Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodujú o príspevkoch a funkčnej poruche

Kto je zdravotne ťažko postihnutá osoba? Aké sú typy zdravotného postihnutia? Ako štát kompenzuje takéto postihnutie a aký vplyv na to má pandémia?

, 01.04.2021 11:00
ťzp, dievčatko, nepočujúci, hluchý, posunková reč Foto:
Rozsah nedostatku telesných, duševných alebo zmyslových schopností určuje takzvaná miera funkčnej poruchy, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.
debata

Ťažko zdravotne postihnutá osoba je dlhodobo telesne alebo duševne znevýhodnená, pričom ťažké zdravotné postihnutie je postihnutie s obmedzením telesných a zmyslových alebo duševných schopností minimálne 50 %. Rozsah nedostatku telesných, duševných alebo zmyslových schopností určuje takzvaná miera funkčnej poruchy, ktorá sa priraďuje každému ochoreniu individuálne a vyjadruje sa v percentách.

Typy zdravotného postihnutia:

 • Telesné postihnutie – postihnutie pohybových orgánov, trpia ním ľudia so zníženou pohyblivosťou.
 • Zrakové postihnutie – trvalé poruchy zraku (nevidiaci, slabozraké, čiastočne nevidiace osoby a osoby s poruchami bipolárneho videnia).
 • Sluchové postihnutie – poruchy sluchu (čiastočne alebo úplne nepočujúci).
 • Chronické choroby a postihnutia – nevyliečiteľné ochorenia typu cukrovka, celiakia, hemofília, skleróza multiplex a pod.
 • Mentálne postihnutie – trvalo znížené rozumové schopnosti spôsobujúce zhoršenú výmenu informácií s okolím, problémy so samoobslužnými činnosťami, prípadne s určitými situáciami v spoločnosti.
 • Psychické postihnutie – nevyliečiteľné psychické ochorenia postihujúce citovú stránku, prežívanie, správanie, pričom intelekt postihnutých ostáva nepoškodený.
 • Kombinované zdravotné postihnutia – viaceré druhy postihnutia naraz.

Posudková činnosť v prípade zdravotného postihnutia

Posudzovanie nepriaznivého zdravotného vzťahu osoby na účely kompenzácie vo forme finančných príspevkov, vyhotovenia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo parkovacieho preukazu osoby s hendikepom sa vykonáva prostredníctvom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti.

Posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného orgánu alebo sociálny pracovník príslušného orgánu, prípadne iní odborníci z oblasti stavebníctva, architektúry, ergoterapie a pomôcok.

Kompenzácia v prípade zdravotného postihnutia

Finančná kompenzácia, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací preukaz sú kompenzácie, ktoré sa prideľujú na základe miery funkčnej poruchy.

Peňažné príspevky – jednorazové alebo opakované peňažné príspevky od štátu:

 • na osobnú asistenciu,
 • na kúpu, výcvik používania, na úpravu alebo na opravu pomôcky,
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia, na kúpu alebo úpravu osobného motorového vozidla,
 • na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže,
 • na prepravu,
 • na kompenzáciu zvýšených výdavkov,
 • na opatrovanie.

Jednotlivé podmienky uplatnenia nároku na peňažné príspevky štátu osobám s ťažkým zdravotným postihnutím nájdete v zákone 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Poskytovanie príspevku na prepravu počas pandémie

Vláda zaviedla možnosť poskytovať peňažný príspevok na prepravu aj vtedy, keď sa hendikepované osoby osobne neprepravujú na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale za účelom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb využívajú doručovaciu službu. V tomto prípade sa opäť poskytuje peňažný príspevok na prepravu v paušálnej výške bez povinnosti poberateľa predkladať doklady o výdavkoch na prepravu. Zároveň zostáva zachovaná aj možnosť „bežného“ poskytovania peňažného príspevku na prepravu v prípade záujmu osoby s ŤZP, v tomto prípade je však potrebné, aby poberateľ príspevku naďalej predkladal úradu každomesačne doklady o výdavkoch na prepravu.

Paušálna mesačná výška príspevku je 16,70 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo aktuálne predstavuje sumu 35,88 eura. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny nebudú vyhotovovať písomné rozhodnutie v prípade poskytovania peňažného príspevku v paušálnej výške s cieľom, aby osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemuseli osobne preberať úradnú zásielku a zároveň sa tým umožní okamžité poskytovanie príspevku (bez čakania na uplynutie lehoty pre podanie odvolania a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia).

Poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie

Pri poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie sa predĺžila lehota z 30 dní na 150 dní, počas ktorých sa nebude znižovať výška priznaného peňažného príspevku na opatrovanie, keď je opatrovateľ hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napr. z dôvodu vlastného ochorenia. V danom čase však musí byť zabezpečené opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím inou osobou.

V čase krízovej situácie neplynú lehoty pre žiadateľa, resp. poberateľa príspevku, pre úrady práce a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • lehota pre fyzickú osobu s ŤZP na kúpu pomôcky, úpravu pomôcky, absolvovanie výcviku používania pomôcky, opravu pomôcky, kúpu zdvíhacieho zariadenia, kúpu osobného motorového vozidla, úpravu osobného motorového vozidla, úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže, na predaj osobného motorového vozidla alebo vyradenie z evidencie motorových vozidiel
 • na splnenie podmienky podstatnej pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu – teda lehota pre osobu s ŤZP na preukázanie začatia vykonávania zamestnania, vzdelávania alebo poskytovania sociálnych služieb na účely príspevku na kúpu auta, na výplatu opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu v prípade, ak sa osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zdržiava v zahraničí
 • lehota na vyúčtovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, úpravu rodinného domu a úpravu garáže
 • lehota pre úrad práce a ústredie práce na vypracovanie lekárskeho posudku, komplexného posudku a vyhotovenie rozhodnutia
 • lehota pre úrad práce a ústredie práce na opätovné posúdenie rozsahu osobnej asistencie po uplynutí troch rokov
 • lehota pre úrad práce a ústredie práce na posúdenie potreby osobitnej starostlivosti
 • lehota pre zdravotne postihnutú osobu (v prípade peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, resp. poberateľa príspevku) na oznámenie skutočností rozhodujúcich pre nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu, preukaz osoby s ŤZP, preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom a na parkovací preukaz

Z uvedeného vyplýva, že fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemusia (nie sú povinné) splniť vyššie uvedené povinnosti v čase krízovej situácie a plynutie lehôt bude pokračovať až po jej skončení. Aj naďalej však majú možnosť preukazovať splnenie povinnosti – napr. ak má žiadateľ o peňažný príspevok na kúpu pomôcky k dispozícii doklad o cene pomôcky, tzv. predfaktúru, a vie ho doručiť úradu, môže tak urobiť v záujme získania príspevku v čo najkratšom čase. Rovnako aj správny orgán môže pokračovať v konaniach, ak má k dispozícii všetky potrebné dôkazy, resp. ich vie získať napriek obmedzeniam v čase krízovej situácie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #ŤZP #príspevky na kompenzáciu #pandémia koronavírusu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy