Veľké porovnanie nemocenských dávok: Ošetrovné

Kto má na túto dávku nárok? Kde a kedy si ho treba uplatniť? Aká je jej výška? Čo sa zmení ďalší rok? A aké pravidlá platia pri pandemickom ošetrovnom?

, 22.12.2020 08:00
otec, dieťa, home office, práca z domu,... Foto:
Podľa novely zákona má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
debata

Počet pandemických dávok ošetrovné (OČR) narastá. Kým v októbri ich Sociálna poisťovňa vyplatila spolu 12 569, len do polovice novembra 2020 ich počet dosiahol 15 808.

Sociálna poisťovňa od prvej vlny pandémie v apríli do polovice novembra tohto roku vyplatila spolu 457 571 pande­mických dávok ošetrovné.

Na ošetrovné má nárok: zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.

Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa.

Sociálna poisťovňa pre urýchlenie vybavovania dávok – pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské – pripravila e-formuláre, ktoré poistenec vyplní a zašle Sociálnej poisťovni z pohodlia domova a bez návštevy pobočky. Sociálna poisťovňa následne dávky (pri splnených podmienkach nároku) vyplatí automaticky, bez ďalšieho kontaktu a komunikácie zo strany klienta.

Suma dávky: ošetrovné (55 % denného vymeriavacieho základu) sa vypláca maximálne za 10 dní, môže dosiahnuť maximálnu výšku 366,40 eura.

Zmena od januára 2021: Maximálne denné ošetrovné v roku 2021 predstavuje hodnotu 39,49154000 eura. Dávka ošetrovné (nie pandemické ošetrovné), ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 395 eura.

Rodičia: Kedy máte nárok na OČR

V prípade detí, ktoré sú školopovinné, teda sú žiakmi škôl, rodič už nemôže (od septembra 2020) svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, keďže by tým porušil školský zákon. Nárok na pandemické OČR preto majú iba tie oprávnené osoby, ktoré sa starajú o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (riaditeľ školy, hygienik). Ak však rodič dieťaťa ošetruje choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, naďalej má nárok na pandemické OČR.

Rovnaká situácia pri starostlivosti je aktuálne aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Podľa novely zákona o sociálnom poistení (účinnej od 23. 9. 2020) má rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, nárok na pandemické ošetrovné už iba v prípade, ak materskú školu uzatvorili na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

U detí, ktoré ešte nenavštevujú materskú školu, a u blízkych príbuzných, ktorým je poskytovaná starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva situácia nezmenená, t. j nárok na pandemické ošetrovné majú oprávnené osoby naďalej aj v prípade, ak sa rozhodnú nedať dieťa alebo blízkeho príbuzného do zariadenia z obavy pred koronavírusom.

Slovníček

Pandemické ošetrovné
je ošetrovné poskytované počas krízovej situácie. Na rozdiel od nepandemického ošetrovného sa poskytuje počas celej krízovej situácie, teda jeho poskytovanie nie je obmedzené na 10 dní.

Pandemické nemocenské
v porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas péenky (keď prvých 10. dní vypláca zamestnávateľ) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa.

Nezaopatrené dieťa
je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (povinná školská dochádzka sa končí uplynutím školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, najneskôr však uplynutím školského roku, v ktorom dovŕšilo 16 rokov veku), v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie, ak sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie ani pracovať z dôvodu choroby alebo stavu, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa zákona, je neschopné pripravovať sa na povolanie alebo pracovať pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ako požiadať o pandemické ošetrovné a jeho výplatu

Poistenec musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného vyplnením

a) formulára Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) – pozri formuláre nižšie podľa spôsobu odoslania (najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár TU) Tento formulár slúži na účely uplatnenia nároku na pandemické ošetrovné a poistenec ho podáva iba raz počas celej krízovej situácie alebo

b) prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).

Na to, aby bolo poistencovi ošetrovné aj vyplatené, na konci každého mesiaca, v ktorom poistenec osobne a celodenne ošetroval alebo sa osobne a celodenne staral o dieťa, resp. inú zákonom stanovenú osobu, musí zaslať pobočke vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (najrýchlejšie a najefektívnejšie je použiť elektronický formulár).

Poistenec v ňom oznamuje skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac, prípadne za viac mesiacov spolu. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral, či bolo dieťa zapísané v detských jasliach, materskej škole alebo či je žiakom školy a či dieťa detské jasle, materskú školu alebo školu aj navštevovalo a pod.

Žiadosť a čestné vyhlásenie k Žiadosti o ošetrovné môže poistenec podať a odoslať: elektronicky alebo zaslaním elektronického formulára.

V prípade, ak má poistenec aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (Slovensko.sk), pre vyplnenie a odoslanie Žiadosti o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie), pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k žiadosti o ošetrovné a vyberte možnosť „Prihlásenie s eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej schránky Sociálnej poisťovne.

V prípade, ak poistenec nemá aktivovanú elektronickú schránku na Slovensko.sk ale má mobilný telefón, na ktorý mu môže byť zaslaná SMS notifikácia, pre vyplnenie a odoslanie žiadosti o ošetrovné, pre vyplnenie a odoslanie čestného vyhlásenia k Žiadosti o ošetrovné a vyberte možnosť „Prihlásenie bez eID“. Žiadosť a čestné vyhlásenie budú automaticky po odoslaní doručené do elektronickej podateľne Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o ošetrovné a čestné vyhlásenie k Žiadosti o ošetrovné je potrebné zaslať na adresu miestne príslušnej pobočky (zamestnanec podľa sídla zamestnávateľa; SZČO alebo dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nemocenské dávky #ošetrovné #OČR #pandemické ošetrovné
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy