Poistenie: Koľko dostanete v prípade úrazu alebo choroby

Do akej sumy sa môžete dať poistiť? Od čoho závisí výška vyplácaného krytia? Opýtali sme sa ôsmich poisťovní na Slovensku a toto sú ich odpovede:

24.03.2021 11:00
prasiatko, sporenie, šetrenie, minca Foto:
Ilustračné foto.
debata

UNIQA: Pre každé poistenie je stanovená maximálna poistná suma. Pri vyšších sumách je podrobnejšie posudzovaný zdravotný stav z dôvodu overenia možných zdravotných rizík, prípadne je overovaný aj príjem poisteného z dôvodu primeranosti poistného plnenia voči možnému výpadku príjmu. Poistenie má slúžiť na finančnú pomoc v prípade náhodných udalostí a nemá byť motiváciou na vznik a trvanie poistnej udalosti z dôvodu finančnej výhodnosti. Konkrétna výška napr. – pre kritické choroby s klesajúcou poistnou sumou je maximálna možná poistná suma 180 000 eur, pre denné dávky pri PN maximálne 50 eur.

Allianz – Slovenská poisťovňa: Životné poistenie sa uzatvára na poistnú sumu, na ktorú klient požaduje poistiť dané riziko (napr. úraz, smrť a pod.). Pri vysokých alebo neštandardných poistných sumách poisťovňa individuálne posudzuje, či je možné poistnú zmluvu s takýmto klientom za daných podmienok uzatvoriť. Od výšky stanovenej poistnej sumy sa však potom odvíja výška poistného. Výška poistnej sumy by mala byť nastavená tak, aby v prípade, že nastane nepredvídaná udalosť krytá poistením (napr. nezamestnanosť, práceneschopnosť, invalidita či smrť) bola zabezpečená dostatočná finančná rezerva na živobytie pre moju rodinu, či blízkych. Odporúčame nastavenie tejto rezervy na najmenej 12, v ideálnom prípade až na 24 mesiacov.

Video
Covid a poistenie - Ide o peniaze s analytikom Mariánom Búlikom z OVB Allfinanz Slovensko. Odvysielané 17. 3. 2021.

NN Životná poisťovňa: Poistné plnenie závisí od typu pripoistenia/do­plnkového poistenia a môže to byť plná poistná suma alebo určité percento z poistnej sumy podľa rozsahu poistnej udalosti, alebo dohodnutá denná dávka. Opäť záleží na životných potrebách, osobných preferenciách a očakávaniach klienta.

Generali poisťovňa: V prípade poistenia závažných ochorení závisí výška plnenia od výšky poistnej sumy, ktorú si klient zvolí pri dojednaní poistenia. Poistnú sumu si môže klient stanoviť vo výške od 1 500 do 75 000 eur. Poistenie kryje vážne aj menej vážne ochorenia. Pri tých vážnych (ako napríklad infarkt, rakovina, mozgová mŕtvica a podobne) sa vyplatí celá poistná suma naraz. Pri menej vážnych (rakovina in-situ, angioplastika a netransmurálny infarkt) sa vypláca 20 % z poistnej sumy. Výhodou nášho poistenia závažných ochorení je to, že výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká, ale pokračuje ďalej. Klient má tak nárok na ďalšie plnenia za iné ochorenia, a to až do 360 % poistnej sumy.

Kooperatíva poisťovňa: Výška poistného krytia je závislá od viacerých premenných. V prvom rade od zvoleného rizika, ktoré si klient poistil. Tu je potrebné uviesť, že je nevyhnutné si správne nastaviť výšku poistnej sumy a prečítať si ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy aj podmienky priznania nároku na poistné plnenie, kde je možné sa oboznámiť aj s formou poistného plnenia, ako napríklad či poisťovňa vypláca v prípade vzniku poistnej udalosti zvolenú sumu, alebo % z nej, alebo ide o denné odškodné za deň a pod. Oboznámenie sa s týmto všetkým je potrebné na to, aby poistenie jednoducho splnilo očakávanie klienta v čase vzniku poistnej udalosti. Pri vstupe do poistenia prihliadame okrem iného aj na príjem klienta a od toho sa odvíja aj maximálna možná poistná suma, na ktorú je možné klienta poistiť. Zároveň majú jednotlivé riziká svoje maximálne sumy. Výšku poistného plnenia aj jej výpočet upravujú poistné podmienky pre jednotlivé poistené riziká.

Komunálna poisťovňa: Z pohľadu klienta je dôležité ujasniť si dôvod, prečo chce poistenie uzatvoriť. Hlavným cieľom môže byť napríklad zabezpečenie rodiny či šetrenie do budúcnosti. Iným prípadom môže byť potreba zabezpečiť krytie úveru, hypotéky či lízingu pre prípad, že by dočasne alebo trvalo nemal prostriedky na splácanie. Životné poistenie dokážeme prispôsobiť individuálnym potrebám klienta bez obmedzenia výšky poistnej sumy. Pri diskusii s klientmi a následnom navrhovaní vhodného poistenia sa snažíme prihliadať na možné poistné riziká a vhodne stanoviť poistné sumy. Tie majú byť v takej výške, aby klient z plnenia dokázal pokryť svoje výdavky, záväzky a zabezpečiť rodinu.

ČSOB poisťovňa: Konkrétna výška plnenia závisí pri trvalých následkoch úrazu nielen od zvolenej výšky poistnej sumy, ale aj od rozsahu trvalých následkov, pričom pri ťažších úrazoch môže plnenie dosahovať až 7,5-násobok zvolenej poistnej sumy. Podobne pri vážnych chorobách plnenie môže byť v závislosti od konkrétneho ochorenia vo výške 20 alebo 100¤% z poistnej sumy a plnenie za celú dobu poistenia môže dosiahnuť až trojnásobok poistnej sumy. Výšku poistnej sumy si klient vyberá podľa svojej aktuálnej životnej situácie – výšky úveru, potreby zabezpečenia rodiny, výšky príjmu a aktuálnych výdavkov.

Union poisťovňa: Výška maximálnej poistnej sumy sa líši v súvislosti od vybraného druhu poistenia. Napríklad v prípade poistenia onkologickej choroby je možnosť výberu poistnej sumy od 10– do 100-tisíc eur. Výška poistného krytia, ako aj spôsob určenia poistného plnenia sú uvedený v poistných podmienkach pre jednotlivé poistenia. Pri úrazovom poistení sa napr. využívajú tzv. Oceňovacie tabuľky, kde je uvedená výška poistného plnenia za jednotlivé druhy poškodenia zdravia. Tieto informácie je poisťovňa povinná poskytnúť klientovi pri uzavieraní poistenia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Union #zdravotná poisťovňa #Allianz #poisťovňa #Komunálna poisťovňa #Generali #Kooperativa #ČSOB #Uniqa