8 poisťovní odpovedá, ako čo najlepšie poistiť rodinný dom

Pýtali sme sa poisťovní, čo by mal majiteľ nehnuteľnosti vedieť pred uzavretím poistnej zmluvy a čo by odporučili modelovým klientom. Prečítajte si ich odpovede.

05.11.2019 07:00
pár, zmluva, papiere, notebook Foto:
Pri uzatváraní každého typu poistenia je potrebné vopred sa oboznámiť s poistnými podmienkami a dodržať povinnosti, ktoré poisťovňa poistenému stanovuje.
debata

Naše otázky:

1. Čo by mal majiteľ nehnuteľnosti vedieť predtým, ako uzavrie poistnú zmluvu?
2. Aké poistenie nehnuteľnosti by ste odporučili klientovi, ktorý si chce poistiť 3-ročný rodinný dom v bežnej lokalite (nehrozia záplavy a podobne) a aké klientovi, ktorého dom sa nachádza v rizikovej oblasti?

Allianz – Slovenská poisťovňa

1. Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti je dôležitý výber rizík, ktoré chce mať majiteľ nehnuteľnosti kryté. Či už sú to prírodné živly ako búrky, záplavy, povodne, blesky, krupobitie, ťarcha snehu, lavína, víchrice; ďalej sú to vodovodné škody, skrat a prepätie, ale aj vandalizmus, krádež alebo explózia, výbuch, požiar a dokonca pád lietadla. Klienti Allianz – SP majú na výber z troch balíkov poistenia nehnuteľnosti (Comfort, Extra a Max). Ďalším dôležitým faktorom pri poistení nehnuteľnosti je správne zvolená výška poistnej sumy. Poistná suma by mala zohľadňovať hodnotu nehnuteľnosti v aktuálnych cenách tak, aby si pri vzniku poistnej udalosti mohol jej majiteľ obnoviť svoju nehnuteľnosť v pôvodnej hodnote. Určite odporúčame poistiť si aj zodpovednosť za spôsobenú škodu. Tá kryje škody, ktoré spôsobíme my alebo členovia našej domácnosti iným, napríklad ak vytopíme susedov byt.

2. Allianz – SP pri poistení nezohľadňuje povodňové mapy, to znamená, že poistíme nehnuteľnosť aj v záplavových oblastiach. Navyše, riziko povodne a záplavy je už súčasťou základného balíka poistenia nehnuteľnosti, preto obe spomínané nehnuteľnosti môžu využiť štandardný produkt poistenia nehnuteľnosti Môj domov.

ČSOB poisťovňa

1. Pri uzatváraní každého typu poistenia je potrebné vopred sa oboznámiť s poistnými podmienkami a dodržať povinnosti, ktoré poisťovňa poistenému stanovuje. Taktiež je potrebné vopred sa oboznámiť s výlukami z poistenia. Treba myslieť na to, že poisťovňa hradí škody, ktoré boli kryté podľa poistnej zmluvy a maximálne do výšky poistnej sumy. Jednoducho povedané, ak je napríklad poistené riziko vandalizmus, poisťovňa kryje škody spôsobené vandalizmom. Ak je krytý živel, poisťovňa kryje škody nim spôsobené. Rovnako si treba vopred zvážiť poistné limity. V prípade poistnej udalosti bude klientovi vyplatené poistné plnenie maximálne do výšky uzatvoreného poistného limitu. ČSOB umožňuje dojednať poistenie s indexáciu poistnej sumy a poistného v závislosti od zmeny stavebného cenového indexu, čím garantujeme klientovi reálnosť hodnoty poistenia aj v budúcnosti a chránime tak klienta pred podpoistením.

2. Kým si klient dojedná poistenie, mal by zástupcu poisťovne informovať o svojej predstave a o požiadavkách, ktoré by malo poistenie spĺňať. V ponuke sú viaceré rozsahy krytia, z ktorých si klient môže vybrať v závislosti od toho, ktoré riziká si chce poistiť a do akých poistných limitov. Ak sa poisťovaná nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klient je povinný túto skutočnosť pri dojednávaní poistenia oznámiť. Pre poisťovňu to znamená zvýšené riziko vzniku poistnej udalosti, a s tým, pochopiteľne, môže súvisieť vyššia sadzba poistného, prípadne až výluka z poistenia.

Poisťovňa Generali

1. Pri poistení majetku je v prvom rade dôležité uvedomiť si rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Poistenie nehnuteľnosti kryje škody na samotnej stavbe, poistenie domácnosti zasa na vybavení, čiže interiéri domu, bytu či rekreačnej budovy.

V rámci poistenia nehnuteľnosti je možné poistiť byt v bytovom alebo rodinnom dome, rodinný dom alebo rekreačnú budovu vrátane technického, energetického a technologického vybavenia, pričom do poistenia nehnuteľnosti patria aj sanitárne zariadenia (umývadlá, vírivé vane, masážne sprchové kúty, vonkajší alebo vnútorný bazén, vrátane motorov a čerpadiel). Poistenie nehnuteľnosti sa zároveň vzťahuje aj na vedľajšie stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k poistenej nehnuteľnosti a nachádzajú sa na mieste poistenia nehnuteľnosti (napríklad hospodárska budova, stodola, dielňa, letná kuchyňa, práčovňa, sklad, skleník, udiareň, prístrešok na nádoby na odpadky, septik, žumpa, čistička odpadových vôd, studňa, ploty a múry či záhradná chatka, altánok, zabudovaný vonkajší krb, ale aj garážový box nachádzajúci sa na inej adrese ako poistená nehnuteľnosť uvedená v poistnej zmluve a mnohé ďalšie).

Najčastejšou chybou pri poistení majetku, a teda aj v prípade poistenia nehnuteľnosti, je takzvané podpoistenie. Ide o prípad, keď je poistná suma nastavená nižšie, ako je skutočná hodnota majetku. Práve preto sa môže stať, že v prípade poistnej udalosti poistné plnenie na pokrytie výdavkov na obnovu nestačí.

Ľudia si veľakrát neuvedomujú, že tým, ako si svoj majetok zveľaďujú, nadobúda vyššiu hodnotu, a teda je potrebné navýšiť aj výšku poistnej sumy. Ak tak neurobia, môže sa stať, že v prípade poistnej udalosti nepokryje poistné plnenie dostatočne náklady na to, aby si zabezpečili bývanie v rovnakom komforte. Klientom preto odporúčame, aby poistné zmluvy pravidelne prehodnocovali a v prípade, že svoj majetok zveľadili, aby zvýšili aj poistnú sumu. Budú si tak istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti či vybavenia domácnosti v potrebnej hodnote.

2. V prípade, ak sa nehnuteľnosť nenachádza v záplavovej zóne, môže sa klient rozhodnúť pre jeden z dvoch ponúkaných produktov, a to DOMino Extra alebo DOMino Trio. DOMino Extra je produkt, pri ktorom si klient môže vyskladať rozsah poistenia podľa vlastného výberu a potrieb. DOMino Trio je balíčkový produkt personálneho poistenia, ktorý ponúka možnosť výberu z troch balíkov – Klasik, Komfort, Exclusive. Jednotlivé balíky majú rovnaký rozsah krytia, líšia sa iba výškou limitov. Poistené riziká v rámci balíčkového poistenia sme vyskladali podľa našich dlhoročných skúseností a na základe najpočetnejších poistných udalostí našich klientov. Klient sa tak už iba rozhodne, akú výšku poistného plnenia si zvolí. Ak sa nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti, klientovi by sme odporučili práve balíčkový produkt Domino Trio, v ktorom bude mať poistenie nehnuteľnosti, ako aj poistenie domácnosti kryté na plnú poistnú sumu, a to bez ohľadu na to, či sa nehnuteľnosť vzhľadom na povodeň a záplavu nachádza v rizikovejšej oblasti. Systém nám na základe uvedenej adresy vyhodnotí, do akej rizikovej zóny spadá daná nehnuteľnosť. V prípade, ak ide o zónu so zvýšeným rizikom povodne a záplavy, je určený limit poistného plnenia pre poistné riziko povodeň a záplava, pričom tento limit je nižší ako poistná suma (toto platí pri modulárnom produkte DOMino Extra). Ak je to zóna s minimálnym rizikom povodne a záplavy, tak poisťujeme na plnú poistnú sumu poistenej nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.

Klient by si mal pred podpisom zmluvy... Foto: SHUTTERSTOCK
muž, diera v stene, Klient by si mal pred podpisom zmluvy preštudovať, na aké poistné riziká a na aké predmety poistenia sa poistenie vzťahuje.

Kooperativa poisťovňa

1. Predovšetkým je dôležité správne stanoviť poistnú sumu. Ak si klient dojedná nedostatočnú, a teda nízku poistnú sumu, ako je reálna hodnota nehnuteľnosti, dochádza k podpoisteniu. Podpoistenie má vplyv na výšku plnenia v prípade škody. Stretávame sa s prípadmi, keď si klient poistí nehnuteľnosť len do výšky hypotekárneho úveru, t.j. napr. len do výšky 40 – 60 % nehnuteľnosti a zariadenie bytu si nepoistí vôbec. Finanční poradcovia našej poisťovne vedia správne vypočítať poistnú hodnotu budovy a poradiť tak pri stanovení poistnej sumy. Tiež je dôležité, aby poisťovaný majetok (zariadenie domu, bytu) spĺňal zabezpečenie proti krádeži, ktoré poisťovňa požaduje podľa výšky poistnej sumy poisťovaného majetku (vhodné dvere, zámky, alarm, trezor…). Veci historickej, umeleckej hodnoty či zbierky je potrebné pripoistiť.

Rozsah a výber poistného produktu závisí od individuálnych potrieb klienta. V rámci poistenia nehnuteľností je možné poistiť budovy po kolaudácii – rodinný dom, byt, chata, garáž, vedľajšie stavby, plot, ohradové múry, ale aj budovy vo výstavbe a stavebný materiál, resp. drobné stavebné mechanizmy vo vlastníctve poisteného, ktoré sa nachádzajú na rovnakej adrese rizika ako poistená hlavná nehnuteľnosť.

Dôležité je vedieť, na aké riziká a aké poistné sumy má klient poistenú nehnuteľnosť a zariadenie domácnosti, teda hnuteľný majetok. Poistenie je možné dojednať pre riziká krádež, lúpež, požiar, povodeň, vietor, zosuv, poškodenie a zničenie kvapalinou unikajúcou z vodovodných alebo hasiacich zariadení, riziko zatečenia v dôsledku atmosférických zrážok, poškodenia majetku vandalizmom, nepriamym úderom blesku, skratom elektromotorov.

Súčasťou kvalitného poistenia by malo byť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené inému na zdraví alebo majetku. Často sa pri víchrici stáva, že z poisteného domu spadne na susedovo auto škridla alebo satelit. Škody spôsobené susedovi sú hradené práve z poistenia zodpovednosti.
Záujemca o poistenie by si mal dôkladne prečítať poistné podmienky, najmä čo je predmetom poistenia a aké sú výluky, teda čo poistenie nepokrýva. Súčasne odporúčame každému záujemcovi o poistenie, aby sa pred stretnutím s poradcom oboznámil s nasledujúcimi pojmami: poistná suma uvedená v poistnej zmluve je horná hranica poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Celková poistná suma pre poistenie súboru alebo výberu vecí uvedená v poistnej zmluve je súčtom poistných súm jednotlivých vecí, ktoré tvoria poistený súbor alebo výber. Poistné je zmluvná cena stanovená v eurách za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú platí klient poisťovateľovi. Výška musí byť uvedená v poistnej zmluve. Ročné poistné sa určí podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poistnej sumy. Obvykle ide len o niekoľko percent alebo promile z poistnej sumy.

Predmetom poistenia je v prípade poistenia domova hnuteľný alebo nehnuteľný majetok. Poistiť možno vec jednotlivo, výber vecí (zoznam je súčasťou prílohy poistnej zmluvy) alebo súbor vecí (kompletné zariadenie domácnosti). Spoluúčasť si môže klient dojednať v poistnej zmluve, tzn. poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou, ktorá môže byť aj nulová. Spoluúčasť je stanovená v eurách alebo v percentách z poistného plnenia alebo oboma parametrami. Výška spoluúčasti sa odpočíta od celkovej výšky poistného plnenia, na ktoré vznikol poškodenému klientovi nárok podľa podmienok poistnej zmluvy. Ak celková výška vypočítaného poistného plnenia je nižšia alebo rovná výške dohodnutej spoluúčasti, poisťovňa poistné plnenie neposkytne.

2. V našej poisťovni neberieme pri stanovení výšky poistného do úvahy oblasť, kde sa nehnuteľnosť klienta, teda občana nachádza. Takže aj ľudia z rizikových oblastí majú u nás rovnaké podmienky poistenia, ako obyvatelia ostatných častí Slovenska – povodňové mapy pri poistení občanov nezohľadňujeme. Predovšetkým je dôležité správne stanoviť poistnú sumu (pri nízkom poistnom dochádza ku krátenému plneniu) a oboznámiť sa s poistnými podmienkach najmä v časti určenej škodám v dôsledku povodne či záplavy. V prípade poistenia nehnuteľnosti je objektom poistenia budova a stavba, t.j. rodinné domy, chaty, byty v osobnom vlastníctve, rekreačný dom, vedľajšie stavby, garáže, hospodárske budovy, altánky, oplotenie, chodníky, studne, krby, čističky, bazény a pod.

Poštová poisťovňa

1. Predtým, ako majiteľ domu alebo bytu uzatvorí poistenie nehnuteľnosti, mal by sa ubezpečiť, že jeho nehnuteľnosť nebude podpoistená. Asi najdôležitejšie je mať správne nastavenú výšku poistnej sumy. Klienti občas chcú ušetriť na výške poistného, a preto nastavia poistnú sumu nehnuteľnosti nižšie, ako je jej skutočná hodnota. Rovnako keď si berú úver v banke na nižšiu sumu, akou je hodnota nehnuteľnosti, ktorú zakladajú, niekedy poisťujú nehnuteľnosť iba na sumu výšky úveru. Týmto krokom dochádza k podpoisteniu nehnuteľnosti a v prípade poistnej udalosti poistné plnenie nepokryje skutočnú výšku škody. Rovnaká politika platí aj pri poistení hnuteľných vecí domácnosti. Zároveň odporúčame, aby sa výška poistnej sumy, na ktorú je nehnuteľnosť a domácnosť poistená, po niekoľkých rokoch prehodnocovala – hlavne v prípade, ak nastala rekonštrukcia nehnuteľnosti alebo sa zvyšoval štandard vybavenia domácnosti.

Klient by si mal pred podpisom zmluvy preštudovať, na aké poistné riziká a na aké predmety poistenia sa poistenie vzťahuje, či nehnuteľnosť spĺňa predpísaný spôsob zabezpečenia proti krádeži a tiež by sa mal oboznámiť s výlukami z poistenia a výškou spoluúčasti, ktorou sa bude podieľať na poistnom plnení.

2. Čo sa týka poistenia nehnuteľnosti, v oboch prípadoch by sme odporučili komplexný rozsah krytia. Aj napriek tomu, že klient z minulosti nemá negatívne skúsenosti s prírodnými živlami ako sú záplavy a podobne, neznamená to, že niekedy v budúcnosti práve takéto poistenie nebude potrebovať. Naše poistenie nehnuteľnosti už v základnom balíku kryje komplexný živel, krádež, rozbitie skla či poistenie zodpovednosti za škodu. Klient má, samozrejme, možnosť vybrať si k základnému krytiu aj rôzne pripoistenia. Súčasne by sme odporúčali s domom či bytom rovno poistiť aj veci domácnosti, často sa nám v minulosti stalo to, že klient nahlasoval poškodenie práve vecí domácnosti a mal pritom poistené len poistenie nehnuteľnosti.

Union poisťovňa

1. Odporúčame, aby si klient vopred premyslel, akých konkrétnych škôd sa obáva, čo mu môže hroziť, a to mu pomôže vybrať si taký balík rizík, ktorý mu bude najviac vyhovovať (u nás má na výber z 3 balíkov). Zároveň treba klásť dôraz na správne určenie poistnej sumy, aby sa klient nedostal do podpoistenia (ak by poistná suma bola stanovená nízko, tak klient by pri poistnej udalosti dostal znížené poistné plnenie) a tiež na to, čo je poistná suma nehnuteľnosti (rodinného domu alebo bytu) a čo už patrí do vybavenia domácnosti, t.j. do hnuteľného majetku.

2. Pre rodinný dom mimo záplavovej/po­vodňovej zóny je možné ponúknuť akýkoľvek balík rizík podľa výberu klienta. Ak už bola stavba v minulosti poškodená pôvodnou/záplavou, tak v niektorých prípadoch je možné vzhľadom na históriu povodní/záplav poistiť aj riziko povodeň/záplava za prirážku k poistnému, prípadne ponúknuť klientovi balík rizík, ktorý toto riziko neobsahuje. Poistenie určite má význam aj pre dom v rizikovej oblasti, keďže škoda môže vzniknúť aj pri požiari, víchrici alebo vodou z vodovodných zariadení, krádežou a podobne.

3. Nehnuteľnosť – nehnuteľný majetok verzus domácnosť – hnuteľný majetok. Teda nehnuteľnosť je rodinný dom, byt, letná kuchyňa, kôlňa, garáž, plot s vrátami, chodník a podobne, vrátane stavebných súčastí. Tie sú so stavbou pevne spojené a nemôžu byť oddelené bez toho, aby ju neznehodnotili. Je to napríklad sanita v kúpeľni, okná, dvere, plávajúca podlaha, dlažba, vodovodné potrubie, elektroinštalácia, odkvapové rúry a podobne. Domácnosť tvoria veci hnuteľné, napríklad nábytok (aj kuchynská linka a vstavané spotrebiče v nej, vstavané skrine), oblečenie, športové potreby, koberce, cennosti, elektronika. Balíky rizík sa v Union poisťovni líšia podľa toho, či ide o poistenie stavby alebo poistenie domácnosti.

