Kedy musí penzista podať daňové priznanie

Akú sumu by dôchodca nemal presiahnuť, ak nechce podať daňové priznanie? Aké sú pravidlá pri prenájme bytu popri dôchodku? A ako vyplniť daňové priznanie?

23.03.2020 06:00
dôchodkyňa, rozmýšľanie, papier, kalkulačka Foto:
Z dôvodu daňovej úľavy zahrnie daňovník do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.
debata (2)

Daňovú povinnosť z dosiahnutých príjmov z prenájmu je daňovník povinný vysporiadať osobne podaním daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie (za predpokladu, že mu táto povinnosť vznikne).

Daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2019 presiahne sumu 1 968,68 eura.

Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu (po odpočítaní sumy oslobodenia 500 eur) sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1. Daňové výdavky sa uvádzajú v stĺpci 2.

Príklady

Príklad č. 1: Dôchodca v roku 2019 prenajímal byt, pričom nájomca mu uhradil celkom sumu 2 000 eur. Iné zdaniteľné príjmy dôchodca nemal.

V uvedenom prípade si penzista môže uplatniť oslobodenie od dane v sume 500 eur (2 000 – 500), teda po odpočítaní mu zostane na zdanenie suma 1 500 eur. Nakoľko však nemal žiadne iné zdaniteľné príjmy, nemá za zdaňovacie obdobie 2019 povinnosť podať daňové priznanie, lebo nepresiahol sumu 1 968,68 eura (hranicu pre povinnosť podať daňové priznanie).

Príklad č. 2: Penzista mal v roku 2019 okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 5 000 eur aj príjmy z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov vo výške 1 550 eur.

V uvedenom prípade si daňovník môže uplatniť oslobodenie od dane v sume 500 eur (1 550 – 500), teda po jej odpočítaní zdaniteľný príjem z prenájmu predstavuje sumu 1 050 eur. Nakoľko úhrn zdaniteľných príjmov daňovníka presiahne sumu 1 968,68 eura (5 000 eur zo závislej činnosti + 1 050 eur z prenájmu), je povinný vysporiadať svoju daňovú povinnosť z uvedených zdaniteľných príjmov podaním daňového priznania (za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania).

Príklad č. 3: Daňovník mal v roku 2019 okrem príjmov zo závislej činnosti vo výške 5 000 eur aj príjmy z prenájmu nehnuteľností vo výške 400 eur.

V uvedenom prípade si daňovník môže uplatniť oslobodenie od dane v sume 500 eur, teda po jej odpočítaní nemá žiadny zdaniteľný príjem z prenájmu. V takomto prípade môže daňovník požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie.

Ako vyplniť daňové priznanie, ak penzista prenajímal byt

Ján, ktorý je od roku 2015 starobný dôchodca, mal vlani príjmy z prenájmu bytu na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy vo výške 4 224 eur a na dosiahnutie týchto príjmov vynaložil preukázateľné výdavky v sume 1 523 eur. Je výlučným vlastníkom prenajímaného bytu. Okrem príjmu z prenájmu nemal žiadne iné zdaniteľné príjmy. V roku 2019 mu bol vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume 5 760 eur.

Keďže príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú od dane z príjmov oslobodené vo výške 500 eur ročne, pán Ján v daňovom priznaní uvedie zdaniteľné príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov vo výške 3 724 eur (4 224 – 500).

Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti si môže uplatniť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaný do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 1 342,72 eura (3 724 : 4 224) x 1 523.

Základ dane si vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a daňovými výdavkami, a to vo výške 2 381,28 eura.

Pán Ján bude za rok 2019 podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania:

Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ).

V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2019.

I. oddiel

Na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

III. oddiel

Keďže je poberateľom starobného dôchodku k 1. 1. 2019, vyplní zaškrtávacie pole na riadku 29.

Nakoľko nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na riadku 30 neuvádza sumu starobného dôchodku za rok 2019.

VI. oddiel

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 3 724 eur (4 224 – 500 eur).
na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu 1 342,72 eura
na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 3 724 eura
na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 1 342,72 eura

Pán Ján pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2019 viedol daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 4 daňového priznania.

Na riadku 58 uvedie sumu 3 724 eur (z tabuľky č. 1 z riadka 13 stĺpca 1)

Na riadku 59 uvedie sumu 1342,72 eura (z tabuľky č. 1 z riadka 13 stĺpca 2)

Na riadku 60 uvedie sumu 2 381,28 eura (r. 58 – r. 59)

Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 381,28 eura

IX. oddiel

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona (65) vo výške 2 381,28 eura

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 452,44 eura (2 381,28 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty nadol

Na riadok 90, 105, 107 prepíše sumu 452,44 eura

Na riadku 113 uvedie sumu 452,44 eura

Na riadku 125 vypočíta daň na úhradu vo výške 452,44 eura

XII. oddiel

Pán Ján sa rozhodol, že nevyužije možnosť poukázať 2 % dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku. Keďže nevyužil možnosť poukázať 2 % podiel zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

Na riadku 143 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 2 a 3, aj keď sa nevypĺňajú.

Pán Ján na riadku 143 uvedie počet príloh 3. Na strane 13 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci dôchodcovia #daňové priznanie #práca na dohodu #daňové bremeno