Ako sa zmenili dávky od štátu: Sociálne veci a rodiny

Zmenili sa pravidlá resp. výšky dávok súvisiace s deťmi, dávkou v nezamestnanosti, kompenzáciou zdravotného postihnutia či s eseročkami s jedným spoločníkom.

20.01.2020 08:00
kalkulačka, papiere, notebook, počátanie Foto:
Maximálne dávky nemocenského poistenia dostane v tomto roku ten poistenec, ktorého hrubá mzda, resp. vymeriavací základ za minulý rok dosahovali najmenej 2 026 eur mesačne.
debata

Sociálne veci

Vyššie úrazové dávky

Od 1. januára 2020 sa zmení výška úrazových dávok. Okrem toho, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,5 %, rovnako o 2,5 % vzrastú aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnym limitom (ktorý sa tiež každý rok valorizuje).

Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2020 bude 57 392,20 eura. Rovnako sa zvýši aj maximálny úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí a stúpne na 57 392,20 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2020 bude predstavovať 28 696,40 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom bude v roku 2020 predstavovať 2 870,40 eura. Na hodnotu 2 870,40 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Minimálne odvody stúpli takmer o 10 eur mesačne

Minimálne sociálne odvody pre približne 140-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) od začiatku roka stúpli o 9,78 eura na 167,89 eura mesačne. Ak živnostník do 8. januára tohto roka platí za december vlaňajška minimálne poistné 158,11 eura, za obdobie od januára tohto roka najneskôr do 10. februára už zaplatí 167,89 eura. Zvýšenie sociálnych odvodov sa však týka nielen tých SZČO, ktoré do poisťovne uhrádzajú minimálne sociálne odvody, ale aj tých, ktorých mesačné odvody sú nižšie ako 167,89 eura. Ak teda živnostník aktuálne platí poistné do Sociálnej poisťovne napríklad 165 eur mesačne, za obdobie od 1. januára tohto roka bude platiť poistné podľa nového minimálneho základu, a to vo výške 167,89 eura. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január tohto roka, a to najneskôr do 10. februára tohto roka a naposledy za december tohto roka najneskôr do 8. januára budúceho roka.

Od 1. januára tohto roka stúpol aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 6 678 eur na 7 091 eur. Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak za obdobie od 1. januára tohto roka vzrástli z 2 213,75 eura na 2 350,66 eura mesačne.

Najnižšie možné sociálne odvody sa pre SZČO od začiatku tohto roka zvýšili vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2018 medziročne stúpla o 6,2 % na 1 013 eur. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž nadviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára tohto roka upravil smerom nahor takisto o 6,2 %, a to na 506,50 eura.

(SITA)

Materské už presahuje 1 500 eur

Od začiatku roka sa zvýšili maximálne sumy nemocenských dávok. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v tomto roku, maximálna výška jeho nemocenskej dávky poskytovanej pre práceneschopnosť na deň je 36,634 eura. „Pri 30-dňovom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 135,70 eura,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 498,70 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo vo výške 1 548,70 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci,“ uviedol. Maximálne denné ošetrovné v tomto roku predstavuje 36,634 eura. Ošetrovné bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 366,40 eura za 10 dní. Maximálne dávky nemocenského poistenia dostane v tomto roku ten poistenec, ktorého hrubá mzda, resp. vymeriavací základ za minulý rok dosahovali najmenej 2 026 eur mesačne.

(SITA)

Dávka v nezamestnanosti: Od 1. júla aj na úradoch práce

O dávku bude možné žiadať nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce. Poistenci tak nebudú musieť navštíviť oba úrady ako doteraz. V súčasnosti občan najskôr navštívi príslušný úrad práce a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví potvrdenie. Následne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Tento postup bude platiť do 30. júna 2020.

Od 1. júla si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nebude potrebný (okrem výnimiek, ak napr. pracoval aj v zahraničí alebo ak sa zistí nejednoznačnosť poskytnutých údajov).

Poistencami štátu sa stanú aj niektorí bývalí baníci

Od apríla 2020 začnú úrady práce vyplácať kompenzačný príspevok baníkom, ktorí ukončili zamestnanie v podzemí. Dôvodom tohto kroku je útlm banskej činnosti. Od tohto dátumu pribudne Sociálnej poisťovni nová skupina poistencov štátu, za ktorých bude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavacím základom bude 50 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov, teda bude rovnaký ako napríklad pri poberateľoch opatrovateľského príspevku. V roku 2020 to bude mesačne suma 506,50 eura. Obdobie poberania kompenzačného príspevku sa potom jeho poberateľom zaráta na dôchodkové účely. Bývalý baník sa však stane poistencom štátu len vtedy, keď okrem poberania kompenzačného príspevku splní aj ďalšie podmienky, ktoré sú rovnaké ako pri ostatných skupinách poistencov štátu.

