1. apríl prináša dve nové dávky: Tehotenské a dlhodobé ošetrovné

Od 1. apríla sa rozšíri systém nemocenských dávok o tehotenské a dlhodobé ošetrovné. Účelom dávky tehotenské je zaistiť poistenkyni príjem, ktorý bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve. Dlhodobé ošetrovné bude slúžiť ľuďom, ktorí ošetrujú blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti.

, 01.04.2021 06:00
tehotenstvo, tehotná Foto:
Výhodou tehotenskej dávky je, že žena môže naďalej pracovať alebo podnikať a bude dostávať financie z oboch zdrojov. Rovnaké pravidlo platí v prípade, že by musela ísť na péenku.
1

"Nárok na dávku tehotenské si tehotná žena, poistenka Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa, SZČO, dobrovoľne poistená osoba, resp. žena v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia) uplatní prostredníctvom Žiadosti o tehotenské. Vystaví jej ho a očakávaný deň pôrodu na ňom potvrdí gynekológ, po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva,“ približuje postup žiadosti hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Budúca mamička tlačivo doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

"Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje elektronický formulár, prostredníctvom ktorého žiadosť odošle z pohodlia domova. Doručiť ho môže aj poštou alebo osobne. Po ukončení tehotenstva je potrebné pobočke zaslať Potvrdenie o skončení tehotenstva. Rovnako ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo gynekológ, ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel. Gynekológ na tlačive potvrdí dátum ukončenia tehotenstva – dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, prípadne dátum spontánneho potratu,“ uviedla Dvoráková.

"Pokiaľ ide o výšku dávky, suma bude závisieť od dosiahnutých hrubých príjmov, z ktorých žena odvádzala poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Stanovená je aj jej najnižšia a najvyššia možná hranica. V roku 2021 môže budúca mamička dostávať tehotenské v rozpätí od 215,50 do 333,90 eura mesačne,“ dodala Zuzana Dvoráková.

"Výhodou tehotenskej dávky je, že žena môže naďalej pracovať alebo podnikať a bude dostávať financie z oboch zdrojov. Rovnaké pravidlo platí v prípade, že by musela ísť na péenku. Vyplácanie tehotenského pokračuje aj po nástupe na materskú dovolenku,“ hovorí Lenka Buchláková, ekonomická analytička FinGO.sk. "Dávka pomôže príjmom žien. Ich situácia na trhu práce sa totiž v období koronakrízy zhoršila. Ženy síce prevládajú viac v odvetviach, ktoré nie sú viazané na hospodárske cykly, ale súčasná kríza výrazne ohrozila ženy v maloobchode, cestovnom ruchu a v reštauračných a pohostinských službách,“ uviedla. "Zasiahla aj slobodné matky, ktoré sú odkázané na jeden príjem a zatvorené školy, ktoré si vyžadujú plnú starostlivosť o dieťa, im okresávajú financie,“ dodala Lenka Buchláková.

Druhou dávkou je tzv. dlhodobé ošetrovné. Dostane ju poistenec, ak ošetruje svojho blízkeho príbuzného, ktorému príslušný lekár potvrdil potrebu osobnej a celodennej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovanej osoby. "Toto ošetrovné má prívlastok „dlhodobé“ preto, lebo na rozdiel od klasického ošetrovného ho môže poistenec, respektíve viac poistencov poberať až 90 dní,“ vysvetľuje Dvoráková.

Nárok na novú dávku budú môcť získať tí poistenci, ktorí budú v domácom prostredí ošetrovať blízku osobu. Hlavnou podmienkou je, aby boli v čase žiadosti nemocensky poistení, teda odvádzali poistné buď ako zamestnanci, alebo živnostníci/SZČO alebo boli dobrovoľne poistení. "Dávka je určená tým, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie v nemocnici. Ďalej ju môžu poberať tí, ktorí sa budú starať o príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia,“ uviedla Zuzana Dvoráková.

Tak ako aj pri bežnej dávke ošetrovné, aj pri dlhodobom ošetrovnom bude potrebu osobnej starostlivosti potvrdzovať príslušný lekár. Tlačivá nebudú voľne prístupné, budú ich mať k dispozícii lekári, tak ako je to aj pri iných nemocenských dávkach.

Výška štipendia je 200 eur mesačne. Foto: SHUTTERSTOCK
tehotenstvo, tehotná Výška štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium? Zo štátneho rozpočtu

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Výška štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského. O jeho priznaní rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, patrí štipendium za celý mesiac a poskytuje sa aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká
a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,
c) skončením tehotenstva alebo
d) skončením štúdia.

Tehotenské pre policajtky a profesionálne vojačky

Tehotná policajtka alebo vojačka má nárok na tehotenské, ak v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom bola nemocensky zabezpečená podľa tohto zákona alebo nemocensky poistená podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení najmenej 270 dní, alebo v tejto dobe sa policajtke alebo profesionálnej vojačke poskytla rodičovská dovolenka.

Policajtke a profesionálnej vojačke vzniká nárok na tehotenské od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká dňom skončenia tehotenstva.

Výška tehotenského je 200 eur mesačne.

Nárok na jeho výplatu vzniká od začiatku mesiaca, v ktorom sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom skončilo tehotenstvo.

Štipendium pre žiačku strednej školy

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti žiačky podanej riaditeľovi školy, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká
a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,
b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,
c) skončením tehotenstva,
d) podmienečným vylúčením alebo
e) dňom, keď prestala byť žiačkou školy.

Zdroj: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení

Dlhodobé ošetrovné

Sociálna poisťovňa začne od apríla priznávať a vyplácať nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné. Získať ho môžu nemocensky poistené osoby, ktoré ošetrujú v domácom prostredí blízku osobu pre potrebu poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti a splnia aj ostatné zákonné podmienky na priznanie a výplatu dávky.

Takíto poistenci budú mať nárok na ošetrovné vo výške 55 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby až počas 90 dní.

Pri starostlivosti o blízkeho príbuzného sa môže vystriedať viac poistencov (spravidla po 30 dňoch) – dávka sa v takom prípade vyplatí v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Dávka dlhodobé ošetrovné je určená poistencom, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie alebo blízkeho príbuzného, ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Potrebu osobnej starostlivosti bude potvrdzovať príslušný lekár. Nový druh nemocenskej dávky tak má poistencovi, ktorý sa stará o blízkeho príbuzného, pokryť stratu príjmu počas tejto starostlivosti. Za blízkeho príbuzného sa budú považovať príbuzní v priamom rade (napr. rodičia a deti, starí rodičia a vnúčatá), súrodenci, manželia a rodičia manželov.

Predĺženie bežnej OČR z 10 na 14 dní
Nová legislatívna úprava zákona o sociálnom poistení zároveň predlžuje aj poskytovanie „bežného“ ošetrovného (OČR). Táto dávka sa v súčasnosti vypláca najdlhšie 10 dní, od 1. apríla sa jej poskytovanie predĺži na najviac 14 dní.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #tehotenské #tehotenská dávka #ošetrovné