Dane vám znížia aj príspevky na dôchodok, ale aj úroky na hypotéke

Rodičia si môžu uplatniť daňový bonus na dieťa, pomáha však aj sporenie v III. pilieri. Podliehajú dani aj úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou?

, 02.03.2021 10:00
žena, ukazovanie hore, peniaze, úsmev Foto:
Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach.
debata

Daňový bonus, ktorý zníži daň z príjmu, si môžu uplatniť rodičia detí, ak poberali v zdaňovacom období 2020 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur a vykázali základ dane.

Na vyživované dieťa si v takomto prípade jeden z rodičov môže uplatniť daňový bonus na dieťa do 6 rokov veku sumu 45,44 eura a na dieťa nad 6 rokov veku sumu 22,72 eura mesačne Na to, aby vám finančná správa daňový bonus uznala, musia byť splnené viaceré podmienky. Musí ísť o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom nemôže ísť o dieťa družky. Za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Znížiť základ dane možno aj o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier). Môže sa uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac 180 eur za rok. Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky: príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Od roku 2018 bola zavedená nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia.

Nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, si môže uplatniť daňovník v úhrne najviac do výšky 50 eur, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj tieto zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považuje u tohto daňovníka za vyživované podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a to v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok, za každého z nich.

Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Nezdaniteľnou časťou základu dane nie sú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, pri ktorých sa uplatnil postup podľa § 152a Zákonníka práce (t. j., ak si zamestnanec uplatnil na tieto výdavky príspevok na rekreáciu u zamestnávateľa), alebo postupom podľa zákona o dani z príjmov.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatniť zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31. 12. 2017.

Ak bol daňovníkovi poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. 1. 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvýkrát vznikne daňovníkovi až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky: ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.

Zároveň jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie.

(Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2017 dosiahla 954 eur, teda 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 240,20 eura. V roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 013 eur, teda 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 316,90 eura. V roku 2019 dosiahla priemerná mesačná mzda zamestnanca sumu 1 092 eur, teda 1,3-násobok tejto sumy predstavuje 1 419,60 eura).

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.

Kto si môže odložiť platenie dane?

Finančná správa zmiernila podmienky odkladu splátok. Vyšla tak v ústrety občanom, ktorí pre koronakrízu potrebujú požiadať o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Po novom platia miernejšie podmienky. Dostupnejšia tak bude aj štátna Prvá pomoc, nakoľko doteraz mnohí žiadatelia nespĺňali podmienku neexistencie nedoplatkov na dani z príjmov.

Novela daňového poriadku odstránila viaceré prekážky pre podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Týka sa to všetkých daní, či už dane z nehnuteľností, DPH, alebo dane z príjmov. Finančná správa už zverejnila na svojom webe pokyn, ktorý hovorí o nových podmienkach.

Dlžníci mali aj doteraz možnosť žiadať o zaplatenie dane v splátkach, zákon však vyžadoval plnenie ďalších povinností ako záložné právo pri nedoplatku na dani vyššom ako 3 000 eur či vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy. Pre pandémiu koronavírusu sa však situácia mnohých občanov skomplikovala. Zjemnením týchto podmienok chce Finančná správa vyjsť v ústrety tým, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí.

V okamihu, keď Finančná správa povolí odklad platenia dane, bude sa na nich hľadieť ako na subjekty bez daňového nedoplatku a budú mať možnosť čerpať aj Prvú pomoc. Podmienkou jej získania je totiž neexistencia nedoplatkov na dani z príjmov. Ľudia majú dve možnosti, ako túto podmienku splniť. Buď požiadajú o odklad platenia dane, alebo o zaplatenie dane v splátkach. Dôležité tiež je, že sa zníži aj úrok z odkladu, ktorý sa vyrubuje za dobu povoleného odkladu alebo splátok. Namiesto 10 % bude po novom úrok len vo výške 3 %.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odklad daňového priznania #III. pilier #daňový bonus na dieťa
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy