Aká je pomoc občanom, ktorí počas pandémie stratili príjem

Ak ste občan (zamestnanec) a z dôvodu pandémie nemôžete vykonávať svoju prácu, máte nárok na pomoc od štátu. Ako o ňu požiadať?

12.05.2020 08:00
prázdna peňaženka, kalkulačka, papiere, dlh Foto:
Aby ste mali nárok na túto pomoc, nemôžete poberať žiadnu inú dávku zo sociálneho systému.
debata

Oprávnený žiadateľ:

osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Výška dotácie:

Dotácia sa poskytuje v sume 210 eur mesačne pre jedného žiadateľa. Za mesiac marec je výška dávky 105 eur.

Oprávnené obdobie:

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.

Ako požiadať o dotáciu?

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

Podmienky na získanie príspevku

Oprávnený žiadateľ: Fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie (12. 3. 2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci, t. j. sú vylúčení:

  • poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia
  • príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť zároveň žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc.

Aké podmienky treba splniť:

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktorý svojím podpisom potvrdzuje, že:

1) je fyzickou osobou, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov fyzickej osoby.

2) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia.

3) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie.

4) nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu krízovej situácie a odstránením ich následkov.

5) spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to tým, že:
a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
b) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol.

Žiadosti o poskytnutie príspevku žiadateľ predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne poštou na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor rozpočtu a financovania, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, výnimočne osobne do podateľne ministerstva

Zamestnanec ministerstva vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti. V prípade, že bude žiadosť neúplná, vyzve bezodkladne žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní (v mesiaci marec 10 kalendárnych dní). Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12. 3. 2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 1. 4. 2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15. 05. 2020.

V prípade, že žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu skutočností, teda že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Dotácia sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne po jej schválení. Úhrada dotácie bude vykonaná na účet, ktorý žiadateľ v tvare IBAN uviedol v žiadosti.

Schválenie, resp. neschválenie dotácie sa žiadateľovi neoznamuje, táto informácia bude uvedená v zozname zverejnenom ministerstvom na svojom webovom sídle www.employment.sk.

Manuál na vyplnenie

1. Prvú časť žiadosti „Údaje o fyzickej osobe“ vypĺňa žiadateľ – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť.

V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky

„R.Č.“ rodné číslo sa uvádza bez lomky a medzier (napr. 6865131234)

„Dotáciu žiadam od (vybrať jednu z možností)“ – po kliknutí na políčko sa ukážu dva termíny „12. 03. 2020“ a „1. 04. 2020“. Žiadateľ z rolovacej tabuľky vyberie jednu z možností. Ak prišiel z dôvodu krízovej situácie o zdroj príjmu ešte v mesiaci marec a tento stav doteraz trvá, vyberie možnosť „12. 03. 2020“ a to aj vtedy, ak ukončil aktivitu/zdroj príjmu/po tomto termíne; dotácia mu bude poskytnutá za obidva mesiace, spolu 315 eur. Výnimkou je, ak prišiel žiadateľ o zdroj príjmu až po 21. 03. 2020, suma 105 eur za mesiac marec žiadateľovi nebude vyplatená, keďže nesplnil stanovené podmienky pre mesiac marec v minimálnom počte 10 kalendárnych dní. V takomto prípade zvolí dátum „01. 04. 2020“ a bude mu vyplatená dotácia za mesiac apríl v sume 210 eur, a to za podmienky, že počet dní bez zdroja príjmu bude minimálne 15 kalendárnych dní

„IBAN“ číslo účtu v tvare IBAN sa zadáva bez medzier.

2. Druhá časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný sa detailne oboznámiť s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti z dôvodu, že podpísaním a odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje splnenie všetkých podmienok uvedených v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti „Čestné vyhlásenie“,,, žiadosť nemôže podať. V prípade uvedenia nepravdivých informácií sa takéto konanie môže posudzovať ako podvod.

3. Tretia časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný sa detailne oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti.

4. Štvrtá časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný sa detailne oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti a vytlačenú žiadosť vlastnoručne podpíše a poštou pošle na ministerstvo. Svojím podpisom žiadateľ o dotáciu potvrdzuje správnosť údajov uvedených v prvej časti žiadosti, splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie uvedených v druhej časti (Čestné vyhlásenie), ako aj súhlas so skutočnosťami uvedenými v tretej a štvrtej časti žiadosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #finančná pomoc #pandémia #strata príjmu #dávky od štátu