Viac peňazí na sociálne služby

Rozpočet na sociálne služby tento rok presiahne 156 miliónov eur, čo je o 9 miliónov eur viac ako v roku 2019.

Stupeň odkázanosti Výška príspevku – pobytová forma (mesiac/miesto) Výška príspevku – ambulantná forma (mesiac/miesto)
II. stupeň 104 eur 70 eur  
III. stupeň 234 eur 156 eur  
IV. stupeň 312 eur 208 eur  
V. stupeň 442 eur 295 eur  
VI. stupeň 546 eur 364 eur  

Pomoc ľuďom v hmotnej núdzi

Po prvý raz sa uplatní nový valorizačný mechanizmus na dávku a príspevky pomoci v hmotnej núdzi. Zmenou legislatívy je nastavenie také, že sa pomoc v hmotnej núdzi bude každoročne valorizovať v závislosti od úpravy súm životného minima.

Zmeny v oblasti kompenzácie zdravotného postihnutia

Od 1. júla 2020 sa vypúšťa možnosť zníženia peňažného príspevku na opatrovanie pomernou časťou za dni, počas ktorých bol opatrovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní.

  • explicitne sa zaraďuje autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznania parkovacieho preukazu.
  • zjednocuje sa výška mesačného peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.

Kompenzácie baníkov

Tiež od 1. apríla nadobudne účinnosť zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom. Cieľom zákona je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti, ako aj zabezpečenie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnanci, ktorí z dôvodu uskutočňovania útlmového programu skončili pracovný pomer v baníctve, budú mať nárok na poberanie kompenzačného príspevku. Výška kompenzačného príspevku a doba jeho poberania bude závisieť od počtu odpracovaných rokov. Napríklad osobám, ktoré odpracovali najmenej tri roky, sa bude poskytovať kompenzačný príspevok vo výške 200 eur po dobu 12 mesiacov. Poberatelia kompenzačného príspevku budú poistencami štátu a poistné na dôchodkové poistenie za nich bude platiť štát.

Pre eseročky s jedným spoločníkom už môžu pracovať rodinní príslušníci

Pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac jedného spoločníka, už môžu od začiatku tohto roka bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu pracovať rodinní príslušníci tohto spoločníka. Vyplýva to z novely zákona o nelegálnej práci, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka. Toto opatrenie sa môže pozitívne dotknúť približne 161-tisíc existujúcich spoločností s jedným spoločníkom.

Polepšili si aj rodiny s deťmi

Ilustračné foto.

Vyšší rodičovský príspevok

Výrazne sa zvyšuje rodičovský príspevok na 370 eur pre rodičov, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dovolenku materské, a na 270 eur pre rodičov, ktorým nevznikol nárok na materské.

Prídavok na dieťa

Ide o dávku, ktorá sa totiž odvíja od súm životného minima. Od 1. januára suma prídavku na dieťa vzrástla z 24,34 eura na 24,95 eura, výška príplatku k prídavku na dieťa stúpne o 0,29 eura na 11,70 eura a výška sumy a príspevok pre rodičov prvákov vzrastie zo 100 eur na sumu 102,5 eura. Zvýšenie by sa malo dotknúť 650 509 poberateľov a 1,09 milióna detí, na ktoré sa vypláca prídavok na dieťa. Príplatok k prídavku by sa mal týkať 2 580 detí a približne 59 300 detí by sa mal týkať zvýšený prídavok na dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy. Celkovo si valorizácia týchto dávok v budúcom roku vyžiada zo štátnej kasy 364 993 eur.

Zmeny pri vyplácaní náhradného výživného

Neplnenie si vyživovacej povinnosti bude trestným činom už po dvoch mesiacoch. Po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného bude trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy na rodiča, ktorý si neplní svoju vyživovaciu povinnosť, podávať príslušný úrad práce. Zvýši sa maximálna suma náhradného výživného, a to až na 355,05 eura. Posunie sa maximálna hranica priemerného čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné, na 3,3-násobok životného minima, čo napríklad u rodiča s jedným dieťaťom predstavuje sumu 1 010,33 eura mesačne. Súčasne sa odbremeňuje poberateľ náhradného výživného od povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora = vymožené finančné prostriedky bude úradu uhrádzať priamo exekútor.

Príspevok na školské potreby

Príspevok štátu na nákup školských potrieb pre prvákov základných škôl (ZŠ) sa zvyšuje na 102,50 eura. Dôvodom je nárast súm životného minima, ktoré od začiatku júla minulého roku stúpli takisto o 2,5 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materská dávka #dávky od štátu #zmeny v roku 2020