Percentá z dane v otázkach a odpovediach

, 11.03.2021 12:00
manželia, práca, spolupráca, kolegovia,...
Daňovník (aj cudzinec poberajúci príjem zo závislej činnosti zo zdrojov na našom území) môže podať Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane ktorémukoľvek správcovi dane. Autor:

Ako a dokedy môže poskytnúť svoj podiel z dane zamestnanec? Môže tak urobiť aj cudzinec? Ako to bude s dôchodcom, ktorý nedávno ukončil pracovný pomer?

Vydá mi daňový úrad ako prijímateľovi 2 % resp. 3 % dane zoznam daňovníkov, ktorí poskytli časť zaplatenej dane a tiež výšku poskytnutých súm?

Z ustanovenia § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov vyplýva pre správcu dane povinnosť previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

Ako si môžem overiť, či moje poukázanie 2 % dane bolo v poriadku a či boli peniaze doručené subjektu, ktorému mali byť poukázané?

Podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov podľa odseku 1 správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50 previesť podiely zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia podľa odseku 1 paragrafu 50. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 6 paragrafu 50, alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka.

Znamená to, že ak po uplynutí troch mesiacov od lehoty na podanie daňového priznania daňovník nedostane oznámenie o tom, že správca dane nepoukáže príjemcovi stanovený podiel dane pre nesplnenie zákonom stanovených podmienok, tak boli zo strany daňovníka splnené podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitný účel. Po súhlase daňovníka oznámi správca dane prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je daňovníkom fyzická osoba a obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, ak je daňovníkom právnická osoba.

Poskytnutie podielu zaplatenej dane zamestnancom

Zamestnanec môže poukázať podiel zaplatenej dane dvoma spôsobmi – cez vyplnené tlačivo daňového priznania alebo samostatného tlačiva Vyhlásenie k 2 % predkladá príslušnému správcovi dane (akémukoľvek, najvhodnejšie však miestne príslušnému podľa miesta trvalého pobytu) do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

Termín pre rozhodnutie zamestnanca poukázať podiel dane

Kedy najneskôr sa môže zamestnanec rozhodnúť, že poskytne podiel zo zaplatených daní?

Termín na toto rozhodnutie závisí od spôsobu vyrovnania daňovej povinnosti za zdaňovacie obdobie, a z toho dôvodu ide o dva možné spôsoby:

  • do 15. februára po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), ak zamestnanec požiada o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa,
  • do lehoty na podanie daňového priznania, ak sa zamestnanec rozhodne podať daňové priznanie.

Potvrdenie na poskytnutie 2 %

Chcela by som sa opýtať ohľadne 2 %. V práci som si vyžiadala tlačivo o potvrdení na 2 % a na mzdovom mi povedali, že to potvrdenie nedostanem, lebo pri vyplňovaní daňového tlačiva som nezaškrtla to, že chcem darovať 2 %. Chcela by som vedieť, ako to vlastne je, keď si ja raz vyžiadam tlačivo na 2 %, tak je ich povinnosťou mi to tlačivo vydať?

V tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je v časti VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods.7 – Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona) – (vyznačí sa x). Ak v tejto žiadosti nie je vyznačené „x“, a zamestnanec ani iným spôsobom nepožiadal o vystavenie tohto potvrdenia, zamestnávateľ nevystaví a nezrazí nedoplatok na dani nižší ako 5 eur. O použití 2 % zaplatenej dane rozhoduje zamestnanec (nie zamestnávateľ) požiadaním o vystavenie potvrdenia a vyhlásením, ktoré sa podáva daňovému úradu.

Cudzinec a poukázanie sumy zaplatenej dane

Ukrajinský lekár, ktorý pracuje na Slovensku, trvalý pobyt má na Ukrajine, chce darovať 2 % z daní na neinvestičný fond. Má potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, podpísal aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Keďže Potvrdenie spolu s Vyhlásením sa má doručiť na daňový úrad podľa trvalého pobytu, otázka znie, kam to mám poslať a môže vôbec darovať 2 %?

Daňovník (aj cudzinec poberajúci príjem zo závislej činnosti zo zdrojov na našom území) môže podať Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane ktorémukoľvek správcovi dane.

Minimálna výška podielu zaplatenej dane

  • Podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov u fyzických osôb je podiel zaplatenej dane najmenej 3 eurá.
  • Suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Daňovník – zamestnanec môže určiť len jedného prijímateľa.
  • Za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

Poukázanie podielu dane dvom prijímateľom

Daňovník zo svojho podielu 8,76 eura mieni rovným dielom poukázať podiel zo zaplatenej dane dvom prijímateľom. Môže tak urobiť?

Svoj podiel dane môže poukázať iba jednému vybranému prijímateľovi, a to i napriek skutočnosti, že ním poukázané podiely dane by presiahli minimálnu sumu troch eur.

