PORADŇA: Ako sa nestať dlžníkom voči Sociálnej poisťovni

Dlh voči Sociálnej poisťovni je pre odvádzateľa poistného nepríjemnou záležitosťou. Ak ju podcení alebo zanedbá, dlh narastá o penále a neskôr musí riešiť aj problémy, ktoré súvisia s vymáhaním dlhu. Aby ste sa takejto situácii vyhli, treba dodržiavať nasledujúce pravidlá.

21.09.2020 08:00
muž, zápisník, úsmev, brada Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kedy vzniká povinnosť platiť poistné

Pre zamestnanca a zamestnávateľa vzniká povinnosť platiť poistné vznikom právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti, teda napríklad vznikom pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vznikom funkcie, z ktorej plynie právo na príjem zo závislej činnosti.

Zamestnávateľovi a zamestnancovi v právnom vzťahu na základe dohody o zaradení do aktívnych záloh počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky vzniká povinnosť platiť poistné od prvého dňa výkonu pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok – od 1. októbra kalendárneho roka), ak mala za predchádzajúci kalendárny rok príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (k 1. júlu 2020/1. októbru 2020 je táto hraničná suma 6 078,00 eur). Povinnosť platiť poistné vzniká SZČO tiež opätovným nadobudnutím právneho postavenia SZČO, ak za posudzovaný kalendárny rok mala príjmy vyššie ako zákonom stanovená hranica.

Suma poistného z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca. Vymeriavací základ zamestnanca je aj podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Vymeriavací základ SZČO – Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného. Tieto údaje je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť SZČO v lehote 20 dní od vzniku povinného poistenia. Pokiaľ o vzniku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od vzniku tohto poistenia, t.j. zároveň SZČO ani neoznámila vymeriavací základ a výšku poistného, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku poistenia.

Tzv. zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, sú povinné oznamovať:

  • výšku príjmov a výdavkov SZČO do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
  • vznik a zánik oprávnenia na výkon činnosti SZČO, v lehote do ôsmich dní od vzniku a zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá sa vykonáva bez oprávnenia.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa určia z vymeriavacieho základu podľa jednotlivých sadzieb poistného a zaokrúhľujú sa na najbližší eurocent nadol. (Tabuľka platenia poistného).

Ak odvádzateľ uhrádza nesprávnu nižšiu sumu poistného, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením správnej sumy poistného.

Dodržiavanie lehôt splatnosti

Splatnosť pre zamestnávateľa – v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak je výplata týchto príjmov pre jednotlivé organizačné útvary zamestnávateľa rozložená na rôzne dni, poistné je splatné v deň poslednej výplaty príjmov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak nie je taký deň určený, poistné je splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí poistné.

Pri nepravidelných príjmoch a príjmoch zúčtovaných po zániku právneho vzťahu je poistné splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s nepravidelným príjmom je poistné splatné do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom právny vzťah zanikol. Ak bol príjem zúčtovaný po tejto lehote splatnosti, poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný. (Platenie poistného a príspevkov)

Splatnosť pre SZČO – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Splatnosť pre dobrovoľne poistenú osobu – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ak odvádzateľ uhrádza poistné s oneskorením, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Identifikácie platby

Pri platení poistného, penále a pokút je povinnosťou odvádzateľov identifikovať platbu uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu. Týka sa to nielen SZČO a dobrovoľne poistených osôb, ale aj zamestnávateľov.

Variabilný symbol je číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie [v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za marec 2020 je v tvare 032020 alebo v tvare 202003)], resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba (špecifický symbol je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy). V prípade, ak odvádzateľ poistného (SZČO a DPO) uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88. Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované.

Pri platbách sa odporúča používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby.

Ak platba nie je správne identifikovaná, hrozí odvádzateľovi pokuta a spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Odvádzať poistné na správny účet

Všetky platby sa uhrádzajú na účty pobočiek Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Účty pre platenie poistného sú zverejnené na webovej stránke.

Informácie

V prípade otázok alebo nejasností treba kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne zodpovedia klientovi všetky otázky súvisiace s platením jeho poistného, uhradením dlhu a penále. Pre základné informácie ohľadom povinnosti platiť poistné občania môžu kontaktovať aj Informačno-poradenské centrum.

Od 1. decembra 2019 sa za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Na fyzickú osobu alebo právnickú osobu povinnú odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa hľadí, ako keby mala evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, ak za posudzované obdobie

  • zahraničná SZČO nesplnila zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia alebo
  • zamestnávateľ nepredložil mesačný výkaz poistného,
  • ak sa nepreukáže opak.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #Sociálna poisťovňa #SZČO #dobrovoľne poistená osoba #dlh na poistnom