Dôchodcovia: Návod ako vyplniť daňové priznanie

Na príkladoch vám ukážeme, ako treba vyplniť daňové priznanie typu A a B, ak ste starobný dôchodca.

15.03.2021 08:00
manželia, seniori, písanie, ukazovanie,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad na vyplnenie daňového priznania typ A

Pán Jozef Penzista poberal v roku 2020 popri starobnom dôchodku vo výške 350 eur mesačne aj príjem zo závislej činnosti na základe uzatvorenej dohody o pracovnej činnosti za 8 mesiacov v úhrnnej sume 1 500 eur, z ktorého mu zamestnávateľ zrazil preddavky na daň v sume 285 eur. Uplatnil si odvodovú úľavu, teda neplatil poistné z príjmu do 200 eur.

Pri vyplnení daňového priznania typu A postupuje dôchodca nasledovne:

 • Vypíše 1. stranu priznania na r. 01 až 10, v ktorých uvedie svoje identifikačné údaje podľa predtlače.
 • Na 2. strane vyplní r. 27, že je poberateľom dôchodku.
 • Výšku vyplateného dôchodku na riadku 28 neuvádza, keďže si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
 • Na 2. a 3. strane vyplní V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, kde na r. 36 a 36a) uvedie príjem, ktorý poberal na základe dohody (t. j. sumu 1 500 eur).
 • Vyplní r. 38 základ dane (sumu 1 500).
 • Keďže je poberateľom starobného dôchodku, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, preto na riadku 39 uvedie nulu.
 • Na riadku 43 uvedie tiež nulu.
 • Na r. 44 uvedie základ dane vo výške 1 500 eur a na r. 45 sumu dane, ktorá predstavuje 285 eur (19 % zo sumy 1 500).
 • Na r. 56 však uvedie nulu, keďže jeho celkové zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 eura.
 • Na 4. strane na r. 58 a 64 uvedie nulu, na r. 69 uvedie sumu preddavkov na daň, ktorú mu zamestnávateľ zrazil pri vyplatení odmeny, sumu 285 eur (je uvedená v tlačive „Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti na r. 04).
 • Vyplní tiež r. 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku 285 eur (teda rozdiel medzi výškou daňovej povinnosti a sumou zrazených preddavkov na daň).
 • Na str. 5 v VIII. oddiele vyznačí, že neuplatňuje postup podľa § 50.
 • Na str. 6 vyplní r. 87 – počet príloh 1 (potvrdenie od zamestnávateľa).
 • Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše ho.
Video
Všetko o daňovom priznaní s daňovou poradkyňou Alicou Orda - Oravcovou. Odvysielané 10. 3. 2021.

Príklad na vyplnenie daňového priznania typ B

Alžbeta Kollárová je starobná dôchodkyňa, ktorá poberá príspevok na osobnú asistenciu osoby ťažko zdravotne postihnutej. Príspevok na osobnú asistenciu dosiahla v roku 2020 vo výške 2 800 eur. Pri tomto príjme uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov. Úhrnná suma dôchodku za rok 2020 predstavuje 6 120 eur, takže pani Kollárovej nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pani Kollárová nepoukazuje podiel zaplatenej dane neziskovej organizácii.

V daňovom priznaní k dani z príjmov typu B vypĺňa tieto riadky:

 • Strana 1: Na riadku 01 vyplní daňové identifikačné číslo (DIČ) pridelené daňovým úradom, v časti „Druh daňového priznania“ vyznačí krížikom „daňové priznanie" a doplní rok 2020, za ktorý podáva daňové priznanie, ak vyplňuje papierové tlačivo. Na riadku 03 vyplní SK NACE podľa vyhlášky Štatistického úradu SR. V kolónke „Hlavná prevažná činnosť“ uvedie názov činnosti, z ktorej dosiahla príjem. Ďalej doplní podľa predtlače osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže uviesť svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Strana 2, III. oddiel: Na riadku 29 krížikom vyznačí, že poberala k 1. 1. 2020 starobný dôchodok.
 • Strana 3, VI. oddiel, tabuľka č. 1: Do stĺpca „Príjmy“ vyplní sumu 2 800 eur na riadku 6 a 10. Do stĺpca „Výdavky“ vyplní sumu 1 680 eur na riadku 10 (výdavky sa vypočítajú ako 60 % z príjmu 2 800 eur).
 • Strana 4: Krížikom vyznačí, že uplatňuje paušálne výdavky, a to pri príjme podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Na strane 4 vyplní riadok 41, kde uvedie sumu príjmu 2 800 eur, a na riadku 42 uvedie sumu výdavkov vo výške 1 680 eur. Na riadku 43 uvedie základ dane vo výške 1 120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 47.
 • Strana 5: Na riadkoch 55 a 57 vyplní základ dane z príjmov z osobnej asistencie v sume 1 120 eur (teda rozdiel medzi príjmami a výdavkami z riadkov 41 a 42).
 • Strana 8, IX oddiel: Na riadku 72 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1 120 eur. Na riadku 90 uvedie nulu.
 • Strana 9: Na riadku 92 uvedie základ dane z príjmov z osobnej asistencie vo výške 1120 eur. Tento základ dane uvedie aj na riadku 94. Na riadku 95 uvedie výšku zdaniteľných príjmov z osobnej asistencie v sume 2 800 eur, nakoľko iné druhy príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nedosiahla. Na riadku 96 vypočíta daňovú povinnosť zo základu dane z príjmov z osobnej asistencie sadzbou dane 15 %, teda daňová povinnosť predstavuje sumu 168 eur. Túto sumu dane uvedie aj na riadku 105 a 116. Na riadku 106 a 115 uvedie nulu.
 • Strana 10: Sumu daňovej povinnosti vo výške 168 eur uvedie aj na riadku 118 a 124. Zároveň uvedie daň na úhradu na riadku 135 vo výške 168 eur.
 • Strana 12, XII. oddiel: Je potrebné krížikom vyznačiť, že nepoukazuje dve percentá neziskovej organizácii.
 • Strana 13: Uvedie počet príloh 3, ktoré sú súčasťou daňového priznania a vypíše dátum podania priznania.
 • Daňové priznanie je potrebné podpísať.
 • Príloha č. 3: Na r. 01 uvedie sumu príjmov 2 800 eur a sumu výdavkov 1 680 eur. Na riadku 02 uvedie základ dane z príjmov z výkonu osobného asistenta 1 120 eur, čo je rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tento základ dane vyplní aj na riadku 06. Na prílohe č. 3 uvedie znovu dátum a prílohu podpíše.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #daňové priznanie #návod