Poukázanie zaplatenej dane

Môžem ako fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane, ak mi do lehoty na podanie daňového priznania nebolo oznámené číslo účtu na zaplatenie dane a v termíne na podanie daňového priznania budem mať nedoplatok?

Fyzická osoba, ktorej do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámil číslo účtu vedeného na fyzickú osobu, je povinná zaplatiť daň v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia o pridelenom čísle účtu. Dátum splatnosti sa určí podľa dňa doručenia oznámenia o pridelenom osobnom účte – najneskôr ôsmy deň po dni doručenia oznámenia. Uvedený postup sa považuje za splnenie podmienok pri poukázaní podielu zaplatenej dane. Teda aj v tomto prípade môže fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Bol mi priznaný starobný dôchodok a ukončil som pracovný pomer. Zamestnávateľ mi urobí ročné zúčtovanie za rok 2020. Z ročného zúčtovania mi vyjde nedoplatok. Ako ho mám zaplatiť, aby som mohol poukázať podiel zaplatenej dane?

Zamestnávateľ vysporiada nedoplatok (aj nižší ako 5 eur) v prípade, že zamestnanec v žiadosti o ročné zúčtovanie požiada o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane. V tomto prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi už mzdu nevypláca, zamestnanec ho môže uhradiť na účet zamestnávateľa, resp. do pokladnice a zamestnávateľ ho odvedie. Zamestnávateľ následne vydá Potvrdenie o zaplatení dane s uvedením dátumu tejto úhrady.

Chcem ako fyzická osoba poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % obchodnej spoločnosti, ktorej konateľom je rodinný príslušník. Môžem tohto prijímateľa uviesť vo vyhlásení na poukázanie podielu zaplatenej dane?

Nemôžete, pretože prijímateľom nemôže byť obchodná spoločnosť.

V podanom riadnom daňovom priznaní som nevyplnil vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem toto vyhlásenie vyplniť v dodatočnom daňovom priznaní?

Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane iba v podanom riadnom daňovom priznaní. V podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže využiť možnosť poukázania podielu zaplatenej dane.

Podávam daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 typ B. Ako mám cez toto daňové priznanie poukázať 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?

Podiel zo zaplatenej dane je možné poukázať vyplnením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v XII. oddiele daňového priznania.

Podám na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2021 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?

Áno. Ak si fyzická osoba podaným oznámením predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa predlžuje aj lehota na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Podám daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudnem vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíšem uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?

Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania do 1. 4. 2021 nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Som zamestnaný a zamestnávateľ mi vykoná ročné zúčtovanie za rok 2020 a vydá potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona o dani z príjmov. Ako mám postupovať, ak chcem túto sumu poukázať napr. nadácii, resp. občianskemu združeniu?

Ak chcete poukázať 2 % zo zaplatenej dane vami vybranej nadácii alebo občianskemu združeniu, máte povinnosť podať na daňový úrad najneskôr do 30. 4. 2021 Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu a ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo. Toto tlačivo „vyhlásenia“ je zverejnené na webovom sídle Finančnej správy. Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vám vydá zamestnávateľ, v ktorom je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie 2020 vám bola zamestnávateľom zrazená.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane som podala na nesprávnom tlačive. Znamená to, že finančné prostriedky nebudú poukázané vybranému prijímateľovi?

Ak ste vyhlásenie podali na nesprávnom tlačive, správca dane vás vyzve na podanie nového vyhlásenia na predpísanom tlačive, pričom vám určí novú lehotu na podanie tohto vyhlásenia. Ak v lehote určenej správcom dane podáte vyhlásenie na správnom tlačive, bude vyhlásenie podané v súlade so zákonom a podiel zaplatenej dane daňový úrad poukáže vybranému prijímateľovi.

Na ktorom daňovom úrade môžem predložiť tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s potvrdením zamestnávateľa?

Tlačivo vyhlásenia spolu s potvrdením od zamestnávateľa môžete podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Zamestnávateľ mi pošle ročné zúčtovanie dane za rok 2020, ktorého výsledok bude preplatok na dani. Pošle mi aj potvrdenie o zaplatení dane, v ktorom nie je uvedený dátum zaplatenia dane na riadku 25. Môžem podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a aký dátum zaplatenia dane uvediem na riadku 14 tohto vyhlásenia?

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum len v prípade, ak z vykonaného ročného zúčtovania vyplynul nedoplatok na dani, bez ohľadu na jeho výšku. Ak vám vznikne preplatok z ročného zúčtovania, do riadku 14 tlačiva vyhlásenia uvediete dátum 31. 3. 2021.

Aký dátum na potvrdení o zaplatení dane má zamestnávateľ uviesť zamestnancovi, ktorý má z ročného zúčtovania dane za rok 2020 nedoplatok na dani?

V potvrdení o zaplatení dane je zamestnávateľ povinný uviesť dátum skutočného zaplatenia dane vypočítanej v ročnom zúčtovaní, teda deň, keď bol nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zamestnávateľom zrazený alebo vybratý pri vysporiadaní výsledku ročného zúčtovania.

Môže podať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane správcovi dane zamestnávateľ za svojich zamestnancov elektronicky cez svoju elektronickú schránku s elektronickým podpisom zamestnávateľa?

Nie, zamestnávateľ nemôže podať vyhlásenia za svojich zamestnancov elektronicky cez svoju elektronickú schránku.

Som zamestnaná a zamestnávateľ mi vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2020. V roku 2020 som vykonávala aj dobrovoľnícku činnosť. Za akých podmienok môžem poukázať 3 % zo zaplatenej dane?

Vybranému prijímateľovi môžete poukázať 3 % zo zaplatenej dane za podmienky, že ste v roku 2020 vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve najmenej počas 40 hodín a predložíte o tom písomné potvrdenie vydané prijímateľom tejto dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti predložíte správcovi dane v lehote do 30. 4. 2021 spolu s vyhlásením o poukázaní podielu zaplatenej dane, ako aj s potvrdením o zaplatení dane vystavenom zamestnávateľom.

V roku 2020 som dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mi vykonal ročné zúčtovanie príjmov za rok 2020. Podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na predpísanom tlačive dňa 5. 4. 2021. V akej lehote je správca dane povinný previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa?

Správca dane je povinný po splnení všetkých zákonných podmienok previesť podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, t. j. najneskôr do 31. 7. 2021.

Akým spôsobom je potrebné správne vyplniť IČO prijímateľa v podanom vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane?

IČO sa zarovnáva sprava, a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Do položky IČO sa vpisujú len číselné znaky zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zozname prijímateľov Notárskej komory SR. Nevpisujú sa teda žiadne iné znaky, ako napr. lomka a pod.

Čo v prípade, ak vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uvediem IČO prijímateľa zľava. Budú finančné prostriedky poukázané prijímateľovi?

Ak vyplníte IČO prijímateľa aj zľava, pričom nepoužité polia ostali prázdne, nie je to dôvod na nepoukázanie podielu zaplatenej dane.

V podanom vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane uvediem názov prijímateľa presne tak, ako je uvedený v zozname prijímateľov vydanom Notárskou komorou SR, pričom použijem malé písmená a úvodzovky. Je vyhlásenie vypísané správne, keď sa vo vyhlásení má použiť paličkové písmo?

Áno, názov prijímateľa sa môže napísať aj malými písmenami, tak ako je uvedený v zozname prijímateľov. Ak je v zozname prijímateľov názov prijímateľa uvedený v úvodzovkách, tak je potrebné úvodzovky uviesť aj vo vyhlásení. Ak počet políčok nepostačuje na celý názov prijímateľa, môže sa uviesť skratka názvu prijímateľa, alebo sa napíše iba toľko písmen, koľko je políčok.

Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane chcem uviesť prijímateľa, ktorého právna forma obsahuje toľko písmen, že sa nezmestí do predpísaných políčok. Ako mám vypísať právnu formu prijímateľa?

Ak počet políčok nepostačuje na uvedenie celej právnej formy, napíšete iba prvých 23 písmen.

Môžem vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane vyplniť údaje o poskytovateľovi ručne paličkovým písmom, ak už mám tlačivo, v ktorom sú údaje o prijímateľovi vytlačené z počítača?

Áno, vypísanie tlačiva počítačom v kombinácii s ručne dopísaným textom je prípustné a nie je dôvodom na nepoukázanie finančných prostriedkov.

Zamestnávateľ mi vydá potvrdenie, na opačnej strane ktorého je vytlačené predpísané tlačivo vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem použiť tlačivo vyhlásenia vytlačené na opačnej strane vydaného potvrdenia?

V prípade, že vám zamestnávateľ vytlačí na opačnej strane potvrdenia predpísané tlačivo vyhlásenia, je potrebné vyplniť toto tlačivo vyhlásenia, ktoré máte na opačnej strane potvrdenia. Teda v tomto prípade podáte obidve tlačivá na jednom liste papiera.

Podám daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2020 v riadnej lehote na podanie daňového priznania. Nevyužijem v ňom možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Môžem podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vyplním vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane vybranému prijímateľovi?

Nie, nemôžete. Ak ste v daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužili možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, podaním dodatočného daňového priznania už nemôžete poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.

Podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom uvediem zaplatenú daň 140 eur a sumu 2 % vo výške 2,80 eura. Bude táto suma poukázaná vybranému prijímateľovi, ak bolo vyhlásenie správne vypísané a podané v zákonom stanovenej lehote?

Nie, nebude, pretože suma podielu zaplatenej dane nedosahuje minimálne 3 eurá.

Zdroj: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #2% dane