Invalidný dôchodok je pravidelnou mesačnou dávkou

Odpovedáme na vaše otázky súvisiace s invalidným dôchodkom, zamietnutím žiadosti oň a so zhoršovaním zdravotného stavu.

18.05.2020 06:00
downov syndróm, dieťa, park, smiech Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo je invalidita a kto ju posudzuje?

Poistenec je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Zdravotný stav žiadateľa posudzuje po spísaní žiadosti posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, zvyčajne za osobnej účasti žiadateľa o túto dávku. V niektorých vážnych prípadoch posúdi zdravotný stav posudkový lekár v neprítomnosti poistenca len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov.

Posudzovanie zdravotného stavu je individuálne, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa určuje podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Miera poklesu schopnosti pracovať je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Ak v prílohe nie je uvedené zdravotné postihnutie, ktoré je príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, určí sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách podľa zdravotného postihnutia, ktoré je s jeho funkčným dopadom najviac porovnateľné.

Ak má žiadateľ viacero zdravotných postihnutí (diagnóz), pri stanovení miery poklesu schopnosti pracovať sa do úvahy berie len rozhodujúce zdravotné postihnutie. Za ostatné možno mieru poklesu zvýšiť najviac o 10 %. To znamená, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.

Aké doklady sú potrebné k žiadosti?

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná (poskytne ho pobočka Sociálnej poisťovne) vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom. Vhodné je doložiť aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Žiadateľ pri spisovaní žiadosti preukazuje svoju totožnosť platným preukazom totožnosti.

Na spísanie žiadosti sú potrebné: doklad o ukončenom vzdelaní alebo potvrdenie školy o tom, odkedy – dokedy trvalo štúdium, vojenskú knižku alebo doklad od príslušnej vojenskej správy o konaní základnej vojenskej služby a vojenského cvičenia, ak ide o muža, rodné listy detí (u žien), v prípade úmrtia detí aj úmrtné listy, u rozvedených žien rozhodnutie súdu o rozvode, ak bolo dieťa umiestnené do ústavu alebo domova, doklad odkedy – dokedy, potvrdenie o všetkých obdobiach v evidencii nezamestnaných občanov do 31. decembra 2000, potvrdenie o všetkých obdobiach poberania podpory v nezamestnanosti od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003, potvrdenie (hodnoverný doklad) o období zamestnania (poistenia), ktoré doteraz nebolo preukázané, potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. aprílom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení, vyplnené a bankou overené tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke, ak poistenec žiada poukazovať dôchodok týmto spôsobom. Pri prvých troch dokladoch stačí, ak ich pri spisovaní žiadosti žiadateľ predloží na nahliadnutie. Zamestnanec údaje z nich overí a doklady vráti. Ďalšie potvrdenia sú prílohou k žiadosti.

Ovplyvňuje priznanie invalidného dôchodku aj počet odpracovaných ro­kov?

Skutočnosť, že posudkový lekár uzná invaliditu s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 %, ešte neznamená, že Sociálna poisťovňa žiadateľovi o invalidný dôchodok vyhovie a automaticky ho prizná. Posudkový záver o invalidite (Lekárska správa) je len jedným z podkladov na posúdenie nároku na invalidný dôchodok.

Počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Potrebný počet rokov sa zisťuje z celého obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.
Potrebný počet rokov sa nezisťuje u poistenca, ktorý sa stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tiež sa nezisťuje u osoby, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, a doktoranda v dennej forme štúdia, ak nedovŕšil vek 26 rokov.

Ako postupovať pri nesúhlase s rozhodnutím o invalidnom dôchodku?

Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o invalidný dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Ak je miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 %, ústredie Sociálnej poisťovne žiadosť o invalidný dôchodok zamietne, o čom vydá písomné rozhodnutie.

Žiadateľ má možnosť v lehote do 30 dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie ústrediu alebo pobočke Sociálnej poisťovne.

Ako sa určuje suma invalidného dôchodku?

Sumu invalidného dôchodku ovplyvňuje aj miera poklesu schopnosti pracovať. Ak je viac ako 70 %, invalidný dôchodok sa vypočíta ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.

Príklad: Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 rokov. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí nasledovne: 0,7874 × 21,1­042 × 13,6361 = 226,60 eura mesačne.

Táto suma bude zvýšená ešte o pravidelnú valorizáciu – o 7,60 eura mesačne na 234,20 eura mesačne.

Ak sa mi zdravotný stav výrazne zhoršuje, môžem sám požiadať o prehodnotenie invalidity?

Zákon o sociálnom poistení neustanovuje lehoty, v ktorých možno žiadať o prehodnotenie zdravotného stavu. Tak ako pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, aj v takomto prípade odporúča Sociálna poisťovňa zhoršenie zdravotného stavu konzultovať najprv s ošetrujúcim lekárom.

Ak ošetrujúci lekár odporučí požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a toto zhoršenie je preukázateľné odbornými lekárskymi nálezmi, môže dôjsť k zmene miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a prípadnému zvýšeniu invalidného dôchodku. Mieru poklesu schopnosti pracovať však posudzuje výlučne posudkový lekár. Po prehodnotení zdravotného stavu, či už pri kontrolnej prehliadke alebo na vlastnú žiadosť, môže dôjsť aj k opačnej situácii – k zníženiu percentuálnej miery poklesu schopnosti pracovať, a teda aj k zníženiu sumy invalidného dôchodku, prípadne až k jeho odňatiu.

Som poberateľom invalidného dôchodku. Môžem popri poberaní invalidného dôchodku pracovať a po ukončení zamestnania požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie výkonu zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Poberateľ invalidného dôchodku môže popri poberaní tohto dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita