Penzie v roku 2021 opäť so zmenami: Ktoré sa zvýšia a ktoré zmrazia?

Dôchodkový vek bude určený tabuľkou. Bude mať rastúcu tendenciu. Zvýšia sa aj penzie. Minimálne dôchodky budú zmrazené. A čo bude s daňami za byty či domy?

09.12.2020 08:00
manželia, seniori, objatie, radosť Foto:
Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia najmenej o dve percentá mesačnej sumy dôchodku.
debata (3)

Do dôchodku podľa tabuľky

Vek odchodu do penzie pevne určuje tabuľka. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórií funkcií, zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Dôchodkový vek matiek narodených v rokoch 1957 až 1965: Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965, sa bude od januára 2021 znižovať dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa im pritom zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to bude platiť aj pre znižovanie dôchodkového veku tých mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke.

Dôchodkový vek na Slovensku by mal opätovne rásť spolu so zvyšovaním strednej dĺžky života. Vyplýva to z dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnilo Ministerstvo financií SR. Ide o tzv. zásobník reforiem pre plán obnovy. Ako upozorňuje rezort financií, stredná dĺžka života bude v budúcnosti stúpať. Pri existujúcom strope na dôchodkový vek budú ľudia na dôchodku dlhšie, čo zvýši výdavky na dôchodky.

„Nadviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života výrazne zvýši dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému,“ uvádza sa v materiáli. Znížiť tlak na verejné financie by pomohlo zavedenie čiastočných dôchodkov. Tie umožnia postupný odchod ľudí z trhu práce. Čiastočná penzia podľa rezortu financií umožní znížiť pracovný úväzok a pri dlhšej kariére so súbehom s dôchodkom si má jednotlivec znížiť riziko neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku. Zmeny majú nastať aj pri minimálnych dôchodkoch. Tie sa majú namiesto priemernej mzdy opätovne nadviazať na životné minimum. S cieľom predchádzať špekuláciám sa má určiť minimálny odvod na starobné poistenie ako podmienka na získanie kvalifikovaného obdobia pri výpočte minimálnych dôchodkov.

(SITA)

Vyššie penzie. O 2,6 percenta

Dôchodky sa v roku 2021 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020. O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Penzie vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Garantované pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021*:
Dôchodok vyplácaný v plnej sume Zvýšenie najmenej (v eurách) Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice Zvýšenie najmenej (v eurách)
starobný 9,40 starobný 2,90
predčasný starobný 9,10 predčasný starobný 3,30
invalidný s mierou poklesu nad 70 % 7,80 invalidný s mierou poklesu nad 70 % 3,00
invalidný s mierou poklesu do 70 % 4,40 invalidný s mierou poklesu do 70 % 1,90
vdovský a vdovecký 6,00 vdovský a vdovecký 2,60
sirotský 2,80 sirotský 1,40

Zmrazené minimálne dôchodky

Vláda už schválila návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa minimálne dôchodky pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku.

Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu. Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy.

Návrh novely zákona však nepočíta s tým, že sa minimálne penzie opäť nadviažu na životné minimum, stanovuje totiž pevné sumy minimálnych dôchodkov. Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia bude od začiatku budúceho roka naďalej 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.

Dôchodková hodnota? Jej suma by mala byť 14,0722 eura

Ide o jednu zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na jej výpočet sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2021, jej suma by mala byť podľa odhadu 14,0722 eura. Presná suma bude známa až v polovici decembra.

Penzisti nebudú platiť dane za byty či domy

V pripomienkovom konaní je návrh zákona o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa okrem iného hovorí aj tom, že daň môže byť na základe obcou prijatého všeobecne záväzného nariadenia odpustená aj osobám, ktoré dosiahli vek aspoň 62 rokov. Na rozdiel od iných skutočností, ktoré ovplyvňujú nárok na odpustenie dane, sa vek znížiť nemôže. Nárok na oslobodenie od dane alebo na zníženie dane má taký daňovník už v podstate natrvalo.

Mestá a obce (správcovia dane z nehnuteľností) všeobecne záväzným nariadením ustanovujú podľa miestnych podmienok okrem iného aj zníženie sadzby dane z nehnuteľností alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome. Nárok na úľavy pri dani z nehnuteľností uplatní daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní k tejto dani na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úľavu, najneskôr v lehote na podanie priznania, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Niektoré úľavy sa viažu na nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov.

S prihliadnutím na snahu o zníženie administratívnej záťaže pre správcov dane z nehnuteľností, ako aj samotných daňovníkov sa navrhuje, aby osoby nad 62 rokov veku (resp. iného veku ustanoveného všeobecne záväzným nariadením) neboli povinné uplatňovať si vznik nároku na úľavu pri dani z nehnuteľností a túto skutočnosť opakovane preukazovať. Zmena by mala začať platiť už od januára 2021.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #minimálny dôchodok #zvýšenie dôchodkov #zmeny v roku 2021