Úver na kúpu alebo výstavbu bytu ŤZP

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje zdravotne postihnutým ľuďom úver na bývanie. Aká je legislatíva? Kto môže o takúto podporu žiadať?

, 11.02.2021 11:00
dom, invalidný vozík, ZŤP, ŤZP Foto:
Príjem domácnosti žiadateľa za predchádzajúci kalendárny štvrťrok musí byť v rozmedzí 1,3 až 5-násobku životného minima.

Štátny fond rozvoja bývania poskytuje podporu hendikepovaným ľuďom vo forme úveru. O ten môže žiadať člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok, aj osoba staršia ako 35 rokov, aj slobodný žiadateľ, osoba ŤZP bez príbuzenského vzťahu so žiadateľom musí byť občanom členského štátu EÚ, osoba ŤZP v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom nemusí byť občanom členského štátu EÚ, pričom osoba ŤZP musí byť držiteľom preukazu osoby s ŤZP alebo preukazu osoby s ŤZP-S, žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom.

Aká je legislatíva

  • Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
  • Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.

Aký je postup pri podaní žiadosti

  • V súlade s platnou legislatívou žiadateľ predkladá písomnú žiadosť ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby.
  • Formulár žiadosti o podporu zo ŠFRB, zoznam príloh ktoré je potrebné predložiť, vzory príloh a vysvetlivky sú zverejnené na webe www.sfrb.sk.
  • K žiadosti sa prikladajú doklady s údajmi o žiadateľoch a ich rodinných príslušníkoch, ďalej podklady k úverovanej stavbe ako list vlastníctva, kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia a pod. Žiadatelia musia preukázať schopnosti splácania budúceho úveru, ktorá sa preukazuje súhrnom spoločných príjmov a záväzkov. K zabezpečeniu úveru sa predkladá znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom záložného práva.

Otázky a odpovede: Kto môže požiadať o podporu?

Ťažko zdravotne postihnutý občan (ŤZP) – člen domácnosti, ktorej členom je aj osoba s hendikepom a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov), alebo osoba s ŤZ (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov).

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?

ŤZP – na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome alebo kúpu bytu v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome.

Aká je výška poskytovanej podpory a za akých podmienok?

Žiadateľ ŤZP môže získať úver vo výške 100 % z obstarávacích nákladov na výstavbu/kúpu bytu v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome s maximálnym limitom úveru 120 000 eur na byt, s lehotou splatnosti maximálne 40 rokov s 1 % úrokovou sadzbou.

Aký by som mal mať príjem?

Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 5-násobok životného minima na jeho domácnosť. Mesačný čistý príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, za ktoré bol príjem poberaný.

Minimálny príjem na splácanie: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.

Schopnosť splácania nie je možné preukazovať príjmom z prenájmu, z použitia diela, z umeleckého výkonu, príjmom z nakladania s obchodným majetkom daňovníka, príjmom z predaja podniku – ak sú to jediné príjmy žiadateľa.

Životné minimum platné do 30. júna je pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) 364,70 eura

Ako a čím môžem ručiť?

Výhradne nehnuteľnosťou. Hodnota nehnuteľnosti pre ŤZP ≥ 1,0-násobok požadovaného úveru. Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Môžem získať nejaký bonus?

ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2 000 eur z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok. Žiadateľ musí písomne požiadať fond o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roku po vzniku nároku na odpustenie časti úveru.

Aký je termín podania žiadosti?

Od 15. januára do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.

Zdroj: šfrb.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #úver na bývanie #ŤZP #Štátny fond rozvoja bývania