SZČO: Ako si vypočítam poistné, ak platím len za časť mesiaca?

12.03.2019 12:00
živnosť, živnostník, živnostníčka, manažérka,...
Autor:

Ak sa u samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) alebo dobrovoľne poistenej osoby (DPO) počas mesiaca vyskytli obdobia, kedy mali vylúčenú povinnosti platiť poistné alebo obdobia prerušenia povinného poistenia u SZČO, poistné platia len za dni mesiaca, kedy mali povinnosť platiť. Ako si v takýchto prípadoch vypočítajú výšku poistného, ktoré majú odviesť?

Postup je nasledovný:

Mesačný vymeriavací základ : počet dní konkrétneho kalendárneho mesiaca a následné zaokrúhlenie na najbližší eurocent nadol x počet dní, za ktoré sa platí poistné = alikvotný vymeriavací základ, z ktorého sa platí za daný kalendárny mesiac poistné (alikvotný VZ)

Z takto určeného vymeriavacieho základu si vypočítajú jednotlivé sumy poistného (výber fondov podľa typu odvádzateľa):

  • na nemocenské poistenie 4,4 % z alikvotného VZ
  • na starobné poistenie 18 % z alikvotného VZ
  • na invalidné poistenie 6 % z alikvotného VZ
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z alikvotného VZ
  • poistenie v nezamestnanosti 2 % z alikvotného VZ

Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Príklad:

Fyzická osoba je povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou SZČO od 1. júla 2018 s vymeriavacím základom (VZ) v sume 1 200 eur a mesačným poistným vo výške 397,80 eura.

V období od 10. mája 2019 do 20. mája 2019 je uznaná práceneschopnou. Počas 11 dní práceneschopnosti má SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné a teda za mesiac máj 2019 platí poistné iba za 20 dní, počas ktorých bola práceschopná. VZ na platenie poistného sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa v danom mesiaci platí poistné. Postup je nasledovný:

1. Určí sa denný VZ:

VZ 1 200 eur : 31 = 38,709 eura = po zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol = 38,70 eura

2. Určí sa alikvotný VZ pripadajúci na 20 dní, za ktoré sa platí poistné:

38,70 eur x 20 = 774 eur

3. SZČO odvedie za máj 2019 poistné v príslušných percentuálnych sadzbách z alikvotného VZ vo výške 774 eur. Takto vypočítané poistné zodpovedá sume 256,57 eura.

Pri výpočte poistného je možné si pomôcť Kalkulačkou na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO, pričom alikvotný VZ sa uvedie v políčku s názvom „Vymeriavací základ“. V prípade DPO je možné podobne využiť Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre DPO.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #živnostník #SZČO #poistné #platenie poistného
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku