Zdravotne znevýhodnení ľudia môžu žiadať o príspevky na kompenzáciu

, 15.10.2020 10:00
auto, invalidný vozík, zťp, žena, úsmev
Ilustračné foto. Autor:

Sú rôzne typy príspevkov na kompenzáciu zdravotného znevýhodnenia. Aké podmienky musíte splniť? A na aké príspevky máte nárok?

Ak chcete žiadať o niektorý z peňažných príspevkov na kompenzáciu svojho ŤZP, musíte mať mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP a v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám musí byť navrhnutý príspevok na kompenzáciu. Presné podmienky nájdete v zákone č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.

Peňažný príspevok na prepravu

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom, mesačne najviac 109,61 eura.

Na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Možno poskytnúť tomu, kto je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie, súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky auta, so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

výška príspevku:
na diétne stravovanie: I. skupina na 39,88 eura, II. skupina na 19,94 eura, III. skupina na 11,97 eura,
na kompenzáciu výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia na 19,94 eura mesačne,
na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky auta na 35,88 eura,
na kompenzáciu výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom na 47,85 eura.

Príspevok na opatrovanie

Slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Poskytuje sa za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

Poskytuje sa: len jednej oprávnenej osobe, ak osoba, ktorá opatruje, pracuje a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, pričom zamestnanie nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Dostane ho aj osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa neposkytne, ak sa osobe s ŤZP poskytuje: peňažný príspevok na osobnú asistenciu, opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne, týždenná pobytová sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na polceste alebo v zariadení núdzového bývania).

Konanie o príspevku: začína sa na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na rozhodnutie o príspevku komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku:

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, základná výška peňažného príspevku je mesačne:
476,74 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
634,06 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už neposkytuje príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca (starobný, predčasný, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
238,37 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
317,03 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
209,77 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
294,84 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 307,52 eura.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku, ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

Pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zohľadňuje príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (vychádzajúc z príjmu spoločne posudzovaných osôb) a pri jednotlivých príspevkoch sú ustanovené hranice ochrany príjmu vo forme násobkov sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Z tohto dôvodu uvádzame prehľad násobkov:

Suma životného minima (SŽM) od 1.7.2020: pre jednu plnoletú FO: 214,83 eura 2-násobok SŽM: 429,66 eura 3-násobok SŽM: 644,49 eura 4-násobok SŽM: 859,32 eura 5-násobok SŽM: 1 074,15 eura

Príspevok na osobnú asistenciu

Sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie je 4,18 eura.

Rozsah osobnej asistencie: určuje sa podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z., ktoré si nemôže osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama, a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individuálny a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne.

Účel osobnej asistencie: aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

Na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky a na jej úpravu

Možno poskytnúť príspevok, len ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu, druhý mechanický vozík je aj druhý jednoduchý kočík alebo druhý špeciálne upravený kočík. Jeho suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od jej ceny a príjmu osoby s ŤZP, najviac v sume 8 630,42 eura, výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura, druhého elektrického vozíka najviac 4 979,09 eura a druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Na opravu pomôcky

Ak si pomôcka vyžaduje opravu alebo ak je osoba s ŤZP odkázaná na úpravu pomôcky a táto úprava vyžaduje opravu, suma sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny opravy a príjmu osoby s ŤZP.

Na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Môže dostať príspevok ten, kto je odkázaný na zdvíhacie zariadenie, ak sa neposkytuje ani nepožičiava na základe zdravotného poistenia, najviac 11 617,88 eura.

Na kúpu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom. Cena auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eura, príspevok je najviac 6 638,79 eura a na auto s automatickou prevodovkou je najviac 8 298,48 eura.

Na úpravu auta

Môže ho dostať ten, kto je odkázaný na individuálnu prepravu autom a na jeho úpravu, ktorého je vlastníkom alebo spoluvlastníkom, a ktoré nie je staršie ako päť rokov. Vypláca sa v sume najviac 6 638,79 eura, úhrn príspevkov na úpravu auta za 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura.

Na úpravu bytu, domu a garáže

Možno poskytnúť osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na úpravu bytu, domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Úhrn poskytnutých príspevkov počas 7 rokov nesmie presiahnuť 6 638,79 eura, na úpravu garáže 1 659,70 eura.

Zdroj: UPSVAR, dh

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#ŤZP #príspevky na kompenzáciu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku