Daňové priznanie fyzických osôb: lehoty, tlačivo a čo treba zdaniť

Dokedy treba zaplatiť daň z príjmu? Ako si možno termín posunúť na neskôr? Ktoré tlačivo potrebujete? A ktoré príjmy podliehajú zdaneniu?

01.03.2021 10:00
2020, pero, peniaze, daňové priznanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dokedy treba podať daňové priznanie?

Termín: lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 je do 31. marca 2021.

Možnosť predĺženia lehoty: Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa zákona o dani z príjmov sa na základe

 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení musí uviesť novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.
 • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii). Daňovník v oznámení musí uviesť túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie. V tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Predpísané tlačivo: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo, a ktoré je k dispozícii aj na internetovej stránke Finančnej správy.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie: V prípade ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka. Daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť. Dedič však musí podať žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Aké tlačivo použiť?

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napríklad príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a podobne.

Z akého príjmu sa musí zaplatiť daň?

Dani z príjmov podliehajú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane. Dani z príjmov nepodliehajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené. Medzi príjmy podliehajúce dani patria:

1. Príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania)

2. Príjmy z podnikania, napr.:

 • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
 • príjmy zo živnosti (príjmy dosahované z činností na základe živnostenského oprávnenia
 • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (napr. audítor, daňový poradca, súkromný lekár, veterinárny lekár, notár, exekútor)

3. Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, napr.:

 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu
 • príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady
 • príjmy z vytvorenia, zhotovenia, použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
 • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. príjmy z činnosti osobnej asistencie
 • príjmy znalcov a tlmočníkov
 • príjmy z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou (z činnosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, z činností sprostredkovateľov zamestnania),
 • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe

4. Príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti

5. Príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v bode 2

6. Príjmy z kapitálového majetku

7. Ostatné príjmy, napr.:

 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní

8. Podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva

9. Vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka obchodnej spoločnosti alebo člena družstva

10. Podiel na likvidačnom zostatku pri likvidácii obchodnej spoločnosti alebo družstva

11. Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi obchodnej spoločnosti

12. Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku a podiel na likvidačnom zostatku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daňové priznanie #daň z príjmu