh výšky podpory

 • výstavba bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome, výška požadovaného úveru
 • výstavba bytu v rodinnom dome, výška požadovaného úveru
 • kúpa bytu v bytovom/poly­funkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie), výška požadovaného úveru
 • kúpa bytu v bytovom/poly­funkčnom/rodin­nom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie), výška požadovaného úveru

stavebná úprava bytu v bytovom alebo rodinnom dome, výška požadovaného úveru

Údaje o stavbe

 • názov stavby (podľa povolenia stavby)
 • miesto stavby (ulica, obec)
 • číslo listu vlastníctva stavebného pozemku
 • číslo parcely stavebného pozemku
 • číslo bytu
 • potreba tepla na vykurovanie
 • údaje o stavebnom povolení
 • údaje o ohlásení stavebnému úradu
 • údaje o zhotoviteľovi stavby
 • údaje o odborno-technickom dozore investora/sta­vebný dozor
 • údaje o kolaudačnom rozhodnutí

Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru

 • zamestnanie/za­mestnávateľ (iný druh zárobkovej činnosti)
 • rodinný stav
 • počet zaopatrených neplnoletých detí/počet nezaopatrených detí

Príjem žiadateľa aj manžela (ky)

 • priemerný mesačný príjem z podnikania v predchádzajú­com roku
 • priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci štvrťrok

Ostatné príjmy:

 • nemocenské dávky z nemocenského poistenia
 • dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť
 • rodičovský príspevok
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti
 • peňažný príspevok za opatrovanie
 • iné príjmy

Celková výška záväzkov

 • celková výška záväzkov z toho:
 • suma príspevku na výživné platené iným osobám
 • suma úhrad za poskytnutú sociálnu službu
 • suma záväzkov vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky a iné záväzky

Návrh na zabezpečenie záväzkov

Označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva

 • názov podľa listu vlastníctva
 • umiestnenie stavby/obec, ulica, popisné číslo
 • katastrálne územie/číslo listu vlastníctva
 • parcelné číslo
 • ťarchy
 • ocenenie zo znaleckého posudku
 • číslo znaleckého posudku
 • meno znalca
 • dátum vyhotovenia znaleckého posudku
 • číslo poistky a nehnuteľnosť (názov poisťovne)
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
hypotéka, rodina, mladomanželská pôžička Ilustračné foto.

Preukázanie splnenia podmienok na poskytnutie podpory

 • podlahová plocha bytu v bytovom dome
 • podlahová plocha bytu v rodinnom dome

Celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa

 • príjem žiadateľa
 • príjem manžela(ky)

Čestné vyhlásenie žiadateľa a manžela(ky) žiadateľa

manželia vyhlásia či:

 • je jeden z nich alebo obaja v konkurze
 • je voči jednému z nich lebo voči obom vedené exekučné konanie
 • či majú obaja splnené odvodové povinnosti to o prípadnom podaní dodatočného daňového priznania budú informovať ŠFRB
 • či majú usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
 • či majú záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom
 • či si svoje záväzky voči iným veriteľom plnia
 • či používajú neoprávnene prostriedky ŠFRB
 • či zadržiavajú prostriedky ŠFRB
 • či k žiadosti priložili doklady o všetkých príjmoch domácnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti

Aké prílohy k žiadosti vyžaduje ŠFRB

Identifikačné údaje žiadateľa

žiadateľ, žiadateľka manžel/ka – občiansky preukaz, prípadne pobytový preukaz občana EÚ, prípadne písomné oznámenie o trvalom pobyte v prípade príslušníka tretej krajiny

 • rodné listy manželov
 • sobášny list
 • rodné listy detí žiadateľa, (dieťa staršie ako 16 rokov aj potvrdenie o návšteve školy)

Údaje o nehnuteľnosti

právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky

aktuálny výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku, aktuálny výpis z listu vlastníctva stavby, aktuálny výpis z listu vlastníctva rozostavanej stavby vo vlastníctve žiadateľa

doklad o obstarávacej cene

znalecký posudok rozostavanej stavby – nie starší ako 3 mesiace

odborný technický dozor – osvedčenie o odbornej spôsobilosti s číslom osvedčenia a čestné vyhlásenie o vykonávaní dozoru

projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní

technická správa a stavebné výkresy navrhovaného stavu

projektové energetické hodnotenie bytovej budovy

zmluva o diele so zhotoviteľom stavby (rodinný dom), resp. so stavebníkom alebo developerom (bytový dom)

doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
kľúče, nehnuteľnosť, dom, byt, hypotéka Ilustračné foto.

výpis z obchodného, resp. zo živnostenského registra

právoplatné kolaudačné rozhodnutie – novostavba bytového domu, (stavba max. 3 roky od kolaudácie) (príloha sa nevyžaduje, ak ide o kúpu staršieho bytu )

aktuálny výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku , aktuálny výpis z listu vlastníctva novostavby bytového domu, ktorá je predmetom predaja a stavebník je uvedený ako vlastník nehnuteľnosti (stavba max. 3 roky od kolaudácie) (príloha sa nevyžaduje ak ide o kúpu staršieho bytu)

 • aktuálny výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza kupovaný starší byt a predávajúci je uvedený ako vlastník
 • doklad o obstarávacej cene – kúpna zmluva s podpismi zmluvných strán (podpis overený notárom alebo matrikou)
 • projektová dokumentácia k bytu overená v stavebnom konaní
 • situácia, technická správa a stavebné výkresy
 • projektovú dokumentáciu nie je potrebné predkladať pri kúpe staršieho bytu v bytovom dome
 • pri kúpe staršieho bytu v rodinnom dome, ak nie je k dispozícii projektová dokumentácia, sa predkladá zameranie skutkového stavu s výkresmi pôdorysov a rezov
 • energetický certifikát (nevyžaduje sa, ak ide o kúpu staršieho bytu
 • kolaudačné rozhodnutie preukazujúce, že BD, RD bol daný do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti, resp. iný doklad, ktorý preukazuje túto skutočnosť (pozri vysvetlivky)
 • doklad o obstarávacej cene
 • kalkulácia stavebných úprav alebo rozpočet stavebných úprav
 • projektová dokumentácia
 • pôdorys bytu s vyznačenými stavebnými úpravami alebo
 • technická správa a stavebné výkresy súčasného a navrhovaného stavu
 • zmluva o diele so zhotoviteľom stavby (ak bolo k stavbe vydané stavebné povolenie alebo oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky)
 • doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby
 • výpis z obchodného, resp. zo živnostenského registra (ak bolo k stavbe vydané stavebné povolenie alebo oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky)

Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru

 • príjmy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok
 • doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie
 • správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (originál + pečiatka) prípadne správcom dane osvedčená kópia opravného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo dodatočné daňové priznanie (originál + pečiatka) alebo potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu alebo potvrdenie školy o výške štipendia (ak je žiadateľ, resp. jeho manžel/ka doktorand) – za predchádzajúci štvrťrok pred dátumom podania žiadosti alebo doklad o príjme od zamestnávateľa v zahraničí, úradne preložený do slovenského jazyka (ak žiadateľ, resp. manžel/ka pracuje v zahraničí)

Ostatné príjmy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok

 • nemocenské dávky z nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) – potvrdenie o výške
 • dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – invalidný a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť) – potvrdenie o výške
 • rodičovský príspevok – potvrdenie o výške
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie súdu o určení rozsahu a výške výživného + doklad o príjme (napr. výpis z účtu, kontrolný ústrižok poštovej poukážky)
 • peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
hypotéka, prenájom, nehnuteľnosť, dom Ilustračné foto.

V prípade, ak žiadateľ, resp. manželský partner žiadateľa/ky nemá žiadny príjem za štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti potvrdenie z úradu práce o evidovaní/ne­evidovaní žiadateľa na úrade práce

 • Iné príjmy

Záväzky

 • doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť
 • doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, jej časť (aj v prípade, ak žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť)
 • doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové a nebankové úvery a pôžičky a iné záväzky, ich výška ku dňu podania žiadosti (prikladá sa fotokópia úverovej zmluvy a potvrdenie o výške aktuálnej splátky)

Návrh na zabezpečenie úveru zo ŠFRB

 • znalecký posudok s ocenením nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva (nie starší ako 3 mesiace)
 • aktuálny list vlastníctva k predmetu záložného práva
 • súhlas vlastníka, prípadne spoluvlastníkov nehnuteľnosti so zriadením záložného práva v prospech ŠFRB
 • fotokópie občianskych preukazov záložcov, ktoré overí pracovník príslušného MÚ (ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve inej osoby ako žiadateľa)
 • súhlas banky s pristúpením ŠFRB ako záložného veriteľa v prvom rade (ak je nehnuteľnosť zaťažená v prospech inej banky)
 • poistná zmluva na poistenie nehnuteľnosti pre prípad následkov živelnej udalosti a potvrdenie o úhrade poistného

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #mladomanželská pôžička
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy