ŤZP: Preukazy a zľavy, ktoré pomôžu

Na aké výhody má nárok zdravotne postihnutý človek, ktorý si vybaví preukaz ŤZP? Okrem iného je to osobná asistencia, limity na lieky, nižšie dane či cestovné.

15.02.2021 10:00
ZŤP, ŤZP, parkovanie, parkovisko Foto:
Parkovací preukaz okrem zľavy na diaľničnú známku a parkovania na vyhradených miestach umožňuje aj vstup do pešej zóny a parkovanie v nej.
debata (1)

Preukaz osoby s ŤZP

Žiadosť treba podať na oddelení posudkových činnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo osoba, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti. Prikladá sa k nej aj aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu treba predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, žiadateľ splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). V prípade, ak v posudku lekár uvedie, že má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Po splnení podmienok je potrebné úradu predložiť občiansky preukaz alebo pas a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm.

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz prináša možnosti pre držiteľov preukazu uplatniť si zľavu na diaľničnú známku. Parkovací preukaz sa vydáva osobe ZŤP, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

Od júla minulého roka je v platnosti novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu, kde sa rozšíril okruh osôb, ktoré majú nárok na príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného auta a zároveň nárok na vydanie parkovacieho preukazu, teda sú zaradené do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu alebo takým, ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba.

Taktiež k zákonu pribudla príloha č. 18, v ktorej sú uvedené zdravotné postihnutia na účely parkovacieho preukazu. To znamená, že fyzická osoba s ŤZP nemusí byť odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a tým automaticky spĺňať nárok na vydanie parkovacieho preukazu, ale môže mať zdravotné postihnutie (ochorenie), ktoré sa nachádza v prílohe č. 18 a bude spĺňať podmienky nároku na vydanie parkovacieho preukazu.

Napr. pri poruche sluchu nie je fyzická osoba odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, avšak má podľa uvedenej prílohy nárok na vydanie parkovacieho preukazu.

Parkovací preukaz okrem zľavy na diaľničnú známku umožňuje vstup do pešej zóny a parkovanie v nej, oprávňuje držiteľa parkovať na vyhradených miestach na parkovanie pre zdravotne postihnutých. Nesmie však ohroziť premávku a musí rešpektovať pokyny riadenia dopravy policajtom.

Odkázanosť na pomoc druhých

Osobná asistencia: jej účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých občanov s ŤZP, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od občana s ŤZP očakáva vysoká miera angažovanosti, aktivity a schopnosti plánovania a preberania zodpovednosti vo všetkých fázach jej realizácie. Pri určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie sa zohľadňujú činnosti vykonávané každodenne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne. Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č. 447/2008, ktoré si nemôže osoba s hendikepom vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie. Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie, ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

Opatrovateľská služba: je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008. Poskytujú ju obce.

Peňažný príspevok na opatrovanie: žiadosť o jeho priznanie sa podáva písomne na príslušnom úrade práce. Podáva ju ten, kto vykonáva opatrovanie. Podkladom na rozhodnutie o príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Výplata príspevku na opatrovanie je možná len na základe právoplatného rozhodnutia.

Limity na lieky

Od 1. 1. 2018 je účinný zákon 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že na poberateľov invalidného dôchodku a držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím sa vzťahuje limit spoluúčasti 12 eur. Ak štvrťročne zaplatia viac, ako je zákonom stanovený limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa im uhradí rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Dane

Obec môže oslobodiť alebo znížiť daň zo stavieb alebo z bytov stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu; garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre auto používané na ich dopravu. Rovnako môže dať úľavu aj na daň za psa či komunálny odpad. Závisí to však od konkrétnej obce či mesta. Ak ste teda držiteľom preukazu ŤZP, na možné daňové úľavy sa pýtajte na miestnom či mestskom úrade.

Odpad

Novela zákona o odpadoch priniesla pre zdravotne postihnutých a invalidných dôchodcov možnosti zľavy na poplatku za odpad v obciach a mestách. Tie však nie sú automatické a obce a mestá môžu postupovať individuálne, v rámci všeobecno-záväzných nariadení v obci alebo meste.

Po splnení podmienok vás oslobodia od... Foto: SHUTTERSTOCK
ZŤP, ŤZP, barle, televízia, ovládač Po splnení podmienok vás oslobodia od koncesionárskych poplatkov.

Poplatky

  • od poplatku 6,50 eura je za predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ŤZP alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu táto osoba oslobodená.
  • tiež je pre občana s ŤZP a držiteľa preukazu občana s ŤZP, oslobodené od poplatku vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktoré je ináč spoplatňované sumou 9,50 eura.
  • od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ŤZP, držitelia preukazu ŤZP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ŤZP.
  • od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ŤZP alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP-S.
  • od poplatku 33 eur je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 a ďalší zápis, ak bol na kúpu auta kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
  • ŤZP osoby môžu byť oslobodené od poplatku za komunálny odpad. O poskytovaní výhod rozhoduje mesto alebo obec.
  • za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanmi Slovenska (16,50 eura), povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti (66 eur) nemusia platiť osoby s ŤZP.

Koncesie

osoby s ŤZP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené. Na adresu RTVS však musíte poslať fotokópiu preukazu osoby ŤZP odfotenú z oboch strán alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch. Adresu trvalého pobytu a dátum vydania preukazu musí byť jasne vidieť. Doklady treba poslať na: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Cestovanie

Cestovanie ŽSR. zľava 60 % (v 1. vozňovej triede 50 %) z obyčajného cestovného na Slovensku pre držiteľov preukazu: osoby s ŤZP, ŤZP-S, držiteľovi Preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom bezplatne odvezú jeho sprievodcu, vozík pre imobilného cestujúceho, kočík pre imobilné dieťa, psa so špeciálnym výcvikom.

Sprievodca môže cestovať bezplatne aj vtedy, ak ťažko zdravotne postihnutý využíva nárok na bezplatnú prepravu, treba sa však preukázať nielen dokladmi na bezplatnú prepravu (cestovný lístok a preukaz), ale aj preukazom ŤZP-S, ak držiteľom preukazu ŤZP je dieťa do dovŕšenia šiesteho roku, bezplatne sa s ním prepravuje aj jeho sprievodca, pes so špeciálnym výcvikom nemusí mať košík a môže cestovať aj v 1. triede (v prípade kontroly sa treba preukázať Preukazom psa so špeciálnym výcvikom a umiestniť mu známku na viditeľné miesto); vo vlakoch EuroCity cestuje držiteľ preukazov ŤZP a ŤZP-S bez ohľadu na vozňovú triedu s vnútroštátnym príplatkom 1 euro. Sprievodca príplatok platí len v 1. triede.

Vo vlakoch SuperCity cestujú ŤZP a ŤZP-S s vnútroštátnym príplatkom 5 eur v 2. vozňovej triede, ak využívajú bezplatnú prepravu. Ak nevyužívajú bezplatnú prepravu, príplatok k cestovnému v 2. triede predstavuje 1 euro. Sprievodca platí v 2. triede príplatok 5 eur. V 1. triede je príplatok pre všetkých 3 eurá.

Cestovanie autobusom. Zdravotne postihnutým občanom sú po preukázaní sa preukazom ZŤP u väčšiny dopravcov poskytované zľavy z cestovného, ktoré sa vzťahujú aj na sprievodcu postihnutej osoby a vodiaceho psa.

Diaľnice zadarmo

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, registrácia oslobodenia od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) je možná elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Žiadosť o oslobodenie vozidla. K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777.

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP a ste zaregistrovaný, platí po dobu platnosti parkovacieho preukazu, resp. ak by nastala zmena v platnej legislatíve.

V prípade už registrovaného vozidla platí, že ak sa zmenia podstatné údaje, požadované zákonom (číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo OP, príp. iné… ), je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady. Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

Zdroj: ndsas.sk

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zľavy #zadarmo #parkovací preukaz #odkázanosť #zdravotne postihnutí ľudia