Dávky, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, ak platíte odvody

Sociálna poisťovňa poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení dávky z piatich druhov poistenia, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia. Čo je o nich dobré vedieť?

05.08.2020 08:00
profesie, zamestnania, povolania, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodkové poistenie

Z dôchodkového poistenia, ktoré zahŕňa starobné poistenie a invalidné poistenie, sa vypláca starobný, predčasný starobný, vdovský a vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Na dôchodkové poistenie odvádzajú počas pracovného života poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO a tiež tak môžu urobiť dobrovoľne poistené osoby.

Podmienky vyplácania dávok z dôchodkového poistenia nájdete na:
https://www.socpoist.sk/…e-qcg/48006s. Treba si zvoliť konkrétnu dôchodkovú dávku.

O predčasný dôchodok možno žiadať až po ukončení zamestnania

Predčasný dôchodok slúži na zabezpečenie príjmu ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí prišli o zamestnanie, dlhodobo si ho nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie. Každý poistenec, ktorý sa rozhodne pre predčasný dôchodok, musí najprv prestať pracovať. O priznanie predčasného dôchodku je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak poistenec ukončil zárobkovú činnosť a spĺňa podmienku dôchodkového poistenia najmenej 15 rokov. Súčasne musí byť tiež splnená podmienka, aby suma predčasného starobného dôchodku bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, teda momentálne 257,80 eura. Ak suma predčasného dôchodku vyjde nižšia, žiadosť bude zamietnutá.

Poistenie v nezamestnanosti

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ktorý má právo na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, napr. na základe pracovného pomeru alebo obdobie zamestnania na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.

Ako doba poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní aj obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti, ak toto dobrovoľné poistenie bolo zaplatené v stanovenej lehote a sume. SZČO neplatí poistné v nezamestnanosti, na dávku tak nemôže mať automaticky nárok, môže ho však odvádzať ako dobrovoľne poistená osoba. Fyzickej osobe môže vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti po splnení dvoch podmienok. Provou podmienkou je zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a druhou podmienkou je získanie najmenej dvoch rokov, teda 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Podmienky poskytovania dávok z poistenia v nezamestnanosti nájdete na adrese:
https://www.socpoist.sk/…anosti/1361s .

Podpora o mesiac dlhšie: Vláda rozhodla, že poistencom opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti. Ide už o štvrté predĺženie. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. To znamená, že poberateľ dávky nemusí o nič žiadať. To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. júna 2020 do 3. júla 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, tzn. od 4. júla 2020 do 3. augusta 2020. Rozhodnutie o štvrtom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne. Nárok na predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti (prvé, druhé, tretie alebo štvrté) nevznikne, ak základné šesťmesačné podporné obdobie v nezamestnanosti, resp. prvé, druhé alebo tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti, uplynie po 31. auguste.

Žiadosť aj na úrade práce: Nárok na dávku v nezamestnanosti je možné si uplatniť naraz spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne elektronicky poskytne Sociálnej poisťovni. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nie je potrebný.

Úrazové dávky

Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia môže vzniknúť poškodenému zamestnancovi výhradne vtedy, ak k poškodeniu zdravia dôjde následkom pracovného úrazu alebo zistenej choroby z povolania. Zo Sociálnej poisťovne majú nárok na úrazové dávky len tí poškodení zamestnanci, ktorí boli povinne zo zákona úrazovo poistení – teda zamestnanci, resp. dohodári, za ktorých zamestnávatelia odvádzali do Sociálnej poisťovne poistné na úrazové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení. SZČO neplatia úrazové poistenie, takže im nárok na dávky nevznikne.

Poškodený zamestnanec má po splnení podmienok nárok na: úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrada nákladov spojená s liečením. Všetky úrazové dávky pri pracovnom úraze alebo zistenej chorobe z povolania vypláca Sociálna poisťovňa (samozrejme, po splnení zákonných podmienok pre jednotlivé úrazové dávky). Niektoré dávky sú nadstavbové: úrazový príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a k nemocenskému, úrazová renta k invalidnému dôchodku.

Viac informácií nájdete na: https://www.socpoist.sk/…e-dug/48009s.

Úrazové dávky dostávali ľudia najčastejšie za zranené ruky a nohy

Najčastejším dôvodom pri uznaných pracovných úrazoch v prvom polroku 2020 boli následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin (7 prípadov), poranenie kolena a predkolenia (6) a poranenia zápästí a ruky (6). Pri chorobách z povolania to bola choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín – ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín (62 prípadov), na druhom mieste to bola choroba z fosforu alebo jeho zlúčenín (23) a na 3. mieste choroba z vibrácií. Na účely posúdenia nároku na úrazovú rentu, ktorá má ako dávka úrazového poistenia zmierniť poškodenému pokles zárobku v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, Sociálna poisťovňa v 1. polroku 2020 posúdila 213 prípadov, čo je o deväť viac ako v 1. polroku 2019. V 180 prí­padoch bol určený pokles pracovnej schopnosti poškodeného viac ako 40 percent, čo je podmienka na vznik nároku na úrazovú rentu, a v 33 prípadoch nárok nevznikol.

Garančné poistenie

Z garančného poistenia sa vypláca dávka garančného poistenia, ktorá sa poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Do garančného fondu neodvádzajú poistné ani SZČO, ani dobrovoľne poistené osoby. Ak zamestnávateľ neplatí svojim zamestnanom ich mzdové nároky, majú títo možnosť obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu a žiadať dávku garančného poistenia.

Nárok na dávku garančného poistenia je viazaný na splnenie nasledovných podmienok: platobná neschopnosť zamestnávateľa a existencia neuspokojených nárokov zamestnanca v dôsledku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Dávka sa poskytuje najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovného pomeru z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Konanie o dávke garančného poistenia začína podaním Žiadosti o dávku garančného poistenia v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Viac informácií na: https://www.socpoist.sk/…stenia/1359s-

Nemocenské poistenie

Z nemocenského poistenia sa poskytuje dávka nemocenské, materské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka. Základnou podmienkou na vznik nároku na nemocenské dávky je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v čase vzniku dôvodu na poskytnutie dávky. Ochranná lehota trvá spravidla 7 dní po zániku nemocenského poistenia.

Nárok na nemocenské, materské a ošetrovné si môže uplatniť zamestnanec, ktorému plynie nemocenské poistenie z trvalého pracovného pomeru alebo z pracovného vzťahu na dohodu s pravidelným príjmom, povinne nemocensky poistená SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Nárok na nemocenské dávky je možné si uplatniť aj po skončení nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Dávka nemocenské

sa poskytuje poistencom, ak boli pre chorobu alebo v dôsledku úrazu uznaní za dočasne práceneschopných. Aby vznikol nárok na nemocenské, dočasná pracovná neschopnosť musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote po jeho skončení. U dobrovoľne nemocensky poistených osôb musí byť splnená aj podmienka existencie najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.socpoist.sk/…censke/1292s

Ošetrovné

je nemocenská dávka poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky). Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku.

Podmienkou vzniku nároku u dobrovoľne nemocensky poistených osôb je okrem existencie nemocenského poistenia alebo ochrannej lehoty aj 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby ošetrovania.

O potrebe ošetrovania/sta­rostlivosti rozhoduje ošetrujúci lekár. Ak lekár uzná potrebu celodenného osobného ošetrovania/sta­rostlivosti, vystaví tlačivo Žiadosť o ošetrovné. Ošetrovné sa vypláca, za splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok, štandardne za prvých desať dní potreby ošetrovania aj v prípade, ak potreba ošetrovania trvá dlhšie.

Konkrétnejšie informácie nájdete na adrese: https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s a https://www.socpoist.sk/…rovne/68337s#1.

Materské

sa poskytuje poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa alebo inému poistencovi z dôvodu prevzatia dieťaťa do starostlivosti a následnej starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Iným poistencom je otec dieťaťa, ak matka zomrela, alebo ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok alebo otec dieťaťa po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. Iným poistencom môže byť aj manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a ak matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela alebo fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Aby vznikol nárok na materské, musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote. Ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo počas tehotenstva, je 8 mesiacov. Ďalšou podmienkou vzniku nároku na materské je existencia najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia.

Viac informácií na: https://www.socpoist.sk/materske/1293s

Vyrovnávacia dávka

sa poskytuje zamestnankyni z dôvodu preradenia na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pred preradením.

Viac si môžete prečítať na: https://www.socpoist.sk/…-davka/1295s

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodkové poistenie #dávky od štátu