Uniqua poisťovňa

1. Ľuďom odporúčame, aby si svoj domov poisťovali vždy komplexne. Teda okrem poistenia nehnuteľnosti uzatvorili aj poistenie zariadenia domácnosti, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádza.

2. Odporúčame tiež sledovať rozsah krytia rizík, nielen cenu poistky. Dobrá poistka by mala zahŕňať maximálny rozsah krytia, ktorý zahŕňa poistenie komplexného živla (požiar, výbuch, priamy úder blesku, víchrica, povodeň, záplava, zemetrasenie, spätné prúdenie vody atď.), škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení, zodpovednosti za budovu a pozemok, lom skla, ako aj balík pripoistení, ktorý pokrýva škody spôsobené prepätím (z akejkoľvek príčiny), skratom elektromotora, atmosférickými zrážkami, spodnou vodou, únikom vody v m3, krádežou, jednoduchou krádežou, vonkajším vandalizmom s krytím aj estetických škôd a pod.

Z našich skúseností totiž vyplýva, že jedným z dôvodov, pre ktorý klienti menia poisťovňu, je nízky rozsah poistného krytia – napr. po škodovej udalosti klient zistí, že predmetné riziko, ktoré spôsobilo škodu, nie je poistením kryté. Súčasťou dobrej poistky by malo byť aj poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škodu, ktorú spôsobíte nehnuteľnosťou alebo príslušníkom domácnosti inému na majetku či zdraví. Ide napríklad o vytopenie suseda, prípadne príslušník domácnosti poškodí majetok niekoho iného – takéto škody za hradia z tejto poistky. Určite tiež treba sledovať, ako je stanovená poistná suma. V UNIQA sa poistná suma vypočítava na základe podlahovej plochy bytu či domu. Nehnuteľnosť je tak chránená pred podpoistením. Samozrejmosťou v rámci poistenia by malo byť poskytnutie asistenčných služieb, ktoré klient ocení v havarijných situáciách, keď je potrebné vykonať nevyhnutné opatrenia za účelom ich odstránenia.

2. Naša poisťovňa ponúka komplexné poistenie nehnuteľnosti, ktoré zahŕňa krytie škôd spôsobených všetkými živelnými rizikami (požiar, povodeň, záplava, krupobitie, lavíny, zosuv pôdy, zemetrasenie a pod.) už v základom krytí, t.z. klient si nevyberá, ktoré riziká si poistí a ktoré nie. Komplexné poistenie platí tak v bežnej lokalite ako aj v rizikovej lokalite.

Samozrejme, pri dojednávaní poistenia nehnuteľnosti v rizikovej lokalite poisťovňa zisťuje stav nehnuteľnosti, v akom sa nachádza, či už neboli na predmetnej nehnuteľnosti zaznamenané škody živelnými rizikami a ak áno, či boli odstránené a na základe aktuálneho stavu sa rozhodne, či bude predmetná nehnuteľnosť prijatá do poistenia. Teda nevylučujeme z poistenia nehnuteľnosti domy v rizikových oblastiach, aj v takýchto lokalitách nehnuteľnosti poisťujeme.

Wustenrot poisťovňa

1. Klient by mal poznať reálnu hodnotu svojej nehnuteľnosti, mať predstavu, aké riziká (možné škody) by chcel mať v poistení kryté/zahrnuté (vzhľadom na to, že v ponuke sú rôzne balíky poistenia, ktoré sa líšia v tom, aké poistné riziká kryjú) a v neposlednom rade by mal klient/záujemca pravdivo zodpovedať otázky finančného sprostredkovateľa, resp. pravdivo vyplniť formulár, ak si uzatvára poistene online.

2. V oboch prípadoch je vhodné, aby si klient uzavrel tzv. najväčší balík poistenia, ktorý je v ponuke, nakoľko je v ňom zahrnuté krytie najviac poistných rizík. Konečné rozhodnutie o výbere balíka je, samozrejme, vždy na klientovi, neoplatí sa však šetriť pár eur na poistnom. Zvlášť v prípade, ak sa nehnuteľnosť klienta nachádza v rizikovej oblasti, pričom túto informáciu by mal určite uviesť a nezamlčať. Zároveň netreba zabúdať ani na poistenie domácnosti a zodpovednosti za škodu, keďže aj poškodenie domácnosti (bez adekvátneho poistenia) by mohlo zaťažiť rodinný rozpočet klienta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosť #poistenie nehnuteľnosti #poistenie domácnosti