Ako sa vypĺňa žiadosť o úver v Štátnom fonde rozvoja bývania

Žiadosť pozostáva zo šiestich častí. Čo obsahujú? Aké sú sumy životného minima pre rôzne domácnosti platné do 30. 6.?

, 08.06.2020 10:00
rodina, úsmev Foto:
Na Slovensku môžu žiadať o úver len občania EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.
debata

Časť A – Identifikačné údaje žiadateľa:

V tejto časti žiadateľ vyplňuje svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, rodinný stav a štátnu príslušnosť (musí byť občan EÚ). Žiadosť totiž podľa zákona môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má na území SR trvalý pobyt. Uvádza sa aj e-mailový a telefonický kontakt. V prípade žiadosti manželov sa vyplňujú identifikačné údaje oboch. Zároveň sa vyplnia čísla občianskych preukazov alebo pobytového dokladu. Vyplňujú sa aj údaje osoby ZŤP, ktorá žije v domácnosti so žiadateľom.

Časť B – Účel, druh a návrh výšky podpory:

V tejto časti žiadateľ uvádza, na čo žiada podporu. Žiadať o podporu môžu len na kúpu alebo výstavbu objektov, na ktoré ŠFRB poskytuje úver alebo príspevok. V tejto časti je takisto potrebné uviesť o úver v akej výške žiadate, príslušnú úrokovú sadzbu a lehotu splatnosti úveru.

Časť C – Údaje o stavbe:

V tejto časti by nemali chýbať vyplnené udaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve. Údaje vyplňuje žiadateľ podľa toho, na aký účel podporu alebo príspevok žiada.

Časť D – Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru:

Fondu je potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver. Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme v prípade zamestnanca, alebo daňového priznania ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu. Uvádza sa tu zamestnanie, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, priemerný mesačný príjem z podnikania alebo priemerný príjem zo zamestnania, uvádzajú sa aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie), ako aj celková výška záväzkov.

Časť E – Návrh na zabezpečenie záväzkov:

Uvádza sa tu označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva – názov, umiestnenie stavby, číslo LV, ťarchy, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku, číslo poistky.

Časť F – Preukázanie splnenia podmienok na poskytnutie podpory:

Podmienky na poskytnutie sú obmedzené povolenou veľkosťou podlahovej plochy bytu alebo domu a celkovým príjmom domácnosti, ktorý dosiahla za posledný kalendárny rok. Uvádza sa tu teda podlahová plocha bytu v bytovom dome a celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa. Chýbať nesmie v tejto časti čestné vyhlásenie žiadateľa, a to v zmysle, že čestne vyhlasuje, že nie je v konkurze, má splnené odvodové povinnosti a o prípadnom podaní dodatočného daňového priznania bude informovať ŠFRB, má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, svoje záväzky voči iným veriteľom si plní, nemá záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, nepoužíva neoprávnene prostriedky ŠFRB, nezadržiava prostriedky ŠFRB a že k žiadosti predložil doklady o všetkých príjmoch domácnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti.

Sumy životného minima platné do 30. 6. 2020
Domácnosť Životné minimum domácnosti v eurách 1,3 -násobok životného minima domácnosti v eurách 4-násobok životného minima domácnosti v eurách
Jednočlenná (plnoletá FO) 210,20 273,26 1051,00
Dvojčlenná (plnoletá FO+ 1 dieťa) 306,16 398,008 1530,80
Dvojčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO) 356,84 463,892 1784,20
Trojčlenná (plnoletá FO+2 deti) 402,12 522,756 2010,60
Trojčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+1 dieťa) 452,80 588,64 22264,00
Štvorčlenná (plnoletá fyzická osoba+3 deti) 498,08 647,504 2490,40
Štvorčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+2 deti) 548,76 713,388 2743,80
Päťčlenná (plnoletá FO+4 deti) 594,04 722,252 2970,20
Päťčlenná (plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+3 deti) 644,72 838,136 3223,60

Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú nasledovné:

  • plnoletá fyzická osoba: 210,20 eura
  • ďalšia plnoletá fyzická osoba: 146,64 eura
  • zaopatrené neplnoleté dieťa: 95,96 eura
  • nezaopatrené dieťa: 95,96 eura

Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18. roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #žiadosť o úver #ŠFRB
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy