Čo musí prijímateľ splniť, aby mal na percento z dane nárok

, 12.03.2021 11:00
slepota, nevidiaci, dieťa, ŤZP, ZŤP, slepá
Za použitie podielu zaplatenej dane sa s účinnosťou od 1. januára 2018 považuje aj vklad do výšky 25 % z prijatého podielu zaplatenej dane do nadačného imania nadácie. Autor:

Dokedy je potrebné sa zaregistrovať v registri prijímateľov? Na čo si treba dať pozor? A kto má nárok byť prijímateľom percent z daní?

 • Právnická osoba, ktorá sa rozhodne uchádzať o podiel zaplatenej dane, sa musí zaregistrovať do centrálneho registra prijímateľov u ktoréhokoľvek notára, a to v období od 1. septembra do 15. decembra bežného roka.
 • Notár osvedčuje každoročne do 15. decembra bežného roka u prijímateľa splnenie týchto podmienok
 • Prijímateľ je osobou, ktorej je možné poskytnúť podiel zaplatenej dane a ktorej predmetom činnosti sú činnosti uvedené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov, vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie 2 % (1 %) podielu zaplatenej dane, preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu, novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. januára 2021 sa doplnila povinnosť notára osvedčovať prijímateľovi splnenie podmienky, či je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií.

UPOZORNENIE:

Novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1. decembra 2019 prijímateľ podielu zaplatenej dane nie je povinný na účely zápisu do zoznamu prijímateľov preukazovať notárovi, že nemá nedoplatky na poistnom na sociálne a zdravotné poistenie.

Uvedené si notár overí sám. Notár, ktorý osvedčenie vykonal, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné údaje prijímateľa alebo prijímateľov, a to obchodné meno alebo názov, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo organizácie, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu Notárskej komore SR na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci rok.

Notár po osvedčení splnenia podmienok prijímateľov vyhotoví o tejto skutočnosti Notársku zápisnicu. Ide o verejnú listinu, ktorá je nemenná.

Prijímateľ – občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, Slovenský Červený kríž, organizácia s medzinárodným prvkom, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, subjekty výskumu a vývoja – môže podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, a to:

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Za použitie podielu zaplatenej dane sa s účinnosťou od 1. januára 2018 považuje aj vklad do výšky 25 % z prijatého podielu zaplatenej dane do nadačného imania nadácie.

V súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 počas obdobia pandémie až do konca roka 2021 môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenom vo vyhlásení, ak sú splnené podmienky:

 • prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho roka v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR,
 • prijímateľ nemá do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma 5 eur,
 • notár osvedčil prijímateľovi a bez zbytočného odkladu oznámil komore identifikačné údaje prijímateľa, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má zriadený účet a číslo tohto účtu,
 • prijímateľ je zapísaný v registri mimovládnych organizácií podľa z.č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z účtu u poskytovateľov platobných služieb sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňového subjektu (nemusí sa zhodovať s dňom zadania príkazu na úhradu). To znamená, že ak bude platba odpísaná z účtu napr. 16. 4. 2021, podiel zaplatenej dane nebude prijímateľovi poukázaný.

Ak prijímateľ použije poskytnutý podiel zaplatenej dane v rozpore s účelom, ktorý je predmetom činnosti, poruší finančnú disciplínu.

V súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 67/2020 podiel zaplatenej dane z príjmov poukázaný prijímateľovi podielu zaplatenej dane z príjmov v roku 2019 možno v súvislosti s pandémiou použiť do konca roka 2021. Ak tak prijímateľ neurobí, vzťahujú sa na neho ustanovenia o porušení finančnej disciplíny, pričom je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.

Rovnako ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, prijímateľ je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane. Vrátenie podielu zaplatenej dane prijímateľom sa zasiela na účet 500689 – Osobný účet daňovníka (OÚD) /8180 v tvare IBAN, variabilný symbol: 8100MMRRRR, kde MMRRRR je mesiac a rok, v ktorom prijímateľ finančné prostriedky vracia.

Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb v príslušnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia.

Ak nesplní tieto povinnosti, komora ho nezaradí do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu povinnosti.

Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov od fyzických a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku a výrok audítora, ak prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

debata
Viac na túto tému: #občianske združenia #neziskové organizácie #dve percentá #2% dane